ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Otyń
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 8/2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 8/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor ds Zamówień Publicznych i Archiwum

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Otyniu

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Urząd Miejski w Otyniu

Data udostępnienia: 2019-10-17

Ogłoszono dnia: 2019-10-17 przez

Termin składania dokumentów: 2019-10-28 16:00:00

Nr ogłoszenia: 8/2019

Zlecający: Burmistrz Otynia

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. wykształcenie: średnie lub wyższe - doświadczenie w zakresie zamówień publicznych;
 5. staż pracy: 3-letni staż pracy.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość regulacji prawnych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na tym stanowisku;
 2. biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Office ( Word, Excel);
 3. predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, kreatywność, terminowość;
 4. umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych;
 5. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych;
 6. umiejętność organizacji pracy własnej;
 7. prawo jazdy kategorii B.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. realizacja zadań wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości procedur udzielenia zamówień,
 2. tworzenie harmonogramu zamówień publicznych zadań ujętych z budżecie Gminy w porozumieniu z kierownikami poszczególnych referatów i samodzielnymi stanowiskami.
 3. opracowywanie dokumentacji przetargowej ze wszystkimi załącznikami i przeprowadzenie postępowania przetargowego,
 4. opracowywanie projektu umowy,
 5. przygotowywanie i zamieszczanie ogłoszeń o przetargu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, do prasy lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i Biuletynu Zamówień Publicznych,
 6. w przypadku zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę rozesłanie zaproszeń do złożenia ofert do wybranych oferentów,
 7. przekazywanie SIWZ, ofert i innych materiałów Komisji Przetargowej w celu sprawdzenia pod względem formalnym, merytorycznym i wskazania najkorzystniejszej oferty oraz udział w pracach Komisji,
 8. prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 9. przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych przez Urząd w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznych regulacji w zakresie zamówień publicznych poniżej 30.000 euro we współpracy z referatami Urzędu i samodzielnymi stanowiskami,
 10. sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych i składanie ich Burmistrzowi i Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych,
 11. udział w postępowaniach odwoławczych przed Urzędem Zamówień Publicznych,
 12. prowadzenie spraw z zakresu protestów i odwołań w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych,
 13. prowadzenie Archiwum Urzędu,
 14. bieżący nadzór wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego załatwiania spraw i prowadzenia akt spraw,
 15. przyjmowanie, przechowywanie oraz zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji,
 16. udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym,
 17. inicjowanie brakowania oraz brakowanie dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w Urzędzie,
 18. przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego,
 19. przeprowadzanie instruktażu dla pracowników Urzędu w zakresie archiwizowania dokumentacji,
 20. sporządzanie raportów z działalności archiwum i stanu dokumentacji w archiwum zgodnie z terminami i zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. miejsce stanowiska pracy znajduje się w budynku 2-kondygnacyjnym bez windy,
 2. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 3. wymiar czasu pracy: 8 godzin dziennie,
 4. data zatrudnienia: 04 listopada 2019r.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

> 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny podpisany własnoręcznie;
 2. życiorys zawodowy (CV) podpisany własnoręcznie;
 3. kserokopie świadectw pracy;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i umiejętności;
 6. oryginał kwestionariusza osobowego podpisany własnoręcznie;
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych podpisane własnoręcznie;
 8. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe podpisane własnoręcznie;
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze podpisane własnoręcznie.
 
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1781).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-10-28 16:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać na adres:
 
Urząd Miejski w Otyniu
ul. Rynek 1
67-106 Otyń
 
z dopiskiem:
„Nabór na Stanowisko Inspektora do Spraw Zamówień Publicznych i Archiwum w Urzędzie Miejskim w Otyniu"

VII. Informacje dodatkowe:

 1. osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikują się do dalszego etapu naboru będą powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
 2. kandydat przystępujący do rozmowy kwalifikacyjnej przedkłada do wglądu dokument tożsamości,
 3. dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 4. kandydatom przysługuje prawo uzyskiwania informacji o rozstrzygnięciach, na poszczególnych etapach naboru, w trybie dostępu do informacji publicznej ,
 5. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP: bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn , a także na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu,
 6. Urząd Miejski w Otyniu zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny,
 7. z osobami, które nie zostaną zakwalifikowane do postępowania konkursowego nie będzie prowadzona korespondencja,
 8. kandydat wybrany w drodze konkursu zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności,
 9. dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 3559400.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Otyń
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Malczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-17 19:28:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-17 19:31:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-31 16:17:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
367 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony