ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Przewóz
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

02 luty 2012 Uchwała Nr XIV/86/2011 z dn. 29.12.2011r. - Gminny Program PiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-13 11:37:36 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Uchwała Nr XIV / 86 /2011

Rady Gminy w Przewozie

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Przewóz na 2012r.

Na podstawie art.4

1 ust.2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r . o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 z późn.

zm. )oraz art.10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(DZ.U. Nr 179, poz 1485 z późn. zm ) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przewóz na 2012 r. stanowiący załącznik do

niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na

tablicy ogłoszeń.

Załącznik

do uchwały Nr XIV/86/2011

Rady Gminy w Przewozie

z dnia 29 grudnia 2011r.

GMINNY PROGRAM

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych

oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii

w Gminie Przewóz

na 2012r.

Podstawowym celem programu jest podejmowanie działań zmierzających do

ograniczenia spożycia napojów alkoholowych w Gminie Przewóz, zmniejszenie ilości

nowych przypadków uzależnienia od alkoholu, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć

zmierzających do zmiany obyczajów i sposobu spożywania napojów alkoholowych oraz

zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.

Ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z tym problemów oraz wszelkie zadania

z zakresu ograniczenia popytu jak i podaży.

Problem narkotyków i narkomanii to jedno z największych wyzwań dla naszego

społeczeństwa zarówno w kontekście ochrony zdrowia, jak i poprawy bezpieczeństwa

publicznego.

Zgodnie ze współczesnym podejściem do profilaktyki, wszelkie działania zapobiegawcze

prowadzone na poziomie społeczności lokalnej są bardziej skuteczne, ponieważ dostosowane

są do rzeczywistych uwarunkowań środowiskowych.

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w

Gminie Przewóz przyjmując za podstawę swojej działalności:

1. Ustawę o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi z dnia 26

października 1982r. ze zm.

2. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii

4. Wskazania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowej

Rady Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Pełnomocnika Wojewody Lubuskiego ds.

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

5. Ustawę o Przeciwdziałaniu Narkomanii z dnia 29 lipca 2005r.

6. Statut Gminy Przewóz.

Przyjmuje do realizacji na 2012rok następujący Program poprzedzony diagnozą stanu

problemów i zasobów Gminy Przewóz.

- ilość mieszkańców Gminy Przewóz – 3275

- ilość mieszkańców pełnoletnich – 2576

- zasiłek okresowy otrzymało rodzin – 54

- zasiłek jednorazowy otrzymało rodzin – 34

- wyżywienie dzieci w szkołach – 95

- ilość bezrobotnych ogółem – 186

- w tym kobiet – 117

- ilość bezrobotnych z prawem do zasiłku – 35

- - w tym kobiet - 19

Dane dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych wg stanu na dzień 1 grudnia 2011 r.

Ustalona przez Radę Gminy liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 30

w miejscu sprzedaży - 10

- Ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy przeznaczonych

do spożycia poza miejscem sprzedaży - 18

- Ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych

do spożycia w miejscu sprzedaży - 2

Dane dotyczące naruszeń prawa i porządku publicznego pod wpływem alkoholu uzyskane

od Policji, Społecznego Kuratora Sądowego.

Ilość osób wobec, których zastosowano przymusowe leczenie odwykowe - 4

Ilość rodzin zastępczych - 4

Wypadki i kolizje drogowe spowodowane pod wpływem alkoholu - 0

Nietrzeźwi kierujący samochodami / zatrzymanych - 10

rowerami / zatrzymanych / - 17

Zatrzymane prawa jazdy - 8

Ilość interwencji wykonanych przez Policję - 155

- w miejscach publicznych - 105

- w miejscach zamieszkania - 50

Ilość osób zatrzymanych do wytrzeźwienia - - 8

ZADANIE 1

Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

i narkomanii

1. Współudział w finansowaniu działań terapeutycznych prowadzonych w Poradni

Zdrowia Psychicznego, Uzależnienia od Alkoholu i Środków Psychoaktywnych

2. Szkolenie członków Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych.

3. Dofinansowanie obozów terapeutycznych prowadzonych według określonego

programu terapeutycznego.

4. Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno – edukacyjnych.

5. Współpraca z Poradnią Zdrowia Psychicznego, Uzależnienia od Alkoholu i Środków

Psychoaktywnych w Żarach:

- prowadzenie stałej informacji o tematyce profilaktycznej.

- Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów o zakazie sprzedaży

i podawania napojów alkoholowych nietrzeźwym, małoletnim na kredyt i pod zastaw

oraz o zakazie reklamy i promocji napojów alkoholowych

ZADANIE II

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej,

a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

1. Zwiększenie skuteczności interwencji prawno – administracyjnych wobec przemocy

i innych zaburzeń funkcjonowania rodziny, powodowanych przez picie alkoholu

i występującego problemu narkomanii

a) szkolenie członków Gminnej Komisji ds. PiRPA

b) współpraca Gminnej Komisji z miejscową Policją i Prokuraturą w Żarach

w celu uzyskania danych osób kierowanych na leczenie, rehabilitację

i reintegrację osób uzależnionych.

c) Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych

d) Program profilaktyki alkoholowej , narkotykowej i dopalaczy dla młodzieży

szkolnej

2. Organizacja, zwiększenie dostępności zorganizowanych form pomocy psychologicznej

i społecznej dla członków rodzin z uzależnieniem poprzez spotkania z psychologiem.

- rozpropagowanie informacji o funkcjonującym telefonie zaufania przy Poradni

Zdrowia Psychicznego, Uzależnienia od Alkoholu i Środków Psychoaktywnych.

ZADANIE III

Prowadzenie Profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, a w szczególności dla

młodzieży:

1. Edukacji rodzin w czasie zebrań w szkołach przez przeszkolonych specjalistów.

2. Finansowanie kształcenia pedagogów szkolnych, nauczycieli w zakresie

przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – w miarę potrzeb.-

3. Wdrażanie do realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, a także

dla ich rodzin.

4. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin

patologicznych, w ośrodkach, w których realizowany jest program profilaktyki

przeciwdziałania przemocy i przeciwdziałania narkomanii.

- 5 Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych

ZADANIE IV

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących do

rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii poprzez:

1. Ankietowanie stanu abstynencji na terenie Gminy Przewóz w oparciu o dane

z Komisariatu Policji i OPS.

2. Rozważanie możliwości uruchomienia rodzinnego punktu konsultacyjnego, którego

zadaniem będzie udzielanie pomocy i informacji osobom uzależnionym i członkom

ich rodzin.

3. Współpraca z instytucjami zatrudniającymi wykwalifikowanych specjalistów:

a) kierowanie osób uzależnionych na badania przez biegłego celem wydania opinii

i wskazania metod leczenia

/ na wniosek osoby zainteresowanej lub z inicjatywy komisji /

b) współpraca z Sądem w sprawie kierowania na przymusowe leczenie,

koordynacja działań Komisji z Kuratorem Sądowym oraz Policją;

c) wspieranie działalności Poradni Zdrowia Psychicznego, Uzależnienia od

Alkoholu i Środków Psychoaktywnych – w miarę posiadanych środków;

d) współpraca Gminnej Komisji ds. PiRPA z Pełnomocnikiem Wojewody.

ZADANIE V

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji ds. PiRPA

1. Ustala się diety członków Komisji za każde posiedzenie następująco:

- Przewodniczący Komisji - 150,00 zł.

- pozostali członkowie - 100,00 zł.

2. Przewodniczącemu Komisji przysługuje zwrot kosztów przejazdu w przypadku

wykonywania czynności związanych z pracą Komisji poza posiedzeniami.

Zakłada się, że w trakcie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych i Narkomanii będą uwzględniane wszelkie inicjatywy

i działania lokalnej społeczności w tym zakresie.

Preliminarz wydatków na 2012

 

r.

85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

§ 4300 organizacja wypoczynku dla dzieci 10.000,00

z rodzin patologicznych

- § 4170 wynagrodzenie Komisji 5.500,00

- § 4210 Festyny dziecięce i zabawy - zakup materiałów 5.000,00

- § 4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00

§ 4210 Organizowanie konkursu w Szkole o szkodliwości

spożycia alkoholu i palenia papierosów 1.000,00

Inne wydatki:

-

 

§ 4210 zakup materiałów 7.800,00

- § 4300 zakup usług pozostałych 5.700,00

- § 4170 wynagrodzenie bezosobowe 1.000,00

85153 PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

- § 4210 Organizacja konkursu w szkole o przeciwdziałaniu 1.000,00

narkomanii

40,000,00
 
« powrót do poprzedniej strony