ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Przewóz
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

01 luty 2012 Sesja XII z dn. 30.11.2011r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-13 11:43:40 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Protokół z XII sesji

Rady Gminy w Przewozie

w dniu 30 listopada 2011r.


Pkt 1. Otwarcie obrad XII sesji Rady Gminy Przewóz.


Przewodnicząca rozpoczęła posiedzenie o godzinie 10.03. Następnie przywitała przybyłych radnych oraz zaproszonych gości. Na sesjęprzybyło 15 radnych, co stanowiło kworum, aby decyzje i uchwały podejmowane na sesji były prawomocne.

 

Pkt 2. Uchwalenie porządku obrad XII sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z zebranych chciały wnieśćcoś do porządku obrad. Pan Wójt zgłosił, że wnosi o dopisanie do porządku obrad dwóch projektów uchwał, tj. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy oraz uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/15/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 grudnia 2010 r. W sprawie budżetu Gminy Przewóz na 2011 r. Natomiast Przewodnicząca wniosła o przesunięcie sprawy z pkt 6. na pkt 4. z uwagi na to, że zaproszony na obrady StarostaŻarski nie mógł poświęcić dużo czas dla radnych. Uwag do powyższych wniosków nie było. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad porządkiem obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Pkt 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca powiedział, że na sali wyłożony został protokółz poprzedniej sesji i zarządziła głosowanie nad owym protokołem. Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 1.

 

Pkt 4. Współpraca Gminy Przewóz ze Starostwem Powiatowym.

 

Przewodnicząca wypowiedziała się na temat współpracy i następnie poprosiła pana Starostę o zabranie głosu w tej sprawie. Pan Starosta przedstawił jakie inwestycje będą realizowane na terenie gminy. Powiedział, m. in. o budowie mostu granicznego Sobolice – Lodenau. Poinformował także o tym, że właśnie ta inwestycja zostanie przesunięta w terminie i można jej się spodziewać w latach 2014-2020. Powodem jest brak środków finansowych, które trzeba przeznaczyć na wkład własny, zarówno ze strony naszej jak również niemieckiej.

Następnie Starosta powiedział też, o porozumieniu jakie będzie podpisane z partnerem niemieckim, które to ma służyć ochronie przeciw powodziowej. Współpraca ta będzie polegała np. na wzajemnym wypożyczaniu sprzętu, w zależności od potrzeb i rozmiaru występującego zdarzenia.

Starosta wspomniał także o dobrze rozwijającej się współpracy kulturalnej z gminą jak również z partnerem niemieckim. Poruszony został również temat współpracy w sprawie szczepionek HPV. Starosta zauważył, że jest to bardzo drogie przedsięwzięcie, ale niezmiernie ważne. Ponadto Starosta powiedział, że w najbliższym czasie planowana jest akcja profilaktyczna skierowana dla panów, pn. „Prostata na lata”.

Następnie głos zabrał Wójt, który podsumował współpracę ze Starostwem Powiatowym. Zauważył, że współpraca jest na takim poziomie na jaki pozwalają środki finansowe. Poruszony został teżtemat remontu dróg powiatowych na terenie gminy. Pan Wójt zwróciłsię do Starosty z zapytaniem, czy drzewa, które zostały ścięte przy drodze powiatowej w miejscowości Piotrów, mogą zostać przekazane dla szkoły w Piotrowie. Starosta odpowiedział, że nie jest to możliwe ponieważ oni też mająswoje potrzeby, a poza tym to w takim przypadku trzeba złożyćnajpierw wniosek.

Pan Starosta poinformował także, że jest duży problem z bieżącym utrzymaniem dróg i dlatego Starostwo szuka różnych możliwości, poprzez które ta kwestia uległa by polepszeniu. Tak więc bardzo możliwe jest, że powróci instytucja„dróżnika”. Poszczególne odcinki drogi będą pod opiekąkonkretnej osoby. Starosta zasugerował, że od przyszłego roku kalendarzowego można spodziewać się poprawy w administrowaniu drogami powiatowymi. Ponadto Starosta poinformował radnych, że Powiat zajął IV Ogólnopolską Olimpiadę młodzieży, w której brała udział również młodzież z terenu gminy. Odnośnie budowy hospicjum Starosta napomniał, że wsparły to przedsięwzięcie tylko dwie gminy z powiatu, tj.: Przewóz i Lipinki oraz Miasto Żary. Tak więc inwestycja ta będzie realizowana na takiej zasadzie, że przedsiębiorstwo prywatne wybuduje hospicjum, a Stowarzyszenie św. Brata Alberta będzie spłacać koszty inwestycji w ratach.

Przewodnicząca poprosiła o pytania do Starosty. Jako pierwszy zabrał głos radny Dyba, który powiedział, że źle wygląda sprawa odśnieżania podczas zimy dróg powiatowych w kierunku Dobrzynia i Sanic. Zapytał czy istniałaby możliwość, aby przeznaczyć jakiś sprzęt dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przewozie, a oni w zamian zajęliby się odśnieżaniem. Ponadto zgłosił, że w ogóle utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy jest bardzo zaniedbane, tzn. występują dziury, wyrwy i pobocza sąpozarastane trawami. Starosta odpowiedział na to, że właśnie dlatego planowane jest powołanie instytucji „dróżnika”. Bo dróg powiatowych jest bardzo dużo i nie sposób wszystkiego naraz dopilnować. Poza tym na utrzymanie dróg przeznaczane jest ok 2mln zł. jednak dróg jest tak dużo, że ta suma staje się znikoma. Następnie radny Dyba zapytał czy są może jakieś plany odnośnie założenia internetu w Sanicach. Starosta odpowiedział, że w tym temacie niestety nie ma rozeznania. Wspomniał także, że Województwo realizuje właśnie projekt w tym temacie. Zaznaczyłtakże, że będzie miał tę kwestię na uwadze. Następnie radny Dyba zapytał jak wygląda wywiązywanie się z obowiązków przez radnych powiatowych z naszego terenu. Starosta odpowiedział, że radni wykonują swoją pracę bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Pracująw swoich komisjach i są aktywni.

Następnie radny Dyba zapytał obecną na obradach Irenę Dudek –radną powiatową jak wygląda współpraca z mieszkańcami gminy. Radna powiatowa powiedziała, że wypowie się tylko co do swojej działalności. Wspomniał, że zawsze była obecna na zebraniach wiejskich lecz w tym roku przebywała na dłuższym zwolnieniu lekarskim więc nie miała takiej możliwości. Poza tym powiedział,że pomocna zawsze i dla każdego, nawet prywatnie, jest aktywna kulturalnie, uczestniczy i organizuje wszelkie imprezy na terenie gminy. Wnioski są składane zawsze wtedy gdy jest taka potrzeba. O remonty dróg walczy zawsze, ponawia wnioski i ponagla do remontu. Wyjaśniła również, że jeżeli chodzi o wykaszanie poboczy to po prostu zostało tak zadecydowane przez radnych, że trawy będąkoszone jeden raz do roku na jesień, a wynika to z ograniczonych funduszy. Poza tym radna zauważył, że jak do tej pory to nikt nie zgłosił jej, że jest jakaś sprawa, którą trzeba załatwić za jej pośrednictwem.

Następnie radny Bąk korzystając z okazji wypowiedział się na temat przywrócenia instytucji „dróżnika”, poprał pomysłStarostwa.

Jako kolejny zabrał głos radny Dawidowicz. Powiedział on, że rowy przy drogach powiatowych są zaniedbane i w związku z tym prosi o udrożnienie przepustów. W związku z tematem Wójt wyszedł z propozycją do Starosty, aby zarezerwowaćdla gminy etaty z Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach właśnie na melioracje.

Następnie radny Dawidowicz zapytał dlaczego w Żarach nie ma chirurgii dziecięcej. Starosta odpowiedział, że jest oddziałdziecięcy i dzieci są tam przyjmowane. Jednak kiedy lekarz stwierdzi, że lepiej aby dziecko zostało zbadane przez konkretnego specjalistę to wtedy kieruje się je do szpitala w Zielonej Górze. Więc jest to uzależnione od lekarzy.

Przewodnicząca zwróciła się do starosty z prośbą pomoc w sprawie naprawy przejazdu kolejowego na trasie Przewóz –Dobrochów. Ponieważ na wcześniejszy wniosek nie otrzymano do dziśkonkretnej odpowiedzi. Starosta powiedział, że zainterweniuje w tej sprawie do PKP.

W następnej kolejności głos zabrała radna Mroczko. Zapytała ona Starostę jak wygląda sprawa naprawy chodnika w Straszowie. Starosta odpowiedział, że firma, która robiła ten chodnik już nie istniej i nie można skorzystać z rękojmi. Starostwo będzie musiałnaprawić go z własnych pieniędzy, ale jak na razie funduszy na ten cel nie ma przeznaczonych.

Więcej pytań nie było. Przewodnicząca podziękowała więc Staroście za przybycie na obrady. Starosta podziękował za zaproszenie i opuścił salę posiedzeń. Przewodnicząca zarządziła 10 minut przerwy.

 

Pkt 5. Wnioski i interpelacje.

Przewodnicząca poprosiła radnych o składanie wniosków.

Jako pierwszy zabrał głos radny Dyba, który to zgłosił, że należałoby wyciąć krzaki przy drodze powiatowej w miejscowości Sanice, od mostku na żółtej wodzie w stronę Sobolic. Wniosek także został złożony na piśmie.

Radny Klisowski ponowił prośbę o zmianę godzin oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie gminy.

Radny Staniek złożył wniosek na piśmie w sprawie przekazania działki nr 173/1 w miejscowości Dobrochów na utworzenie boiska sportowego. Poprosił radnych o poparcie tegożwniosku. Ponadto radny wyszedł także z propozycja, aby zrobić cośw tym kierunku by wszystkie śmieci na cmentarzach po WszystkichŚwiętych były segregowane. Zwrócił się do obecnego na obradach kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przewozie o przemyślenie jak można byłoby taką ewentualność zorganizować.

Następnie radna Śledź zgłosiła, że przy miejscowym kiosku trzeba naprawićlampę bo cały czas mruga. Złożyła także na piśmie wniosek w sprawie posprzątania i utrzymania w czystości chodników i poboczy na ul. Kolejowej w Przewozie przy drodze krajowej. Radna podziękowała także za niezwłoczne naprawienie lamp przy schodach w kierunku ulicy Spacerowej.

Radna Michalak ponownie zgłosiła, że należałoby wyciąć trawę przy świetlicy wiejskiej w Piotrowie ponieważ wygląda to bardzo nie estetycznie.

Radna Pankowska oraz radny Klisowski złożyli wspólnie na piśmie wniosek w sprawie ponaglenia właściciela budynku po byłym PGR-e w Lipnej o zabezpieczenie okien, spadających dachówek, a także należyte zagospodarowanie terenu przy posesji.

Na tym zakończono składanie wniosków więc Przewodnicząca zamknęła punkt 5.

 

Pkt 6. Informacja z działalności Wójta.

Pan Wójt zabrał głos i przedstawił informację z działalności na temat wydanych zarządzeń, rozpatrzonych podaniach i wnioskach wpływających od mieszkańców jak również ważnych dla rozwoju gminy spotkaniach (informacja w załączeniu). Pytań odnośnie powyższego nie było, Przewodnicząca zamknęła więc punkt 6.

 

Pkt 7. Podjęcie uchwał.

W związku z tym, że wszystkie projekty uchwał były wyczerpująco omawiane na każdej z komisji, radni stwierdzili, że na sesji już nie trzeba ich omawiać.

Jako pierwszy poddano głosowaniu projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 1. Uchwał otrzymała Nr XII/62/2011.

Kolejny projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej radni przyjęli jednogłośnie. Uchwała otrzymała Nr XII/63/2011

Następnie głosowano nad projektem uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Nadano dla uchwały Nr XII/64/2011.

Następnie głosowanie dotyczyło projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Przewóz, który to radni przyjęli jednogłośnie. Uchwała otrzymała Nr XII/65/2011

W związku z tym, że stawki podatkowe znacznie wzrosły to radni zobowiązują Wójta do umarzania zobowiązań podatkowych na wniosek mieszkańca, w całości lub w części, w zależności od sytuacji.

W następnej kolejności przegłosowano projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Za przyjęciem projektu głosowało 15 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała otrzymała Nr XII/66/2011

Kolejny projekt uchwały w sprawie wysokości dopłaty do ceny 1 m3 wody dostarczanej i 1 m3ścieków odbieranych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Przewozie w roku 2012, radni przyjęli jednogłośnie. Uchwała otrzymała Nr XII/67/2011

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przewóz głosowało 15 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwałę podjęto i nadano jej Nr XII/68/2011.

Projekt uchwały w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Przewóz, omówił na prośbę Przewodniczącej Sekretarz Gminy. Za przyjęciem projektu głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 1. Uchwała otrzymała Nr XII/69/2011.

Za przyjęciem kolejnego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/165/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 16 września 2009r. w sprawie opłat za korzystanie z kaplic cmentarnych na terenie Gminy Przewóz głosowało 14 radnych, przeciw 0,wstrzymało się 1. Pozostając przy temacie Przewodnicząca zwróciła się do obecnego na obradach Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej z propozycją wytyczenia na cmentarzu w Piotrowie alejek. Uchwała otrzymała Nr XII/70/2011

Kolejny projekt uchwały dotyczył zmiany uchwały Nr XI/56/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 21 października 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. Za przyjęciem projektu głosowało 15 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała otrzymała Nr XII/71/2011

 

Następnie głosowano nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/59/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 21 października 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. Za przyjęciem projektu głosowało 15 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała otrzymała Nr XII/72/2011

Następnie głosowaniu poddano projekt uchwały, który to został wniesiony do porządku obrad na sesji, w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, omówił pan Wójt. Wyjaśnił radnym gdzie znajduje się ten lokal oraz skąd taka wysokość bonifikaty. Radni przyjęli projekt jednogłośnie. Uchwała otrzymała Nr XII/73/2011

Kolejny projekt uchwały również wniesiony na sesji do porządku obrad, dotyczył zmiany uchwały Nr IV/15/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu Gminy Przewóz na 2011r. Za przyjęciem projektu głosowało 15 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała otrzymała Nr XII/74/2011

 

Pkt 8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad wnioskami pisemnymi, złożonymi przez radnych.

Jako pierwszy poddano głosowaniu wniosek radnego Dyby w sprawie wycięcia zakrzaczenia na zakręcie pobocza drogi powiatowej w Sanicach. Przyjęto wniosek jednogłośnie.

Kolejny wniosek został złożony przez radnego Staniek i dotyczył utworzenia na działce nr 173/1 w miejscowości Dobrochów nowego boiska wiejskiego. Za wnioskiem głosowało 15 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Następny wniosek został złożony wspólnie przez radną Pankowską oraz radnego Klisowskiego, w sprawie ponaglenia właściciela budynku byłego PGR-u w Lipnej, aby zabezpieczył owy budynek. Za wnioskiem głosowało 15 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.

RadnaŚledź złożyła wniosek o posprzątanie i utrzymanie w czystości chodników i poboczy na ul. Kolejowej w Przewozie, przy drodze krajowej. Za wnioskiem głosowało 15 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Następnie Przewodnicząca poprosiła Wójta aby ustosunkował się do złożonych wcześniej przez radnych postulatów ustnych.

Wójt odpowiadając na wniosek radnej Michalak, zapewnił, że jak Zakład Gospodarki Komunalnej będzie wykonywał jakieś prace w Piotrowie to na pewno wykosi trawę przy świetlicy. W związku z oświetleniem ulicznym na terenie gminy, Wójt poprosił o propozycje od radnych, w których godzinach mają się świecić lampy. Radni zaproponowali zgodnie, że rano lampy powinny zapalać się o godzinie 4.30. Natomiast co do gaśnięcia lamp wieczorem były dwie propozycje godzina 23.30 oraz 24.00. Zarządzono głosowanie poprzez które przyjęto, że lampy będą gasnąć o godzinie 23.30. Za przyjęciem tej propozycji głosowało 10 radnych.

 

 

Pkt 9. Sprawy różne.

Radny Klisowski zapytał, dlaczego przystanek autobusowy w Lipnej zostałpostawiony w takim miejscu, w którym najmniej ludzi czeka na autobus. Wójt odpowiedział, że to było najlepsze miejsce do jego lokalizacji.

Radna Bruź zapytał czy była jakaś odpowiedź na wniosek złożony na ostatniej sesji w sprawie ustawienia w Przewozie bankomatu. Wójt odpowiedział, że przysłano kilka odpowiedzi na składane wnioski z poprzedniej sesji, w tym także właśnie na temat tej kwestii. Odczytano więc pisma z odpowiedziąna wnioski złożone na XI sesji Rady Gminy w Przewozie przez radnąBruź, radną Rzymską, radną Graczyk oraz na wniosek złożony wspólnie przez radną Pankowską i radnego Klisowskiego.

Pkt 10. Zamknięcie obrad XII sesji Rady Gminy.

W związku z tym, że nikt więcej nie miał potrzeby zabierania głosu, Przewodnicząca zakończyła obrady o godzinie 12.40.


Protokołowała: Magdalena Konarska
 
« powrót do poprzedniej strony