ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Przewóz
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

01 luty 2012 Sesja XIII z dn. 21.12.2011r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-13 11:44:28 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Protokół z XIII sesji

Rady Gminy w Przewozie

w dniu 21 grudnia 2011r.

Pkt 1. Otwarcie obrad XIII sesji Rady Gminy Przewóz.

Przewodnicząca rozpoczęła posiedzenie o godzinie 10.10. Następnie przywitała przybyłych

radnych oraz zaproszonych gości. Na sesję przybyło 13 radnych, co stanowiło kworum, aby decyzje

i uchwały podejmowane na sesji były prawomocne. Nieobecny był radny Klisowski.

Pkt 2. Uchwalenie porządku obrad XIII sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z zebranych chciały wnieść coś do porządku obrad. Pan

Wójt zgłosił, że wnosi o dopisanie do porządku obrad sześciu projektów uchwał, tj. dwóch

projektów uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr IV/15/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia

29 grudnia 2010r. W sprawie budżetu Gminy Przewóz na 2011r. Ponadto pan Wójt poprosił

o dopisanie czterech uchwał w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny

sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.

Wójt wniósł także o przesunięcie pkt 7. na pkt 4. i pkt 6 na pkt 5 Uwag do powyższych wniosków

nie było. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad porządkiem obrad. Porządek obrad został

przyjęty jednogłośnie.

Pkt 3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca powiedział, że na sali wyłożony został protokół z poprzedniej sesji

i zarządziła głosowanie nad owym protokołem. Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych,

przeciw 0, wstrzymało się 0.

Pkt 4. Informacja Komendanta Powiatowej Policji i Komendanta Straży Granicznej o stanie

bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Przewóz w 2011r. oraz zamierzeniach na rok

2012.

Jako pierwszy zabrał głos przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Żarach,

Z-ca Komendanta, nadkom. Jarosław Lis. Przedstawił on radnym jakie rodzaje przestępstw

występują na terenie gminy. W informacji ujęte zostały dane statystyczne na temat wzrostu i spadku

przestępczości na terenie gminy. Z- ca Komendanta stwierdził również, że Gmina Przewóz

przedstawia się jako bezpieczna gmina (informacja w załączeniu do protokołu).

Przybył radny Bąk.

Przewodnicząca poprosiła radnych o pytania.

Głos zabrał radny Dyba, który zgłosił, że porą wieczorną jeżdżą lawety słabo oświetlone,

które poruszają się ze znacznie przekroczoną prędkością. Prosił także o zwracanie większej uwagi

podczas kontroli na nadużywanie przez kierowców oświetlenia przeciwmgielnego, a także na

zbędne oświetlenia aut. Komendant odpowiedział, że każda kontrola drogowa opiera się na tych

zagadnieniach.

Następnie zabrał głos pan Wójt i poprosił, aby w razie możliwości zasugerować władzom

wyższym, iż to, że jeżeli w gminie występuje słabe zjawisko przestępczości, to świadczy to o tym,

że służby jakie działają na terytorium tej gminy, doskonale wywiązują się ze swych obowiązków

oraz żeby nie było to powodem likwidacji naszego posterunku.

Wywiązał się również dyskusja na temat karania pijanych rowerzystów.

W związku z tym, że więcej pytań nie było, Przewodnicząca podziękowała za współprace

jaka jest nawiązana pomiędzy Powiatową Policją , a gminą.

Następnie Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu przedstawiciela Placówki Straży

Granicznej w Olszynie, pana Eugeniusza Chałupkę. Odnośnie straży granicznej to

najprawdopodobniej zostanie przeniesiona placówka z Olszyny do Tuplic. Wspomniano, że Straż

Graniczna bierze zawsze czynny udział w przedsięwzięciach na terenie gminy, realizowane są też

różne programy profilaktyczne właśnie z inicjatywy straży (informacja w załączeniu).

Pkt 5. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Przewóz.

Informację przedstawiła pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewozie

(informacja w załączeniu).

W związku z powyższym radny Dyba zapytał, czy z racji tego, że zostało sprzedane kilka

mieszkań to kwota dodatków mieszkaniowych ulegnie zmniejszeniu. Odpowiedź padła taka, że

przecież to nie ma wpływu na dodatki mieszkaniowe ponieważ o taki dodatek może ubiegać się

każdy mieszkaniec gminy. Następnie także radny Dyba zapytał, jakie są wymogi przyznania zasiłku

rodzinnego dla dziecka do 5. roku życia. Pani Kierownik OPS-u odpowiedziała, że musi być

spełnione przede wszystkim kryterium dochodowe co wynika z ustawy.

Radny Dawidowicz zapytał czy jeżeli ktoś zwraca się z prośbą o zapomogę to żądane jest od

niego zaświadczenie o dochodach lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, że dla tej

konkretnej osoby, nie ma oferty pracy. Pani Kierownik OPS powiedziała, że przede wszystkim

właśnie te dokumenty są wymagane.

W związku z tym, że więcej pytań nie było, Przewodnicząca zamknęła punkt 5.

Pkt 6. Wnioski i interpelacje.

Radna Głowacka poinformowała, że złożyła na piśmie wniosek o wycięcie drzewa

w miejscowości Piotrów, znajdujące się 100 m od budynku nowej świetlicy wiejskiej w Piotrowie

oraz o naprawienie pobocza i postawienie barierki ochronnej przy zakładzie drzewnym

w Piotrowie.

Radna Mroczko wnioskowała o naprawienie nawierzchni drogi krajowej w Straszowie, przy

głównym skrzyżowaniu w kierunku Dobrochowa. Wniosek złożono także pisemnie.

Pkt 7. Informacja z działalności Wójta.

Pan Wójt zabrał głos i przedstawił informację z działalności na temat wydanych zarządzeń,

rozpatrzonych podaniach i wnioskach wpływających od mieszkańców jak również ważnych dla

rozwoju gminy spotkaniach (informacja w załączeniu).

Pkt 8. Podjęcie uchwał.

Jako pierwszy głosowaniu poddano projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały

Nr XXVIII/207/2005 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie nadania statutu

Gminnej Biblioteki Publicznej w Przewozie. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,

przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała otrzymała Nr XIII/75/2011.

Następnie przegłosowano projekt uchwały w sprawie współpracy Gminy Przewóz

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012r. Za przyjęciem

uchwały głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała otrzymała Nr XIII/76/2011.

Salę opuścił radny Lisiecki.

Kolejny projekt w sprawie zmiany uchwały Nr IV/15/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia

29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu Gminy Przewóz na 2011r. omówił pan Wójt. Zwrócił

w szczególności uwagę na zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań

określonych w Gminnym programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

przeciwdziałania narkomanii. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymało

się 0. Uchwała otrzymała Nr XIII/77/2011.

Radny Lisiecki wrócił na salę.

Kolejny projekt również dotyczył zmiany uchwały Nr IV/15/2010 Rady Gminy

w Przewozie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu Gminy Przewóz na 2011r. Omówił go

Wójt. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała otrzymała Nr XIII/78/2011.

W następnej kolejności został omówiony projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na

udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (ul. Woj. Pol. 24/1).

Za przyjęciem projektu głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała otrzymała

Nr XIII/79/2011.

Następnie pan Wójt omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie

bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (ul. Woj. Pol. 24/2).

Za przyjęciem projektu głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała otrzymała

Nr XIII/80/2011.

Kolejny omawiany projekt uchwały dotyczył wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od

ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (ul. Woj. Pol. 24/3). Za przyjęciem projektu

głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała otrzymała Nr XIII/81/2011.

Następnie pan Wójt omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie

bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (ul. Okrężna 8/4).

Za przyjęciem projektu głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała otrzymała

Nr XIII/79/2011.

Pkt 9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad wnioskami pisemnymi złożonymi przez radną

Głowacką i radną Mroczko. Za przyjęciem wniosku radnej Głowackiej głosowało 14 radnych,

przeciw 0, wstrzymało się 0. Wniosek radnej Mroczko został przyjęty jednogłośnie, tj. 14 głosów

za.

Pkt 10. Sprawy różne.

Radny Dyba zauważył, że należałoby od nowego roku wprowadzić nowy cennik

za wynajem świetlic wiejskich. Pan Wójt odpowiedział, że będzie nowe zarządzenie od nowego

roku.

Radna Bruź zapytała, czy na świetlicę w Sanicach będą przekazane jakieś nowe krzesła.

Wójt odpowiedział, że jest to planowane.

Radna Michalak poprosiła o wysypanie tłucznia na drodze między blokami w Piotrowie.

Radny Staniek zauważył, że najpierw to trzeba było by tę drogę wydrenować.

Radna Pankowska zapytał czy można zrobić coś aby podpisy dla bezrobotnych mogły znów

odbywać się w Przewozie. Pan Wójt odpowiedział, że cały czas się o to walczy, ale Urząd Pracy

w Żarach nawet nie przewiduje takiej ewentualności. Zaproponował aby złożyć wniosek pisemny

na następnej sesji oraz można też zaprosić na którąś sesję Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

w Żarach.

Radny Dyba zapytał, czy zwiększyła się ilość etatów na prace interwencyjne. Wójt

odpowiedział, że nie.

Radna Śledź zauważyła, że należałoby wpłynąć w jakiś sposób na prezesa GS w Żarach,

żeby w końcu przeprowadził remont budynku w centrum Przewozu. Przewodnicząca powiedziała,

żeby złożyć wniosek pisemny na następnej sesji. Radna zapytała także co z obrazami z pleneru

malarskiego, które nadal leżą w GOK-u. Wójt odpowiedział, że pewnie ich właściciele się po nie

zjawią. Bo ci malarze nie oddali nam wszystkich swoich obrazów.

Przewodnicząca przeczytała odpowiedzi na wnioski pisemne złożone przez radnych na

poprzednich sesjach (ksero pism w załączeniu). Następnie Przewodnicząca odczytała apel Radnych

Powiatu Żarskiego w sprawie budowy lotniska przy 105. Szpitalu Wojskowym w Żarach.

Pkt 11. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca zakończyła obrady o godzinie 12.40.

Protokołowała Magdalena Konarska
 
« powrót do poprzedniej strony