Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Otyń
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Informacja ogłoszona dnia 2024-03-13 09:25:27 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania
 
Ujęcie wyborcy w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców następuje:
 • z urzędu – w przypadku osób zameldowanych na obszarze gminy na pobyt stały,
 • na wniosek – w przypadku osób:
  • stale zamieszkujących na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały,
  • stale zamieszkujących na obszarze gminy pod innym adresem niż ich adres zameldowania na pobyt stały,
  • nigdzie niezamieszkujących, stale przebywających na obszarze gminy.
Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach.
Należy jednak mieć na uwadze, że burmistrz ma 5 dni na rozpatrzenie wniosku, a przed wydaniem decyzji jest obowiązany sprawdzić, czy wnioskodawca stale zamieszkuje pod adresem wskazanym we wniosku.
 
 
Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania
 
Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca
zameldowany na pobyt czasowy), a w przypadku wyborcy wpisanego do Centralnego Rejestru Wyborców na własny wniosek — przebywający czasowo poza miejscem wpisania do rejestru oraz wyborca nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców, może wziąć udział w głosowaniu jeżeli w dniu wyborów będzie czasowo przebywał na tym terenie i złoży pisemny wniosek o zmianę miejsca głosowania
 
Wniosek składa się od dnia 26 kwietnia 2024 r. do 6 czerwca 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Otyniu, ul. Rynek 1, 67 – 106 Otyń w godzinach pracy Urzędu.
 
Wyborca, który zmienił miejsce głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym był uprzednio ujęty w spisie.
 
Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
 
Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.
Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania
w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
 
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można złożyć w dowolnym urzędzie gminy od dnia 26 kwietnia 2024 r. do 6 czerwca 2024 r.
 
Forma złożenia wniosku:
- na piśmie utrwalonym w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem,
 
Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez
upoważnioną pisemnie osobę w urzędzie gminy, w którym został złożony wniosek. W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza upoważnienie ( może to być jeden dokument).
W przypadku utraty zaświadczenia, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego, ani wzięcia udziału w
głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.
 
 
Głosowanie przez pełnomocnika
 
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.
 
 
Wnioski należy składać najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów tj. do 31 maja 2024 r.
Forma złożenia wniosku:
- ustnie,
- na piśmie utrwalonym w formie papierowej opatrzonym własnoręcznym podpisem,
- w formie elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie gov.pl, po uwierzytelnieniu tej osoby.
 
 
Głosowanie korespondencyjne
 
Zamiar głosowania korespondencyjnego zgłasza się Komisarzowi Wyborczemu w Delegaturze
Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 203 (II piętro)
tel. 68-320-24-48, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Delegatury.
Termin zgłoszenia komisarzowi wyborczemu zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa                 w dniu 27 maja 2024 r.
Do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu
stopnia niepełnosprawności.
 
 
 
 

2024.06.03

Burmistrz Otynia informuje, że zgodnie z art.37f ustawy Kodeks Wyborczy organizuje bezpłatny gminny przewóz pasażerski do lokalu wyborczego w miejscowości Ługi i z powrotem dla wyborców z miejscowości Czasław w dniu 9 czerwca 2024 r. podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Rozkład jazdy autobusu wg załącznika.

WZORY DRUKÓW

 • Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (wraz z upoważnieniem do odbioru zaświadczenia)
 • Wniosek o zmianę miejsca głosowania
 • Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
 • Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

2024.05.24

2024.05.17

 • POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
                    - aktualne składy

2024.05.14

 • OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 13

2024.05.10

 • INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

2024.05.08

 • INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE II o granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Otynia o granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych

2024.04.23

2024.03.18

 • OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

2024.03.11

 • POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 marca 2024 r.  w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
 
 
INFORMACJE Państowej Komisji Wyborczej dotyczące wyborów europejskich
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Otyń
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Malczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-13 09:21:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-13 09:25:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-03 19:54:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
565 raz(y)