ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Przewóz
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

02 luty 2012 Uchwała Nr XIV/87/2011 z dn. 29.12.2011r. - zm. Programu PiRPA na 2011r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-13 11:38:23 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Uchwała Nr XIV / 87 /2011

Rady Gminy w Przewozie

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 grudnia

2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przewóz na 2011r.

Na podstawie art. 4

1 ust.2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 z późn.zm.)

oraz art.10 ust.2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii

( Dz.U. Nr 179, poz.1485 z późn.zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały Rady Gminy w Przewozie Nr IV/17/2010 z dnia 29 grudnia

2010r. zmienia się preliminarz wydatków na 2011r. zgodnie z załącznikiem do niniejszej

uchwały.

§ 2.

Pozostała treść uchwały i preliminarza pozostaje bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na

tablicy ogłoszeń.

Załącznik

do Uchwały nr XIV / 87 /2011

Rady Gminy w Przewozie

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zmiana preliminarza

na 2011 r.

Zmienia się preliminarz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań

określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych wg poniższego wykazu:

Zwiększa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych 2.125,06

Zwiększa się wydatki 4.103

- Festyny dziecięce i zabawy – zakup materiałów i wyposażenia 1.200

-

Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin patologicznych

zakup materiałów i wyposażenia 1.350

- różne opłaty i składki 200

-

Inne wydatki :

Zakup materiałów i wyposażenia 8.106

Zmniejsza się preliminarz wydatków:

- Festyny dziecięce, zabawy ,

zakup usług pozostałych 1.200

- Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin patologicznych

zakup usług pozostałych 1.550

- Wynagrodzenie dla osób prowadzących świetlice opiekuńczowychowawcze

800

składki na ubezpieczenie społeczne 300

-Utrzymanie i wyposażenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych 1.057

- Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin patologicznych

Zakup usług pozostałych 1.528

Zakup materiałów i wyposażenia 40

-

 

Wynagrodzenie Komisji 1.650

- Festyny dziecięce i zabawy

Zakup materiałów 26

Zakup usług pozostałych 400

- Współpraca z organami bezpieczeństwa i porządku w miejscach

szczególnie zagrożonych 500

- Zakup pomocy dla Poradni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień 730

- Inne wydatki

Podróże służbowe 315

- Zakup usług pozostałych 760
 
« powrót do poprzedniej strony