ˆ

Kanalizacja

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obowiązki posiadaczy zbiorników bezodpływowych (tzw. szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-07-07 12:46:39 przez Łukasz Jasiulaniec

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Otyń:
 
Częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz
terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 37. Ustala  się  częstotliwość  i  sposób  pozbywania  się  nieczystości  ciekłych  z  terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1)  Wywóz nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych powinien odbywać  się  na  podstawie  zamówienia  właściciela  lub  użytkownika  nieruchomości, złożonego  do  podmiotu  uprawnionego,  z  którym  podpisał  umowę,  w  terminie zabezpieczającym  zbiornik  przed  przepełnieniem,  wyciekaniem  i  zanieczyszczeniem środowiska. Częstotliwość wywozu nieczystości płynnych powinna być dostosowana do pojemności zbiornika i wielkości zużycia wody.
2)  Osady  z  przydomowych  oczyszczalni  ścieków  należy  usuwać,  przy  pomocy uprawnionego  podmiotu,  z  częstotliwością  wynikającą  z  instrukcji  eksploatacji oczyszczalni.
3)  Właściciel  nieruchomości  jest  obowiązany  zapewnić  firmie  wywozowej  dostęp  do urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych w sposób umożliwiający ich opróżnianie bez narażenia na szkody, ludzi, obiekty bądź pojazdy.
§ 38. Na  terenie  gminy,  mając  na  uwadze  zasady  utrzymania  czystości  i  porządku  w zakresie zagospodarowania nieczystości ciekłych, zabrania się:
1)  wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;
2)  indywidualnego  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  ścieków  bytowych,  przez właścicieli nieruchomości;
3)  wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni utwardzonych.
 
 
Na podstawie art. 6 ustawy o utrzymaniuczystości i porządku w gminach
Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
« powrót do poprzedniej strony