ˆ

Zamówienia publiczne

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania inwestycyjnego „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2015/2016 na terenie Gminy Otyń” (usługi)

Status: unieważniony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Otyń

Finansowanie: Budżet Gminy

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2015-11-06 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2015-11-06 10:10:00

Miejsce złożenia oferty: Gmina Otyń, ul. Rynek 1, 67-106 Otyń

Ogłoszono dnia: 2015-10-28 przez Bogumiła Ziobrowska

Treść:

Ogłoszenie zamieszczono w BZP w dniu 28.10.2015 pod numerem – 288214 – 2015; Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otyń , Rynek 1, 67-106 Otyń, woj. lubuskie, tel. 068 350 58 16, faks 068 350 58 16.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.otyn.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2015/2016 na terenie Gminy Otyń.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie przedmiotu zamówienia polega na likwidacji śliskości pośniegowej, gołoledzi oraz odśnieżania dróg o długości 21,680 km oraz na odcinku drogi nr 3 (od km 297+680 do km 305+100 z wyłączeniem odcinka od km 298+900 do 299+750) km należy wykonać objazd dwukrotny, tam i z powrotem (dwa pasy drogowe, tj. 13,110 km); na pozostałych drogach objazd jednorazowy. Likwidacja śliskości pośniegowej, gołoledzi wykonywana będzie materiałami uszorstniającymi przy zastosowaniu mieszanki piaskowo-solnej (w ilości 150g/m2). Do obowiązków Wykonawcy należy także w szczególności: - usuwanie zalegającego śniegu. Czas, zakres i miejsce wywozu śniegu zależeć będzie od Zamawiającego, który będzie określał czas, zakres i miejsce wywozu. Transport śniegu na odległość do 1 km. - odśnieżanie dróg i ciągów pieszo-jezdnych o szerokości do 4 m, - uzupełnianie piasku z solą w pojemnikach na piasek lub luzem. Niezbędną ilość piasku i mieszanki piaskowo-solnej zapewni Wykonawca. Fakt złożenia przez Wykonawcę mieszanki piaskowo-solnej w wyznaczonych miejscach musi być potwierdzony pisemnie przez pracownika Urzędu Gminy zajmującego się sprawami dróg gminnych. Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt. Pługopiaskarka powinna być dodatkowo wyposażona w pług posiadający amortyzację listwy zgarniającej. Przedmiot zamówienia należy rozpocząć w każdej chwili wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, powodujących konieczność przystąpienia do odśnieżania, likwidacji gołoledzi, likwidacji śliskości pośniegowej, nie później niż w ciągu dwóch godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia. Warunkiem do przystąpienia wykonania usługi jest telefoniczne uzgodnienie zakresu ze wskazaniem dróg, ulic i kolejności jej wykonania - w godz. od 700 do 1500 z osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego a w pozostałych godzinach z osobą wskazaną przez Zamawiającego. Zamawiający może zwiększyć zakres i ilość wykonywanych usług. Wykonawca oświadcza, że jest w stanie wykonać usługi w zwiększonym zakresie i w zwiększonej ilości, gdy zajdzie taka potrzeba Zamawiającego. Ocena wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, powodujących konieczność przystąpienia do odśnieżania, likwidacji śliskości pośniegowej, należy do Zamawiającego. Strony zobowiązują się do wzajemnego przekazywania sobie na bieżąco informacji o stanie dróg, ich przejezdności..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.
 
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w okresie tym wykonał co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości co najmniej 70.000,00 zł brutto każde. Z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniony formularz oferty - wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, pełnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii, części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom, oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena – 95
2 - Czas reakcji – 5
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy,       ul. Rynek 1, 67-106 Otyń, Biuro obsługi interesantów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy, ul. Rynek 1, 67-106 Otyń, Biuro obsługi interesantów..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
/-/ Barbara Wróblewska
Wójt Gminy Otyń
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Otyń
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bogumiła Ziobrowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-10-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bogumiła Ziobrowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-10-28 13:12:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-10-28 13:37:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-02-05 14:40:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
455 raz(y)