ˆ

Ochrona przyrody

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Lasy

Informacja ogłoszona dnia 2014-03-26 14:50:21 przez Łukasz Jasiulaniec

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lasy na terenie gminy Otyń znajdują się w administrowaniu:
 
Nadleśnictwa Przytok - strona główna
 
 
Nadleśnictwa Nowa Sól - strona główna
 
 
Powierzchnia lasów zajmowana przez nadleśnictwa działające na terenie gminy
Nadleśnictwo
Zajmowana powierzchnia lasów
i gruntów leśnych w gminie Otyń
[ha]
Ogólna zajmowana powierzchnia
[ha]
Przytok 3.179,29 3.269,66
Nowa Sól 952,74 1.015,93
 
Informacje ogólne (dane liczbowe mogą być częściowo nieaktualne)
Lasy   gminy   Otyń   pod   względem   przyrodniczo   –   leśnym   należą   do   III   Krainy Wielkopolsko   Pomorskiej   w   południowej   części   Dzielnicy   Pejzażu   Lubuskiego. Zajmują   one   45,1%   powierzchni   gminy.   Dominują   powierzchniowo   siedliska   boru świeżego i boru mieszanego świeżego. Niewielkie uzupełnienia stanowi las świeży, las mieszany, bór mieszany wilgotny, las łęgowy, ols, ols jesionowy, bór suchy.

Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna, brzoza i dąb. Domieszkę tworzy brzoza, buk, olsza. Wiekowo najliczniej jest reprezentowana grupa powyżej 50 lat. Uprawy leśne w wieku powyżej 100 lat zajmują niewielkie powierzchnie. Podszyt tworzą głównie jarzębina i kruszyna. Runo buduje borówka czernica i rusznica, śmiałek, turzyca,  szczawik zajęczy.  Oprócz lasów gospodarczych  na terenie gminy występują lasy ochronne:
- lasy glebochronne;
- lasy wodochronne;
czyli lasy położone w granicach administracyjnych miast i w odległości   do   10   km   od   granic   administracyjnych   miast   liczących   ponad   50   tyś. mieszkańców w tym lasy wodochronne i lasy znajdujące się na stałych powierzchniach badawczych i doświadczalnych. Łączna powierzchnia lasów ochronnych na terenie gminy wynosi 1376,52. ( ? ) Są to m.in. kompleksy leśne nad Odrą, w obrębie Ługów i Niedoradza.

Lasy stanowią naturalne zaplecze surowcowe dla zlokalizowanych na terenie gminy zakładów   przetwórstwa   drewna.   Lasy   stanowią   również   źródło   surowca   dla przetwórstwa spożywczego (grzyby, jagody). Są również potencjalnym obszarem dla rozwoju turystyki. Duży udział powierzchni zieleni nieurządzonej   w postaci lasów stwarza dobre warunki do rekreacji  i wypoczynku. Szczególne walory krajobrazowe i przyrodnicze występują na terenach w pobliżu rezerwatów „Bażantarnia” i „Bukowa Góra”.   Lasy   są   odnawialnym   źródłem   przede   wszystkim   surowców   drzewnych, warunkujących   rozwój   cywilizacyjny   i   ekologizację   bezpośredniego   otoczenia człowieka. Użytkowanie zasobów drzewnych w ostatnich latach realizowane jest na poziomie   zbliżonym   do   możliwości   przyrodniczych   określonych   zgodnie   z   zasadą trwałości lasów i zwiększania zasobów leśnych.

Jak wcześniej wspomniano głównym i dominującym gatunkiem jest sosna, która tworzy   prawie   wyłącznie   drzewostany   lite   i  jednowiekowe  ze  znikomą   domieszką brzozy, dębu i modrzewia. Zajmuje ona siedliska borowe i lasu mieszanego. Drugim po sośnie najliczniej reprezentowanym gatunkiem jest brzoza. Występuje ona wyspowo w masywie sosnowym, co należy uznać za dodatni element biocenotyczny. Dąb występuje w dolinie rzeki Odry na siedlisku lasu łęgowego na madach. Ponadto lasy w dolinie Odry należą do cenniejszych fragmentów przyrody. Zachowały się tutaj rzadkie już łęgi wiązowo - jesionowe i grądy.

Lasy  zajmują  powierzchnię   4132   ha ( ? ),  w   tym   lasy  nie   stanowiące   własności skarbu   państwa   81,3   ha.  Nadzór   nad   gospodarka   leśną   w   lasach   niepaństwowych prowadzi z mocy ustawy Starosta, który te uprawnienia przekazał na mocy porozumień poszczególnym nadleśnictwom. Nadzór nad lasami niepaństwowymi odbywa się na podstawie uproszczonych planów urządzenia lasu bądź inwentaryzacji lasu. Powierzchnie lasów prywatnych są niewielkie, najczęściej od kilku do kilkunastu ha.Najmniej lasów prywatnych w odniesieniu do powiatu nowosolskiego występuje w gminie Otyń. Gospodarka prowadzona jest przez nadleśnictwa (operaty uproszczone) przy współpracy z zarządem powiatu (zgodnie z zawartymi umowami), podobnie jak nadzór nad tego typu lasami. Podstawowe zagrożenia to nielegalne wyręby, pożary i szkodliwe owady (zwalczane przez nadleśnictwa).
 
Według danych US Zielona Góra (2003) 79,4 ha lasów nie będących we władaniu skarbu   państwa   objęte   jest   dokumentacją   urządzeniową,   z   czego   48,4   ha   posiada inwentaryzację stanu lasów, pozostałe posiadają uproszczone plany. Brak jest w tej grupie lasów pełniących funkcję ochronną.

Mimo słabych siedlisk oraz dużej monokultury sosnowej lasy gminy Otyń wykazują dodatni   bilans   przyrostu   masy   drewna.   Uzyskanie   dodatniego   wzrostu   biomasy „przyrostu   na   pniu”   mimo   pogarszających   się   warunków   środowiskowych   jest spowodowane efektywniejszą gospodarką leśną. Do bezpośrednich przyczyn wzrostu należy zaliczyć:
• Lepsze rozpoznanie i wykorzystanie siedlisk,
• Skuteczniejsze zabiegi hodowlane,
• Skuteczniejsze zwalczanie pożarów,
• Skuteczne (chemiczne) zwalczanie szkodników leśnych.
Opisane powyżej czynniki mają również pozytywny wpływ na stan zdrowotny lasów mierzony stopniem defoliacji (utraty powierzchni asymilacyjnej).

 
Dokonując   oceny   jakości  siedlisk   leśnych   oraz   struktury   gatunkowej   lasów   należy stwierdzić, że siedliska leśne na terenie gminy są wyjątkowo ubogie, a ponad 90 % udziału sosny w strukturze gatunkowej nadaje monokulturowy charakter lasu. Słaba jakość   siedlisk   oraz   nadmierna   ilość   lasu   sosnowego   jest   częściowo   wynikiem działalności   człowieka   na   obszarze   gminy.   Jakość   siedlisk   jest   uwarunkowana czynnikami geologicznymi, na które gospodarka leśna i inna działalność człowieka nie ma i nie miała znaczącego wpływu oraz warunkami glebowymi i wodnymi.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Otyń
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Łukasz Jasiulaniec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-03-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Łukasz Jasiulaniec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-03-26 14:31:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Jasiulaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-03-26 14:50:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Łukasz Jasiulaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-03-27 09:00:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1170 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony