ˆ

Ogłoszenia różne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie w sprawie XVII sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 09.11.2020 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wójt Gminy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-28 18:46:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Mikitiuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-28 18:51:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Mikitiuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-28 18:51:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2074 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZEWÓZ o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o przyjęciu:
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przewóz uchwałą Nr XVI/99/2020 Rady Gminy w Przewozie z dnia 24 września 2020r.
 
 
          Jednocześnie informuję, że z treścią w/w dokumentów wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa  w artykule 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Przewóz przy pl. Partyzantów 1 w pokoju nr 9.
 
Przewóz, 28.09.2020r
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Rzepka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-12 13:03:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewelina Rzepka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-12 13:09:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewelina Rzepka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-12 13:11:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2510 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie XVI sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 24.09.2020 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wójt Gminy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-16 10:26:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Mikitiuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-16 10:27:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Mikitiuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-16 10:27:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3215 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sprawozdanie z realizacji
programu współpracy Gminy Przewóz
z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.
 
 
 1. Podstawa prawna: art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.).
 
 1. Realizacja programu współpracy:
 
Program współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 20 grudnia 2018 r. (uchwała Nr III/18/2018). Priorytetowym obszarem współpracy były zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, między innymi organizacja treningów, rozgrywek sportowych dla różnych grup wiekowych.
Powierzenie realizacji powyższego zadania nastąpiło po przeprowadzeniu postępowania konkursowego. W wyniku ogłoszonego konkursu w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty (Klubu Sportowego Nysa Przewóz i Klubu Sportowego KS Lipna). W wyniku pozytywnej opinii komisji konkursowej, z Klubem Sportowym Nysa Przewóz i Klubem Sportowym KS Lipna zostały podpisane umowy na realizację zadania publicznego. KS Nysa Przewóz otrzymał dotację w wysokości 25 tys. zł płatną w dwóch transzach, a Klub Sportowy KS Lipna otrzymał dotację w wysokości 15 tys. zł płatną w dwóch transzach.
Klub Sportowy KS Lipna i Klub Sportowy Nysa Przewóz wywiązały się z powierzonego im zadania oraz złożyły sprawozdania końcowe z realizacji zadania do dnia 31.01.2020 r.
 
 1. Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku.
 
Konsultacje wyznaczono na dzień 14 listopada 2019 r. W terminie tym nie wpłynęła żadna opinia ani propozycja zmian do projektu.
 
 
Przewóz, dn. 05.05.2020 r.
Wójt Gminy
Mariusz Strojny

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kazimierz Kurpiel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-11 14:28:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-11 14:28:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-11 14:28:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3353 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie XV sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 02.07.2020 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wójt Gminy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-23 14:15:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Mikitiuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-23 14:17:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Mikitiuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-23 14:17:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5314 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.
 1. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia
  31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728).
 2. Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:
 3. pełnoletnich zamieszkałych na terenie danej gminy;
 4. posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
 5. posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
 6. które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie
  to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 8. Gminny Komisarz Spisowy upowszechnia informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu gminy lub na stronie podmiotowej urzędu gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
 9. Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r.
 10. Kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają się do urzędu gminy, gdzie podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu oraz informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020.
 11. Dane podane przez kandydatów na rachmistrzów są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika urzędu gminy, który otrzymał dane do uwierzytelnienia w SER wraz z instrukcją postępowania drogą mailową z Wojewódzkiego Biura Spisowego. W SER jest pole do potwierdzenia przez GBS, że kandydat spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020
  i złożył stosowne oświadczenie.
 12. Podczas rejestracji kandydata system wygeneruje dane do uwierzytelniania (login do aplikacji
  e/m-learning, który jest przekazywany kandydatowi). Jednocześnie na podany adres zostanie automatycznie wysłana wiadomość email zawierająca wygenerowane hasło, które w połączeniu z loginem przekazanym w momencie rejestracji rachmistrza posłuży do zalogowania się do systemu  oraz uzyskania  informacji o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, na której są materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.
 13. Kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają od urzędu gminy w czasie rejestrowania ich danych
  w SER lub poprzez SER informacje o dacie i miejscu szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego.
 14. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.
 15. Egzamin po szkoleniu, o którym mowa w pkt 10 będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Wyniki egzaminu pojawią się w SER w postaci liczby punktów zdobytych przez kandydata. GBS sprawdza wyniki i kolejność zgłoszeń (ważne w przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów) i dla osób, które zakwalifikowały się – zmienia status z „kandydata na rachmistrza” na „rachmistrza”
  (w SER jest możliwość sortowania po liczbie punktów, ułatwiająca zmianę statusu kandydata).
 16. GBS przesyła powiadomienie do rachmistrza, że ma uzupełnić dane w m-learning  - W SER jest funkcjonalność powiadomienia rachmistrzów mailem hurtowo.
 17. Po uzyskaniu statusu rachmistrza, zobowiązany jest on do przesłania za pośrednictwem e-mail na adres urzędu statystycznego zdjęcia w formacie .jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia.
 18. Rachmistrz zapisuje swoje dane w aplikacji e/m-learning. Dane automatycznie implementowane są do modułu w Softusie w celu podpisania umowy.
 19. Rachmistrz terenowy jako funkcjonariusz publiczny, będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden
  z elementów uwierzytelniających rachmistrza.
 20. Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:
 21. po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
 22. po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.
 23. Rachmistrz terenowy zostanie powiadomiony przez pracowników WBS na adres e-mail o dacie i miejscu podpisania umowy zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego, przekazania mu identyfikatora rachmistrza oraz urządzenia mobilnego, na którym będzie rejestrował dane zebrane od respondentów.
 24. Dane kandydatów, którzy nie zdadzą egzaminu lub nie zostaną wybrani do roli rachmistrza terenowego, zostaną usuniętepo 3 tygodniach od zakończenia procesu naboru.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M.Sz.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-15 09:22:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Szlachetka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-15 09:29:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Szlachetka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-15 09:29:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5446 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie XIII sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 26.02.2020 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wójt Gminy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-20 10:26:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Mikitiuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-20 10:28:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Mikitiuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-20 11:28:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7320 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie XII sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 30.01.2020 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 
OGŁOSZENIE
 
Informuje się, że w dniu 30 stycznia 2020 r. o godzinie 10.00 odbędzie się XII sesja Rady Gminy w Przewozie w Urzędzie Gminy w Przewozie, sala nr 9.
 
Proponowany porządek obrad XII sesji Rady Gminy w Przewozie:
 
 1. Otwarcie obrad XII sesji Rady Gminy w Przewozie.
 2. Uchwalenie porządku obrad XII sesji Rady Gminy w Przewozie.
 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy w Przewozie.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Wystąpienia gości zaproszonych.
 6. Informacja z działalności Wójta Gminy Przewóz od 19 grudnia 2019 r. do 29 stycznia 2020 r.
 7. Podjęcie uchwał:
- projekt w sprawie zmiany uchwały Nr XI/72/2019 Rady Gminy w Przewozie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Przewóz na 2020 r.
 
- projekt w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Lipnej podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Przewozie.
 
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad XII sesji Rady Gminy w Przewozie.
 
 
 
                                                                               
                                                                               Wójt Gminy
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wójt Gminy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-24 12:50:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Mikitiuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-24 12:50:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Mikitiuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-24 13:50:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8261 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie XI sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 19.12.2019 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wójt Gminy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-10 11:29:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Mikitiuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-10 11:31:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Mikitiuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-10 11:31:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10085 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie X sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 26.11.2019 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wójt Gminy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-22 11:11:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Mikitiuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-22 11:16:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Mikitiuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-22 11:16:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10621 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji