ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania inwestycyjnego „Wykonanie odcinków sieci przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych” (roboty budowlane) Drukuj informację Zamówienie publiczne: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania inwestycyjnego „Wykonanie odcinków sieci przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych” (roboty budowlane)

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania inwestycyjnego „Wykonanie odcinków sieci przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych” (roboty budowlane)

Status: unieważniony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Otyń

Finansowanie: Budżet Gminy

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2015-07-23 11:00:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy, ul. Rynek 1, 67-106 Otyń, Biuro Obsługi Interesantów

Ogłoszono dnia: 2015-07-08 przez Fryderyk Czekała

Treść:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania inwestycyjnego
Wykonanie odcinków sieci przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych
(roboty budowlane)
Ogłoszenie zamieszczono w BZP w dniu 08.07.2015 pod numerem - 169556 - 2015; Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otyń , Rynek 1, 67-106 Otyń, woj. lubuskie, tel. 068 350 58 16, faks 068 350 58 16.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie odcinków sieci przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Prace obejmują wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: 1. Modrzyca ul., Świerkowa nr dz. 787 2 gmina Otyń 2. Otyń ul. Rynek 3, nr dz.353 gmina Otyń 3. Otyń ul. Kościuszki 25A, 25B nr dz.455 2 gmina Otyń 4. Modrzyca ul. Cyprysowa ORLIK nr dz.1095 23 gmina Otyń 5. Modrzyca ul. Nałkowskiej 2 nr dz.112 2 gmina Otyń 6. Otyń ul. Moniuszki 6 nr dz.374 gmina Otyń 7. Otyń ul. Lipowa 11 nr dz.35 1 gmina Otyń 8. Zakęcie, budynek wiejskiej świetlicy, dz. nr ewid. 13 2 gmina Otyń 9. Konradowo, budynku wiejskiej świetlicy, dz. nr ewid. 113, 227 2 gmina Otyń. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.40-8, 45.11.12.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w kwocie 1.000 zł
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-Wykonawcy ubiegający się o realizację zamówienia muszą wykazać się udokumentowanym doświadczeniem - do przetargu mogą przystępować Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli co najmniej dwa zadania polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej lub przyłączy kanalizacyjnych o wartości robót nie mniejszej niż 30.000 zł każde z nich.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie; należy wykazać co najmniej dwa zadania polegające na budowie lub przebudowie dróg o wartości robót nie mniejszej niż 750.000 zł brutto każde z nich.;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
- inne dokumenty
Dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru robót i załączonego kosztorys ślepego, dowód wniesienia wadium, pisemne zobowiązanie (w oryginale), w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, pełnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych załączonych do oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena – 97
2 - okres gwarancji - 3
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
- Zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), jest możliwa w formie pisemnej pod rygorem nieważności w przypadku: wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prowadzenie robót (silne opady deszczu, śniegu, gradobicie, roztopy, wichury, powódź, spadek temperatury poniżej 0oC, a w przypadku technologii betonowych poniżej +5oC), wystąpienia okoliczności siły wyższej: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, wystąpienia okoliczności określonych w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, a ze względu na konieczność wykonania zamówień dodatkowych niemożliwe jest dotrzymanie określonego w umowie na roboty podstawowe terminu ich wykonania, konieczności wykonania dodatkowych zmian w dokumentacji projektowej, uzgodnień z organami zewnętrznymi, badań i ekspertyz niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania, umowy, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, w przypadku konieczności wykonania dodatkowych zaleceń konserwatora zabytków.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy,
ul. Rynek 1, 67-106 Otyń, Biuro obsługi interesantów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2015 godzina 11:00, miejsce: Urzędzie Gminy, ul. Rynek 1, 67-106 Otyń, w Biurze obsługi interesantów.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
/-/ Barbara Wróblewska
Wójt Gminy Otyń

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Otyń
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Fryderyk Czekała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-07-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Fryderyk Czekała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-07-08 12:35:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-07-08 13:45:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-07-24 11:36:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
813 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony