ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

VIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-09-06 11:54:10 przez Paulina Słomczewska

Akapit nr - brak tytułu

OGŁOSZENIE
W DNIU 12 WRZEŚNIA 2019 r., /CZWARTEK/,
O GODZ.13.00  W SALI NARAD URZĘDU MIEJSKIEGO 
W OŚNIE LUBUSKIM ODBĘDZIE SIĘ
VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ 
 
Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej:
 1. Sprawy organizacyjne:
  - otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
  - przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej
  - przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Miejskiej
  - przyjęcie porządku obrad VIII Sesji Rady  Miejskiej
   
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr III/21/2018 z dnia 20.12.2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na lata 2019-2031.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 5. Informacja z wykonania budżetu gminy Ośno Lubuskie oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019r.
 6. Podjęcie obwieszczenia  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Ośno Lubuskie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim w sprawie ustalenia trybu i rozliczania oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ośno Lubuskie dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego
 9. Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 10. Wolne wnioski, interpelacje  i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
 
                                                                                                                                                                                                      Z  poważaniem
                                                                                                                                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                                                                                                      (-)  Henryk Łapko