ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 4/2021Drukuj informację Ogłoszenie numer: 4/2021

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor do Spraw Gospodarki Mieniem Komunalnym w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Otyniu

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Urząd Miejski w Otyniu

Data udostępnienia: 2021-07-09

Ogłoszono dnia: 2021-07-09

Termin składania dokumentów: 2021-07-23 14:00:00

Nr ogłoszenia: 4/2021

Zlecający: Burmistrz Otynia

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. wykształcenie średnie  lub wyższe;
 
b. Wymagania dodatkowe:
a.    biegła znajomość obsługi komputera WORD, EXCEL ;
b.    predyspozycje osobowościowe:  umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, kreatywność, terminowość, umiejętność stosowania i  interpretacji przepisów prawnych;
c.    umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych;
d.    samodzielność, dyspozycyjność;
e.    ukończenie kursów i szkoleń związanych z zakresem obowiązków;
f.    prawo jazdy kategorii B.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.    Realizacja zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami.
2.    Prowadzenie ewidencji gospodarstw rolnych.
3.    Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą i oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntów gminnych.
4.    Prowadzenie sprzedaży, budynków, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych stanowiących własność  gminy.
5.    Prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem nieruchomości na rzecz Gminy.
6.    Kompletowanie dokumentów  o zwrot działek  zabudowanych i dożywotnich.
7.    Uzupełnienie i prostowanie  zgodności w księgach wieczystych.
8.    Bieżące prowadzenie, uzupełnianie i nanoszenie zmian w teczkach indywidualnych właścicieli i użytkowników wieczystych.
9.    Prowadzenie spraw dotyczących komunalizacji i zakupu terenów niezbędnych gminie.
10.    Prowadzenie ewidencji i rejestrów  mienia komunalnego.
11.    Dokonywanie aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania  nieruchomości gruntowej.
12.    Przejmowanie na własność Gminy budynków mieszkalnych, gospodarczych, garaży i infrastruktury mieszkaniowej wraz z przynależnymi gruntami.
13.    Prowadzenie ewidencji analitycznej opłat w zakresie gospodarowania nieruchomościami.
14.    Prowadzenie postępowań związanych z naliczenie opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej.
15.    Zastępstwo w przypadku nieobecności na czas urlopu i choroby pracownika na stanowisku ds. gospodarki mieniem komunalnym.
16.    Wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń Burmistrza Otynia i Sekretarza Gminy Otyń.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. miejsce stanowiska pracy znajduje się w budynku  2 -kondygnacyjnym bez windy;
 2. praca przy komputerze powyżej  4 godzin dziennie;
 3. wymiar czasu pracy: 8 godzin dziennie;
 4. data zatrudnienia: 02 sierpnia 2021 r.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

> 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem;
 2. życiorys zawodowy (CV);
 3. kserokopie świadectw pracy;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i umiejętności;
 6. oryginał kwestionariusza osobowego;
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze.
 
 
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych  zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1781 ).     
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-07-23 14:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać na adres:
 
Urząd Miejski w Otyniu
ul. Rynek 1
67-106 Otyń
 
z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora do spraw gospodarki mieniem komunalnym w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami"
 
w terminie do dnia: 23 lipca 2021 r. do godz. 1400.
c. Miejsce:
Urząd Miejski w Otyniu
ul. Rynek 1
67-106 Otyń

VII. Informacje dodatkowe:

 • osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikują się do dalszego etapu naboru będą powiadomione telefonicznie   o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
 • kandydat przystępujący do rozmowy kwalifikacyjnej przedkłada do wglądu  dokument tożsamości;
 • dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po określonym terminie nie będą rozpatrywane;
 • kandydatom przysługuje prawo uzyskiwania informacji o rozstrzygnięciach, na poszczególnych etapach naboru, w trybie dostępu do informacji publicznej;
 • informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP: bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn , a także na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego  w Otyniu;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 3559412 lub 68 3559400.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Otyń
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Twardowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-12 09:25:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-12 11:23:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-12 11:23:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
146 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony