ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Przewóz
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Protokoły sesji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

14 grudzień 2011 Sesja XI z dn. 21.10.2011r.

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-13 11:42:37 przez Zasilenie Danymi, informacja należąca do archiwum

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Protokół z XI sesji

Rady Gminy w Przewozie

w dniu 21 października 2011

Pkt 1. Otwarcie obrad XI sesji Rady Gminy Przewóz.

Przewodnicząca rozpoczęła posiedzenie o godzinie 10.03. Następnie przywitała przybyłych

radnych oraz zaproszonych gości. Na sesję przybyło 15 radnych, co stanowiło kworum, aby

decyzje i uchwały podejmowane na sesji były prawomocne.

Pkt 2. Uchwalenie porządku obrad XI sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca zapytała czy ktoś z zebranych chciałby coś wnieść do porządku obrad. Jedynie Pan

Wójt poprosił o zmiany, a mianowicie o wykreślenie z porządku obrad uchwały w sprawie

likwidacji samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej w Przewozie

w celu przekształcenia w jednostkę budżetową oraz Wójt poprosił o dopisanie do porządku obrad

jeszcze jednej uchwały w sprawie zatwierdzenia zmienionego Planu Odnowy Miejscowości

Straszów. W związku z brakiem dalszych propozycji zmian przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Za przyjęciem porządku obrad ze zmianami głosowało 15 radnych. Porządek obrad został przyjęty

jednogłośnie.

Pkt 3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca poinformowała, że na sali wyłożony został protokół z X sesji i zarządziła

głosowanie nad protokołem. Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych, przeciw 0, wstrzymało

się 0. Protokół z X sesji został przyjęty jednogłośnie.

Pkt 4. Wnioski i interpelacje.

Przewodnicząca poprosiła radnych o składanie wniosków i interpelacji.

Jako pierwszy zabrał głos radny Dyba. Zapytał on na jakim etapie jest sprawa internetu w Sanicach,

a także co z pracami oczyszczającymi na potoku w Sanicach. Bo ludzie byli coś robili, ale to jest

nie dokładne i nie dokończone zdaniem radnego.

Radny Staniek zgłosił, że należałoby przyciąć gałęzie drzew przy lampach, które są usytuowane

przy domach pana Marcinków i pana Kordeusza oraz na wniosek mieszkańców prosi

o zamontowanie lampy przy posesji pana Maksimów.

Radna Rzymska wniosła ustnie jak również na piśmie o założenie w Przewozie bankomatu.

Radny Dawidowicz zgłosił, że występował już z wnioskiem o wycięcie krzaków przy drodze

powiatowej w miejscowości Mielno, pismo ze Starostwa Powiatowego otrzymał, że krzaki zostaną

wycięte, ale niestety do dziś nikt się za to nie zabrał.

Radna Bruź zapytała co z naprawą mostka na drodze powiatowej w Dobrzyniu. Pan Wójt od razu

odpowiedział, żeby radna złożyła wniosek pisemny. Pani Bruź zastosowała się do tego. Złożony

został też drugi wniosek także pisemny przez radną Bruź, w sprawie wycięcia drzewa znajdującego

się na działce nr 115/1 w Sanicach.

Następnie radna Graczyk wniosła ustnie jak i również złożyła wniosek pisemny w sprawie

wyrównania nawierzchni drogi powiatowej w Przewozie znajdującej się przy GOK-u poprzez

podniesienie kostki brukowej.

Radna Głowacka wnioskowała ustnie o interwencję u władz PKS-u w Żarach, aby w godzinach

rannych, tj. między godzinami 6.00, a 7.00 były puszczane większe autobusy szkolne do Żar

bo uczniowie się nie mieszczą.

Radni Pankowska i Klisowski złożyli wspólny wniosek pisemny w sprawie postawienia

drogowskazu na Jamno w miejscowości Lipna na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 350 z drogą

gminną w Lipnej.

Na tym zakończono zgłaszanie wniosków i Przewodnicząca zamknęła pkt 4.

Pkt 5. Informacja z działalności Wójta Gminy

Przewodnicząca poprosiła Wójta o przedstawienie informacji z działalności za okres od 8 września

do 20 października 2011r.

Wójt przedstawił przygotowaną informacji. Nie było pytań ze strony radnych odnośnie tejże

informacji (informacja w załączeniu).

Pkt 6. Sprawozdanie o stanie oświaty i przygotowanie szkół do roku szkolnego.

Przewodnicząca powitała zaproszonych na obrady dyrektorów szkół z terenu gminy.

Jako pierwsza sprawozdanie przedstawiła pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipnej

(sprawozdanie w załączeniu).

Następnie ze stanem oświaty dotyczącej danej placówki szkolnej zapoznała radnych pani dyrektor

ze Szkoły Podstawowej w Piotrowie (sprawozdanie w załączeniu).

Jako ostatni przedstawił sprawozdanie pan dyrektor Zespołu Szkół w Przewozie (sprawozdanie

w załączeniu).

Przewodnicząca podziękowała dyrektorom za przygotowanie wyczerpujących informacji

i poprosiła radnych o pytania.

Radny Dyba zapytał o powtórzenie ilu jest uczniów w Szkole Podstawowej w Piotrowie oraz jakie

miejscowości z terenu gminy podlegają pod tą szkołę. Pani dyrektor odpowiedziała radnemu,

że szkoła liczy 48 uczniów, a zakres terytorialny rozciąga się na 5 miejscowości, są to: Piotrów,

Mielno, Dąbrowa Łużycka, Włochów i Dobrochów.

Radna Bruź zapytała dlaczego przedstawione wyniki z egzaminów są tak niskie. Pan dyrektor

odpowiedział, że to jest przyczyną wielu czynników, ale przede wszystkim zależy to od motywacji

uczniów. Poza przy ostatnich egzaminach wyniki były tak niskie nie tylko u nas, ale też w całym

kraju.

Radna Rzymska zapytała, z jakich szkół są uczniowie z najwyższymi wynikami, czy są to

uczniowie szkoły w Przewozie, czy może ktoś jest ze szkoły w Lipnej lub z Piotrowa.

Dyrektor odpowiedział, że niestety, ale nie ma takiego rozróżnienia.

Rady Dyba zapytał, czy ci uczniowie z najlepszymi wynikami mają jakieś nagrody czy

wyróżnienia? Dyrektor Zespołu Szkół w Przewozie odpowiedział, że jak najbardziej. Są uczniowie,

którzy otrzymali stypendium Marszałka Województwa, ale także są zawsze nagrody za osiągnięcia

w sporcie i nagrody książkowe na zakończenie roku.

Padło pytanie odnośnie remontu dachu na Szkole Podstawowej w Lipnej. Pan Wójt odpowiedział

od razu, że dwie rodziny, które mieszkają w tym budynku po prostu nie wyrażają zgody na ten

remont. I będzie on możliwy dopiero wtedy gdy stan dachu będzie już w tak kiepskim stanie,

że będzie o n zagrażał życiu i zdrowiu.

Pani dyrektor ze Szkoły Podstawowej w Piotrowie zwróciła się w obecności radnych do dyrektora

Zespołu Szkół z prośbą, aby były przekazywane jej informacje na temat uczniów, którzy

przechodzą z jej szkoły do szkoły w Przewozie, np. jakie mają braki, jakie jest ich zachowanie.

Pan dyrektor szkoły w Przewozie obiecał zorganizować współpracę.

Pani przewodnicząca podziękowała dyrektorom za przygotowanie i przedstawienie sprawozdań.

Przewodnicząca powitała przybyłą na obrady panią redaktor z gazety Regionalnej. Poprosiła

radnych o pytania jeżeli takowe mają. Rada Śledź zapytała dlaczego nie publikują naszych

artykułów nawet wtedy gdy sami przesyłamy im materiały np. z różnych uroczystości. Pani

z Regionalnej odpowiedział, że to zależy przede wszystkim od dnia w którym zostaną wysłane takie

materiały. Ponieważ mogą one dotrzeć do redakcji za późno, tzn. wtedy gdy numer jest już gotowy

do druku.

Więcej pytań ze strony radnych nie było.

Przewodnicząca zarządziła 10 min. przerwę.

Pkt 7. Sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych.

Przewodnicząca odczytała przygotowaną analizę z oświadczeń majątkowych złożonych przez

radnych (analiza w załączeniu). Następnie poprosiła radnych o zwrócenie uwagi na wskazane

błędny oraz uwzględnienie ich przy kolejnym składaniu oświadczeń majątkowych.

Radny Staniek miał kilka pytań odnośnie swoich błędów w oświadczeniu lecz po krótkiej dyskusji

z Przewodniczącą otrzymał wyjaśnienia.

W następnej kolejności Sekretarz Gminy przedstawił analizę złożonych przez Przewodniczącą

i Wójta oświadczeń majątkowych, nadesłaną przez Wojewodę Lubuskiego (pismo w załączeniu).

Później Sekretarz odczytał, sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych sekretarza, skarbnika

i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (w załączeniu). Pytań do powyższego nie było.

W związku z tym Przewodnicząca zamknęła punkt 7.

Radny Bąk opuścił salę.

Pkt 8. Informacja z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011r.

W związku z tym, że analiza informacji z wykonania budżetu była omawiana na każdym

z posiedzeń komisji i radni byli już z nią zapoznani, Przewodnicząca poprosiła od razu Sekretarza

Gminy o odczytanie opinii wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Odczytana opinia była

pozytywna w odniesieniu do złożonej analizy z wykonania budżetu.

Pytań do powyższego nie było, w związku z tym Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad

informacją z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011r. Za przyjęciem informacji głosowało 14

radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Pkt 9. Wybór ławników

Sekretarz odczytała opinię Zespołu w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników sporządzona

w dniu 19 października 2011r. (załączono do protokołu). Następnie Przewodnicząca zarządziła

wybór Komisji Skrutacyjnej. Poprosiła o zgłaszanie kandydatur. W związku z tym, że nikogo nie

zgłoszono Przewodnicząca zaproponowała troje z radnych: Grażyna Michalak, Stefania Głowacka

i Tadeusz Dyba, którzy to wyrazili zgodę. Za przyjęciem członków Komisji Skrutacyjnej głosowało

12 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 2. Następnie Komisja wybrała przewodniczącego. Tadeusz

Dyba wyraził zgodę. Komisja przegłosowała kandydaturę Przewodniczącego gdzie oddano 2 głosy

za, wstrzymało się 1.

Komisja przeprowadziła wybory na ławników. Rozdała karty do głosowania, a następnie zebrała

oddane głosy. Przewodniczący odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonych

wyborów na ławników. Z powyższego protokołu wynikało, że za przyjęciem kandydatury pani

Małgorzaty Szczepańskiej na ławnika do Sądu Rejonowego w Żarach głosowało 14 radnych,

przeciw 0.

Następnie Sekretarz omówił uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu

Rejonowego w Żarach. Pytań do powyższego nie było, więc Przewodnicząca zarządziła

głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała

została przyjęta jednogłośnie i otrzymała Nr XI/52/2011.

Salę opuściła radna Michalak.

Pkt 10. Podjęcie uchwał.

Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie projektów uchwał.

Jako pierwszy został przedstawiony projekt w sprawie zmiany uchwały Nr IV/15/2010 Rady Gminy

w Przewozie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu Gminy Przewóz na 2011 r. Powyższy

projekt uchwały przedstawił pan Wójt. Nie było pytań ze strony radnych więc Przewodnicząca

zarządziła głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 0,

wstrzymało się 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała Nr XI/53/2011.

Następny projekt uchwały dotyczył udzielenia odpowiedzi na skargę. Wójt omówił projekt,

ale o bliższe przedstawienie sprawy poprosił obecnego na obradach mecenasa. Pan Ardelli wyjaśnił

radnym jakie zastosował środki oraz w jakim kierunku ma iść ta sprawa żeby zakończyło się to

pozytywnie dla gminy. Pytań nie było. Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem

projektu uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała została przyjęta

jednogłośnie i otrzymała Nr XI/54/2011.

Kolejne projekty dotyczyły uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży

lokali mieszkalnych mieszczących się w Przewozie przy ulicy Kolejowej 7.

Wójt omówił każdy z projektów. I prosił o pytania od radnych.

Radny Dyba zapytał jakie są kwoty wyjściowe przy każdym lokalu. Obecny na obradach

kierownik Referatu Gospodarki Urzędu Gminy, poproszony przez Wójta podał konkretne kwoty

przy każdym lokalu.

Przewodnicząca zapytała co z działką przy tym budynku. Wójt odpowiedział, że działka

została proporcjonalnie podzielona pomiędzy osoby, które mogą kupić mieszkania.

Radna Śledź zapytała gdzie prowadzi droga wewnętrzna tej nieruchomości, bo wie,

że takowa jest. Wójt odpowiedział, że do innych posesji.

Radny Lisiecki zapytał skąd w ogóle wiadomo, że ta bonifikata ma wynosić 50%.

Kierownik Referatu Gospodarki i pan Ardelli - adwokat wyjaśnili, że to jest tylko propozycja więc

radni mogą także wnosić inne wysokości tej bonifikaty.

Radna Rzymska zapytał czy w innych gminach są zbliżone wysokości tych bonifikat do

naszych? Mecenas odpowiedział, że przeważnie są one zbliżone lecz mają też miejsce zupełnie inne

bo to ustala Rada Gminy.

Pan Ardelli - adwokat zwrócił się do radnych, że jeżeli mają jakieś inne propozycje na ulgi

to jak najbardziej mogą je zgłaszać.

Radny Dyba zapytał jeszcze co z potocznie zwaną przez mieszkańców tego domu „pralnią”.

Kierownik Referatu Gospodarki odpowiedział, że część tej działki zostanie włączona do działki pod

budynek, pozostał zostanie przygotowana do przetargu.

Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na

rzecz najemcy (Przewóz, ul. Kolejowa 7/1) głosowało 13 radnych. Uchwała została podjęta

jednogłośnie i otrzymała Nr XI/55/2011.

Kolejny projekt uchwały dotyczył wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży

lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (Przewóz, ul. Kolejowa 7/2). Za przyjęciem projektu

głosowało 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie i otrzymała Nr XI/56/2011.

Następny projekt uchwały dotyczył także wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny

sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (Przewóz, ul. Kolejowa 7/3). Za przyjęciem

projektu głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie

i otrzymała Nr XI/57/2011.

Kolejny projekt również dotyczył wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży

lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (Przewóz, ul. Kolejowa 7/4). Za przyjęciem projektu

głosowało 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie i otrzymała Nr XI/58/2011.

Wójt odczytał kolejny projekt uchwały podobnie jak wyżej dotyczył on wyrażenia zgody na

udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (Przewóz,

ul. Kolejowa 7/5). Za przyjęciem projektu głosowało 13 radnych. Uchwała została podjęta

jednogłośnie i otrzymała Nr XI/59/2011.

Kolejny projekt uchwały dotyczył wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży

lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (Przewóz, ul. Kolejowa 7/6). Za przyjęciem projektu

głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie

i otrzymała Nr XI/60/2011.

Następnie Wójt omówił ostatni już projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmienionego Planu

Odnowy Miejscowości Straszów. Wyjaśnił dlaczego trzeba był składać poprawki do wniosku. Pytań

nie był. Za przyjęciem projektu głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała

przyjęta jednogłośnie otrzymała Nr XI/61/2011.

Przewodnicząca zamknęła punkt 10.

Pkt 11. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

Przewodnicząca zadecydowała, że najpierw zostaną przegłosowane pisemne wnioski złożone przez

radnych. Jako pierwszy przegłosowano wniosek złożony wspólnie przez radną Pankowską

i radnego Klisowskiego. Dotyczył on postawienia drogowskazu na Jamno w miejscowości Lipna.

Za przyjęciem głosowało 13 radnych. Przyjęto wniosek jednogłośnie. Kolejny wniosek złożyła

radna Bruź o wycięcie drzewa na działce nr 115/1 w Sanicach. Za przyjęciem głosowało 13

radnych, przecie 0, wstrzymało się 0. Radna Bruź złożyła również drugi wniosek dotyczący

ponaglenia w sprawie remontu mostku w miejscowości Dobrzyń na drodze powiatowej. Za

przyjęciem głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Kolejny wniosek złożony został

przez radną Rzymską, dotyczył on zainstalowania w Przewozie bankomatu. Za przyjęciem

głosowało 13 radnych. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Ostatni z wniosków złożyła

Przewodnicząca, a dotyczył on wyrównania nawierzchni drogi powiatowej w Przewozie

znajdującej się przy GOK-u. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Następnie Wójt rozpoczął odpowiadać na zadanie wcześniej pytania. W sprawie internetu

w Sanicach to na razie nic nie wiadomo ponieważ żadna firma nie chce się konkretnie zobligować,

wszyscy odpisują, że może w przyszłości się podejmą. Na to radny Staniek zaproponował aby na

następną sesję zaprosić pana Lewandowskiego z „Net-Pol”, może coś ciekawego zaproponuje. Wójt

powiedział, że to dobry pomysł. Radna Bruź zapytała jeszcze co z projektem budowy przejścia

granicznego w Sobolicach. Wójt odpowiedział, że na daną chwilę ta sprawa została wstrzymana.

Radny Dyba zaproponował, aby na następną sesje zaprosić Starostę i radnych powiatu z naszych

terenów. Wójt poparł ten pomysł. Przewodnicząca poprosiła tylko, że jak już zaprosimy kogoś to

żeby radni przygotowali sobie wcześniej pytania jakie chcieliby zadać. Odnośnie zadanego

wcześniej pytania przez radnego Staniek Wójt odpowiedział, że przycięciem gałęzi przy lampach

powinna się zająć energetyka, ale na działkach gminnych robi to ZGK. W sprawie naprawy mostku

w miejscowości Dobrzyń Wójt odpowiedział, że jeszcze raz wyślemy pisma do powiatu. W sprawie

przepełnionych autobusów to nic nie możemy zrobić oprócz porozmawiania z władzami PKS-u.

Bo to oni sami dysponują swoimi autobusami i my nie mamy na to wpływu. Radna Głowacka

spytała jeszcze czy autobus szkolny z jeżdżący po terenie gminy będzie zabierał ludzi z Dąbrowy

Łużyckiej np. do lekarza. Wójt odpowiedział, że tak, ale tylko osoby starsze, młodzież nie.

W sprawie czyszczenia potoku w Sanicach to my nawet nic nie wiemy bo nam nikt tego nie

zgłaszał. Trzeba byłoby zadzwonić do melioracji. W związku z tym, że Wójt dysponował numerem

telefonu do osoby, która była odpowiedzialna za te prace, zadzwonił. Z osobą tą rozmawiała radna

Bruź, przekazała swoje zastrzeżenia, a po zakończonej rozmowie poinformował, że osoby

kompetentne osoby zjawią się w Sanicach i to sprawdzą. Więcej wniosków ani pytań nie było więc

zamknięto punkt 11.

Pkt 12. Sprawy różne.

Radny Klisowski zapytał czy Wójt wie jak wygląda sprawa projektu w sprawie remontu świetlicy

w Lipnej. Wójt odpowiedział, że sprawa jest w toku. Wniosek na świetlice poszedł już do oceny

i na samochód strażacki też. Radna Głowacka zapytał co ze starą świetlicą w Piotrowie bo grozi ten

budynek zawaleniem. Wójt powiedział, że jak nie znajdzie się kupiec to pójdzie on do rozbiórki.

Radny Klisowski zapytał kiedy w Lipnej będzie postawiony nowy przystanek. Wójt odpowiedział,

że na razie stawia przystanki w innych miejscowościach bo były pierwsze w kolejce więc trzeba

czekać. Radny Dyba korzystając z okazji podziękował wszystkim za pomoc w zorganizowaniu

„Święta Grzyba w Sobolicach.

Następnie radny Dawidowicz odczytał pismo przysłane przez Wspólnotę Mieszkaniową

„Nasz Dom” z Piotrowa. Jest to propozycja spłaty zadłużenia przez Wspólnotę poprzez wykupienie

przez Gminę jednego z mieszkań. Zapytano Wójta co o tym myśli. Wójt odpowiedział, że bierze to

pod uwagę. A nawet ma już propozycję. Myśli o kupnie tego mieszkania, a sprzedaży tego które

mamy już w Piotrowie. Radna Mroczko zapytała co z punktem pogotowia ratunkowego

w Drozdowie. Wójt powiedział, że były wysyłane pisma w tej sprawie, ale niestety NFZ nie ma

pieniędzy i tego punktu nie będzie.

Następnie Przewodnicząca odczytała pismo od Klubu Karate Kontra w sprawie

dofinansowania zakupu maty do ćwiczeń tatami. Przewodnicząca i Wójt opowiedzieli się za tym

dofinansowaniem. Pozostali radni również poparli.

Radna Bruź wspomniała jeszcze, że najeżałoby postawić przy cmentarzach Toi Toi w czasie

świąt. Wójt powiedział, że oczywiście będą.

Obecny na obradach Kierownik ZGK zabrał głos i przedstawił aktualne koszty korzystania

z cmentarzy komunalnych. Poprosił także radnych aby zastanowili się czy będą chcieli od

przyszłego roku wnieść jakieś zmiany.

Przewodnicząca poprosiła jeszcze o pytania. Nie było pytań.

Pkt.13 Zamknięcie obrad XI sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca zakończyła obrady XI sesji Rady Gminy w Przewozie o godzinie 13.26.

Protokołowała Magdalena Konarska
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-13 11:42:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-13 11:42:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-04-04 12:40:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
385 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony