ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Otyń
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 10/2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 10/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor do spraw Zagospodarowania Przestrzennego i Infrastruktury w Urzędzie Miejskim w Otyniu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Otyniu

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Urząd Miejski w Otyniu

Data udostępnienia: 2019-11-05

Ogłoszono dnia: 2019-11-05 przez

Termin składania dokumentów: 2019-11-15 14:00:00

Nr ogłoszenia: 10/2019

Zlecający: Burmistrz Otynia

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. wykształcenie: wyższe preferowane planowanie przestrzenne, budownictwo, urbanistyka, architektura;
 5. staż pracy: co najmniej 3 letni staż pracy.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. biegła znajomość aplikacji biurowych ( Microsoft Word, Excel, Open Office, przeglądarek internetowych  i poczty elektronicznej);
 2. znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy prawo budowlane, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej  oraz Kodeksu postępowania administracyjnego;
 3. biegłość w posługiwaniu się mapami i rysunkami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 4. predyspozycje osobowościowe:  odpowiedzialność, kreatywność, terminowość;
 5. umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych;
 6. umiejętność komunikacji interpersonalnej i odporność na stres;
 7. umiejętność planowania, sprawnej organizacji  pracy i podejmowania decyzji;
 8. terminowość, samodzielność, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność;
 9. prawo jazdy kategorii B.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) inicjowanie zagospodarowania przestrzennego Gminy w zakresie budownictwa  i rozbudowy infrastruktury technicznej;
2) przygotowywanie koncepcji gospodarki przestrzennej  Gminy z uwzględnieniem m.in. wymagań  ładu przestrzennego, urbanistyki, architektury, ochrony środowiska, dóbr kultury, praw własności;
3) współpraca z projektantami w dokonywaniu uzgodnień na etapie opracowania projektu budowlanego zadania inwestycyjnego m.in. w zakresie uwzględniania stanu prawnego stosunków własności  wraz z uzyskaniem  pozwolenia na budowę;
4) planowanie i proponowanie do projektu budżetu gminy w zakresie opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
a) Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i jego zmian;
b) uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania planów  zagospodarowania przestrzennego  i ich zmian;
c) przygotowywanie projektów decyzji  o warunkach zabudowy i zagospodarowania  terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ;
d) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy  i zagospodarowania terenu  oraz decyzji    o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z wymaganymi uzgodnieniami  oraz prowadzenie rejestru wydanych decyzji.
5) realizacja oraz weryfikacja realizacji zadań i programów przyjętych w:
a) Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Otyń;
b) Strategii Rozwoju Gminy Otyń;
6) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem wieloletnich planów inwestycyjnych, programów rewitalizacji, programów ochrony zabytków;
7) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków, udzielanie i rozliczanie  dotacji w tym zakresie.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1.miejsce stanowiska pracy znajduje się w budynku  2 -kondygnacyjnym bez windy;
2.praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
3.wymiar czasu pracy: 8 godzin dziennie;
4.data zatrudnienia:02 grudnia 2019r.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

< 6%

V. Wymagane dokumenty:

1)  list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem;
2)  życiorys zawodowy (CV) podpisany własnoręcznie;
3)  kserokopie świadectw pracy;
4)  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
5)  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i umiejętności;
6)  oryginał kwestionariusza osobowego podpisany własnoręcznie;
7)  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych podpisane własnoręcznie;
8)  oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe podpisane własnoręcznie;
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze podpisane własnoręcznie.
 
 
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych  zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t. j.  Dz. U. z 2019r., poz. 1781).        

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-11-15 14:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać na adres:
 
Urząd Miejski w Otyniu
ul. Rynek 1
67-106 Otyń
z dopiskiem: „Nabór na Stanowisko Inspektora do Spraw Zagospodarowania Przestrzennego i Infrastruktury w Urzędzie Miejskim w Otyniu ”
w terminie do dnia: 15 listopada 2019r. do godz. 1400.
c. Miejsce:
Urząd Miejski w Otyniu
ul. Rynek 1
67-106 Otyń

VII. Informacje dodatkowe:

 1. osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikują się do dalszego etapu naboru będą powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
 2. kandydat przystępujący do rozmowy kwalifikacyjnej przedkłada do wglądu  dokument tożsamości;
 3. dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po określonym terminie nie będą rozpatrywane;
 4. kandydatom przysługuje prawo uzyskiwania informacji o rozstrzygnięciach,
  na poszczególnych etapach naboru, w trybie dostępu do informacji publicznej;
 5. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP: bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn , a także na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego  w Otyniu;
 6. Urząd Miejski w Otyniu zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny;
 7. z osobami, które nie zostaną zakwalifikowane do postepowania konkursowego nie będzie prowadzona korespondencja;
 8. kandydat wybrany w drodze konkursu zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie  o niekaralności;
 9. dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 3559400.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony