ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Przewóz
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Protokoły sesji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

01 luty 2012 Sesja XIV z dn. 29.12.2011r.

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-13 11:45:27 przez Zasilenie Danymi, informacja należąca do archiwum

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Protokół z XIV sesji

Rady Gminy w Przewozie

w dniu 29 grudnia 2011r.

Pkt 1. Otwarcie obrad XIV sesji Rady Gminy Przewóz.

Przewodnicząca rozpoczęła obrady o godzinie 10.00. Przywitała zebranych na sali radnych.

Pkt 2. Uchwalenie porządku obrad XIV sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie wniosków do porządku obrad. Jedynie Wójt poprosił

o zmianę. Wnosił o dopisanie pięciu projektów uchwał, tj. projektu uchwały w sprawie zmiany

uchwały Nr IV/17/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przewóz na 2011r., projekt uchwały w sprawie zmiany

uchwały Nr IV/15/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu

Gminy Przewóz na 2011r., kolejny projekt uchwały dotyczył zmiany uchwały nr IV/14/2010 Rady

Gminy w Przewozie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

2011-2018, projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w 2011r. nie

wygasają z upływem roku budżetowego oraz projekt w sprawie zmiany uchwały Nr XI/59/2011

Rady Gminy w Przewozie z dnia 21 października 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie

bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego. Wniosków ani uwag ze strony radnych nie było,

Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Na przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych,

przeciw 0, wstrzymało się 0.

Pkt 3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca powiedziała, że na sali został wyłożony protokół z poprzedniej sesji, każdy

radny mógł się z nim zapoznać. Poprosiła o przegłosowanie protokołu. Za przyjęciem protokołu

głosowało 15 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Pkt 4. Wnioski i interpelacje.

Zostały złożone dwa wnioski pisemne. Radna Śledź wniosła o odnowienie elewacji i

naprawę rynien na budynku przy ul. Woj. Pol. W Przewozie, którego właścicielem jest GS

„Samopomoc Chłopska” w Żarach.

Drugi wniosek złożyli wspólnie radna Pankowska z Radnym Klisowskim w sprawie ponownego

otwarcia Klubu Pracy w Przewozie.

Pkt 6. Przyjęcie planów pracy Rady i Komisji na 2012r.

Przewodnicząca poprosiła Wiceprzewodniczącego o przedstawienie projektu planu pracy

Rady Gminy na rok 1012. Radni przyjęli projekt jednogłośnie.

Następnie Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie projektów planów pracy każdej Komisji.

Jako pierwsza zabrała głos Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Mienia,

Planowania oraz Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej. Odczytała przygotowany przez Komisję

projekt planu pracy na rok 2012. Radni przyjęli projekt jednogłośnie.

Następnie projekt planu pracy na rok 2012 przedstawił Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury,

Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.

Przedstawiony projekt radni przyjęli jednogłośnie.

Jako następna zabrał głos Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Przedstawiła przygotowany projekt

planu pracy Komisji na 2012r. Radny Dawidowicz zasugerował, żeby Komisja Rewizyjna po

każdej przeprowadzonej kontroli przedstawiała sprawozdanie przed Radą Gminy. Przewodnicząca

Rady Gminy powiedziała, żeby Komisja ujęła to w swoim planie pracy. Komisja rewizyjna

zgodziła się na proponowane zmiany i naniosła poprawki do planu. Zarządzono głosowanie. Plan

pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012 został przyjęty jednogłośnie.

Pkt 7. Uchwalenie stawek dotacji przedmiotowych.

Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie projektu uchwały w sprawie stawek dotacji

przedmiotowych. Powyższy projekt omówił pan Wójt. Pytań nie było. Przewodnicząca zarządziła

głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała otrzymała Nr XIV/83/2011.

Pkt 8. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2019

Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie projektu uchwały. Pan Wójt omówił projekt

uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2019. W

zawiązku z tym, że powyższy projekt był wyczerpująco omawiany wcześniej na każdym

posiedzeniu Komisji, radni pytań nie mieli. Pan Wójt odczytał również opinie Regionalnej Izby

Obrachunkowej odnośnie powyższego projektu uchwały, opinia była pozytywna.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Nad projektem uchwały głosowało 15 radnych,

przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała otrzymała Nr XIV/84/2011

Pkt 9. Uchwalenie budżetu dla Gminy na 2012r.

Przewodnicząca poprosiła pana Wójta o omówienie projektu budżetu. Wójt powiedział, że projekt

budżetu był omawiany szczegółowo na każdej z Komisji. Przeczytał tylko zmiany jakie wprowadza

się do projektu. Następnie Wójt odczytał opinię wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w

Zielonej Górze odnośnie projektu budżetu Gminy na rok 2012, która była pozytywna.

Przewodnicząca poprosiła Przewodniczących Komisji o wyrażenie opinii w sprawie projektu

budżetu. Jako pierwsza opinię wyraziła Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Mienia,

Planowania oraz Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pani Irena Rzymska. Opinia była

pozytywna (w załączeniu).

Następnie opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Porządku

Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej przedstawił Przewodniczący Komisji, pan Jacek Lisiecki.

Opinia była pozytywna (w załączeniu).

Jako ostatnia zabrała głos Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, pani Stefania Głowacka, wyrażając

pozytywną opinię do budżetu (w załączeniu).

W związku z brakiem dalszych pytań co do projektu budżetu na 2012r. Przewodnicząca zarządziła

głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała otrzymała Nr XIV/85/2011.

Pkt. 10. Podjęcie uchwał.

W zawiązku z tym, że pierwszy projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

Narkomanii w Gminie Przewóz na 2012r., był omawiany na każdej Komisji, Przewodnicząca

poprosiła od razu o pytania do projektu. Radny Dyba zapytał kiedy było przeprowadzone ostatnie

szkolenie dla sprzedawców. Obecny na sali Przewodniczący Komisji ds. PiRPA, pan Andrzej

Gołowczyński odpowiedział, że ostatnie szkolenie miało miejsce ok. 4 lata temu. Najbliższe

szkolenie planowane jest jednak na styczeń 2012r. Więcej pytań nie było. Przewodnicząca zarządził

głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały glosowało 15 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała otrzymała Nr XIV/86/2011.

Kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/2010 Rady Gminy

w Przewozie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przewóz

na 2011r. omówił pan Wójt. Powiedział, że za pieniądze jakie zostały z tego działu, zakupione

zostaną krzesła na świetlice wiejskie. W związku z brakiem pytań Przewodnicząca zarządziła

głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały glosowało 15 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała Nr XIV/87/2011

Następnie pan Wójt omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/15/2010

Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu gminy Przewóz na 2011r.

Wójt wskazał w których działach dokonano zmian. Pytań do powyższego nie było.

Przewodnicząca zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały glosowało 15 radnych,

przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała otrzymała Nr XIV/88/2011.

Przewodnicząca poprosiła o omówienie kolejnego projektu uchwały w sprawie zmiany

uchwały Nr IV/14/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2018. Projekt omówił Wójt ze wskazanie konkretnych

zmian w prognozie. W związku z brakiem pytań Przewodnicząca zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały glosowało 15 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwałę

pojęto jednogłośnie i otrzymała Nr XIV/89/2011.

Kolejny projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w 2011r, nie

wygasają z upływem roku budżetowego. Omówił także pan Wójt, wskazał owe wydatki oraz

przedstawił z czym są one związane, m.in. z budowa garażu dla policji w Przewozie, budowy

świetlic wiejskich w miejscowościach Bucze i Dobrochów. Ponadto wyjaśnił, że przesunięcia te

wynikają z tego iż po prostu termin realizacji inwestycji musiał ulec przesunięciu. Radni nie mieli

pytań. Przewodnicząca zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały glosowało 15

radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i otrzymała Nr XIV/90/2011.

Następny projekt uchwały dotyczył zmiany uchwały Nr XI/59/2011 Rady Gminy

w Przewozie z dnia 21 października 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od

ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. Wójt wyjaśnił, że chodzi tu tylko o to,

że w pierwotnej uchwale wpisano liczbę 77, a powinno być 73. Pytań ze strony radnych nie było.

Przewodnicząca zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały glosowało 15 radnych,

przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwał otrzymała Nr XIV/91/2011.

Przewodnicząca zamknęła pkt 10.

Pkt 11. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

Radni nie zgłaszali żadnych wniosków ustnych, Przewodnicząca zarządziła więc głosowanie

nad złożonymi wnioskami pisemnymi. Jako pierwszy poddano głosowaniu wniosek radnej Śledź,

który dotyczył odnowienia elewacji i naprawy rynien przez GS Żary, na budynku w Przewozie przy

ul. Woj. Pol., który jest ich własnością. Radni przyjęli wniosek jednogłośnie, czyli 15 głosów za.

Następnie poddano głosowaniu wniosek złożony wspólnie przez radną Pankowską i radnego

Klisowskiego w sprawie ponownego otwarcie Klubu Pacy w Przewozie. Za przyjęciem wniosku

głosowało 15 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Pkt 12. Sprawy różne.

Wójt poprosił radnych o wyrażenie opinii na temat darmowych przejazdów dla seniorów

ponieważ musi dać odpowiedź do PKS-u co dalej robimy, czy przedłużamy umowę czy

przerywamy. Radni stwierdzili, że jeżeli mieszkańcy korzystają z tej usługi i są zadowoleni to jak

najbardziej trzeba przedłużyć umowę. Decyzję na jak długi czas umowa zostanie przedłużona, radni

pozostawili Wójtowi Gminy. Radni dyskutowali także na temat paczek świątecznych dla dzieci

zamieszkałych na terenie gminy. Zasugerowane zostało, że powinna być wyznaczona w Urzędzie

jedna osoba odpowiedzialna za dysponowanie tymi paczkami. Dyskutowano również na temat

spisywania stanu liczników wody w bieżącym miesiącu. Radni twierdzili, że odbywa się to za

szybko. Obecny na sali Kierownik ZGK powiedział, że w tym roku i tak jest to robione później niż

w latach ubiegłych i naprawdę nie będzie to miało większego znaczenia przy naliczaniu opłaty.

Radny Staniek zgłosił, że droga gminna naprawiana przy jego posesji znów jest w fatalnym stanie.

Wspomniał także, że rozmawiał z panem Lewandowskim, właścicielem firmy zajmującej się

usługami internetowymi, który wyraził zgodę na uczestniczenie w sesji i przedstawienie oferty dla

gminy. Radny prosił ponownie o wysłanie zaproszenia dla pana Lewandowskiego na najbliższą

sesję.

Wiceprzewodniczący odczytał odpowiedź GDDKiA o/ Zielona Góra na wniosek radnej Śledź,

złożony na wcześniejszej sesji, który dotyczył utrzymania w czystości chodników i pobocza wzdłuż

ulicy Kolejowej w Przewozie.

Pkt 13. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca podziękowała radnym i Wójtowi za dobrą współpracę w 2011r. oraz

życzyła wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Przewodnicząca zakończyła obrady o godzinie  11.00.

Protokołowała Magdalena Konarska
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-13 11:45:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-13 11:45:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-04-04 12:41:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
445 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony