ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Przewóz
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia różne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zapytanie ofertowe

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-09-28 13:53:51 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Przewóz, 28.09.2018 r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
I. Zamawiający
Gmina Przewóz
Pl. Partyzantów 1
68-132 Przewóz
NIP: 928-10-03-778, REGON: 000542190
 
II. Opis przedmiotu zamówienia
1.Wykonywanie czynności polegających na udzieleniu schronienia:
- osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Przewóz (art.101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508)
-potrzebującym pomocy – schronienie ( z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest gmina Przewóz.
2.Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt.1, odbywa się na podstawie skierowania i decyzji wydanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewozie.
3. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom o których mowa w pkt. 1:
-trzech posiłków dziennie,
-środków czystości i higieny osobistej,
-pomocy w sprawach formalno-prawnych, zgodnie z kompetencjami i zasobami ludzkimi,
-opracowania indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności
4.Liczba osób wymagających schronienia: jedna osoba
 
III. Termin wykonywania zamówienia
Od 08.10.2018 r. do 31.12.2019 r.
 
IV. Opis wymagań stawianych wykonawcy
W zapytaniu ofertowym mogą brać udział, podmioty jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i posiadającym warunki lokalowe do udzielenia schronienia osobom pozbawionym go. 
 
V. Kryterium wyboru oferty:
1.najniższa cena za dzień usługi
2. lokalizacja schroniska- znajdujące się najbliżej terenu Gminy Przewóz
 
VI. Sposób przygotowania oferty:
1.wypełniony formularz ofertowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr.1
2.wymagane dokumenty:
a, wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu,
-  w przypadku fundacji i stowarzyszeń- aktualny, zgodny ze stanem faktycznym, wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
- w przypadku pozostałych podmiotów- inny dokument właściwy dla podmiotu,
b, inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu- dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające:
- upoważnienie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego,
-zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z Gminą Przewóz,
- upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń w tym zakresie,
c, odpis statutu
 
VII. Miejsce oraz termin składania ofert
1.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres , poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy w Przewozie do dnia 05.10.2018 r. do godz. 12.00
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 08.10.2018 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godz. 12.00 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Przewóz.
3. Oferty po terminie nie będą rozpatrywane.
 
VIII. Osoba do kontaktu w tej sprawie
Barbara Kicuła Tel 68-362-32-99, e-mail:
 
IX. Warunki i zakres realizacji.
1.Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia. Stawkę dobowa należy podać w „formularzu ofertowym”- zał. Nr.1. wykonawca określi stawkę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.
2.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3.Pozostałe warunki realizacji zadania zostały określone w projekcie umowy -zał. Nr.2
4. zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana w cyklu miesięcznym po jej wykonaniu i akceptacji Kierownika OPS Przewoź, w terminie 14 dni od dostarczenia faktury do OPS w Przewozie. Do faktury powinien być dołączony wykaz imienny osób, którym udzielono schronienia z podaniem ilości dni pobytu osób.
5. umowa zostanie podpisana w ciągu 5 dni od dnia ogłoszenia wyboru Wykonawcy zadania.
 
                                                                                                          Wójt Gminy
X. Załączniki                                                                                Ryszard Klisowski
1.Formularz ofertowy
2. Projekt umowy
 
 
Zał. Nr 1.
 
    ..………………………………….                                                          ………………………………
   .………………………………….                                                            Miejscowość, dnia
                Nazwa oferenta
………………………………………
……………………………………
                Adres oferenta
 ……………………………………
          Nr telefonu kontaktowego
 
  OFERTA
 
                                                                                                                            Wójt Gminy Przewoz
                                                                                                                                PL. Partyzantów 1
                                                                                                                                68-132 Przewoź
 
 
Obowiązująca na zapytanie ofertowe z dnia 28.09.2018 r. dotyczące zamówienia:
 
                       wykonywania czynności polegających na udzieleniu schronienia:
 
1.osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Przewóz (art..101 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz.1508),
2.potrzebujacych pomocy- schronienia (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest gmina Przewóz;
 
Składamy ofertę następującej traci:
 
1.Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto ……..zł …….gr. za 1 dzień pobytu
Obowiązujący podatek VAT……%........zł ….gr.
Cena brutto ………..zł…… …gr. za 1 dzień pobytu
Słownie:……………………………………………………………………………………………
2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym warunki.
3. oświadczamy, że firma jest/nie jest płatnikiem VAT o numerze NIP…………………………
 
 
                                                                               ……………………………………..
                                                                                     (podpis osoby upoważnionej)
 
 
Zał. Nr 2.
 
UMOWA
 
 
Zawarta w dniu ………………………r.  , pomiędzy:
Gminą Przewóz, pl. Partyzantów 1, 68-132 Przewóz NIP: 928-19-34-241, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
 
 
Pana Ryszarda Klisowskiego - Wójta Gminy Przewóz
przy kontrasygnacie Pani Agnieszki Klisowskiej- Skarbnika Gminy Przewóz
 
 
a
 
………………………………………………………………………………………………….
 
…………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej wykonawcą, reprezentowanym przez:
 
…………………………………………………………………………………………………..
 
§ 1
 
            Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usługi schronienia na rzecz osób bezdomnych, zapewnienie im niezbędnych warunków socjalnych oraz prowadzenia na ich rzecz pracy socjalnej.
§ 2
            Wykonawca zapewnia miejsce dla bezdomnych w postaci usług określonych w § 1 dla osób skierowanych decyzją Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewozie.
 
§ 3
 
            Strony ustalają następujące zasady odpłatności za pobyt w schronisku:
 1. W przypadku osoby nie posiadającej dochodu, koszty pobytu i posiłku pokrywa w całości OPS w Przewozie.
 2. W przypadku osoby posiadającej dochód, osoba ta wynosi miesięczną opłatę w wysokości do 70 % swojego dochodu, pozostałe koszty pobytu i posiłku pokrywa OPS w Przewozie.
 3. W przypadku osób posiadających dochód własny umożliwiający w całości pokrywający koszty za usługi określone w § 1.
 4. Odpłatność bądź brak odpłatności osób bezdomnych za usługi określone w § 1 będzie określona decyzją  administracyjną.
 
§  4
 
 1. Strony zgodnie ustalają wysokość kosztów dobowego pobytu osoby bezdomnej następująco: ogólny koszt stałych wydatków rzeczowych i osobowych łącznie z wyżywieniem na 1 dzień wynosi brutto ………, słownie: ……………………………..
 2. Zamawiający zobowiązuje się do pokrywania kosztów pobytu osób skierowanych wyłącznie na czas rzeczywistego przebywania w placówce.
 3. Podstawą rozliczenia finansowego będzie faktura wraz z załączonym zestawieniem imiennym potwierdzonym przez osobę upoważnioną, obejmującym ilość dni pobytu, kwotę wnoszoną przez osobę bezdomną oraz kwotę do zapłaty przez OPS w Przewozie. Fakturę wraz z rozliczeniem za miesiąc poprzedni należy przedłożyć do 10 dnia następnego miesiąca
 4. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania na konto wykonawcy należnej kwoty za miesiąc poprzedni w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktur.
 
§ 5
Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącego sprawowania nadzoru n a realizację niniejszej umowy poprzez upoważnionego do tego pracownika OPS Przewóz, a w szczególności do:
 1. Kontroli dokumentacji przebywających w placówce osób bezdomnych kierowanych przez OPS Przewóz,
 2. kontroli warunków socjalno-bytowych osób bezdomnych,
 3. Obserwacji i wymiany w zakresie prowadzonej pracy socjalnej z bezdomnymi kierowanymi przez OPS Przewóz.
 
§ 6
Wykonawca zobowiązuje się do:
1.prowadzenia pracy socjalnej, w tym motywowania osób bezdomnych do podjęcia zatrudnienia, podjęcia terapii odwykowej i samopomocy.
2.zapewnienia bezdomnym zakwaterowania i wyżywienia.
3.zapewnienia środków higieny osobistej oraz możliwości wyprania brudnej odzieży.
4.zapoewnienia mieszkańcom schroniska, miejsca do spania.
5.pisemnego informowania zamawiającego o wydaleniu z placówki z podaniem przyczyny w terminie 4 dni od dnia zdarzenia.
§ 7
1.Umowa obowiązuje od 08.10.2018 r. do 31.12.2019 r.
2. umowę można rozwiązać z 1- miesięcznym okresem wypowiedzenia lub za porozumieniem stron.
 
§ 8
1.Wszystkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.
2.Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejsza umową podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego oraz k.p.c.
3.Wszystkie spory podlegają rozpatrzeniu przed sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 
 
 
 
     Zamawiający                                                                                                              Wykonawca                                                                                                                                       
  ……………………                                                                                                    ………………………
« powrót do poprzedniej strony