ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Przewóz
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia różne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie w sprawie I sesji Rady Gminy w Przewozie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Mikitiuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wójt Gminy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-15 08:36:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Mikitiuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-15 08:39:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Mikitiuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-15 07:39:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
22206 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA ws. zapytania ofertowego z dnia 28.09.2018 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewóz, 08.10.2018r.
 
 
 
INFORMACJA
ws. zapytania ofertowego z dnia 28.09.2018 r.
 
dot. zamówienia wykonania czynności polegających na udzielaniu schronienia:
 
1. osobom bezdomnym, którym ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Przewóz
(art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z dnia 2018 r., poz.1508);
2. potrzebującym pomocy – schronienia ( z wyjątkiem nieletnich), których miejscem
zameldowania jest gmina Przewóz
 
zawiadamiamy, że w związku z tym, że w wyznaczonym terminie, tj. do 05.09.2018r., do godz. 12.00 wpłynęła do urzędu jedna oferta od Stowarzyszenia MONAR Schronisko dla osób bezdomnych MARKOT w Lutynce, 68 – 131 Wymiarki, Lutynka 19, postanowiono podpisać z tym podmiotem umowę świadczenia usług będących przedmiotem zapytania ofertowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Kicuła
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-10-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Kicuła
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-10-08 12:47:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-10-08 12:47:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-10-08 10:47:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
22600 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zapytanie ofertowe

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewóz, 28.09.2018 r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
I. Zamawiający
Gmina Przewóz
Pl. Partyzantów 1
68-132 Przewóz
NIP: 928-10-03-778, REGON: 000542190
 
II. Opis przedmiotu zamówienia
1.Wykonywanie czynności polegających na udzieleniu schronienia:
- osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Przewóz (art.101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508)
-potrzebującym pomocy – schronienie ( z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest gmina Przewóz.
2.Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt.1, odbywa się na podstawie skierowania i decyzji wydanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewozie.
3. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom o których mowa w pkt. 1:
-trzech posiłków dziennie,
-środków czystości i higieny osobistej,
-pomocy w sprawach formalno-prawnych, zgodnie z kompetencjami i zasobami ludzkimi,
-opracowania indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności
4.Liczba osób wymagających schronienia: jedna osoba
 
III. Termin wykonywania zamówienia
Od 08.10.2018 r. do 31.12.2019 r.
 
IV. Opis wymagań stawianych wykonawcy
W zapytaniu ofertowym mogą brać udział, podmioty jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i posiadającym warunki lokalowe do udzielenia schronienia osobom pozbawionym go. 
 
V. Kryterium wyboru oferty:
1.najniższa cena za dzień usługi
2. lokalizacja schroniska- znajdujące się najbliżej terenu Gminy Przewóz
 
VI. Sposób przygotowania oferty:
1.wypełniony formularz ofertowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr.1
2.wymagane dokumenty:
a, wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu,
-  w przypadku fundacji i stowarzyszeń- aktualny, zgodny ze stanem faktycznym, wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
- w przypadku pozostałych podmiotów- inny dokument właściwy dla podmiotu,
b, inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu- dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające:
- upoważnienie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego,
-zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z Gminą Przewóz,
- upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń w tym zakresie,
c, odpis statutu
 
VII. Miejsce oraz termin składania ofert
1.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres , poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy w Przewozie do dnia 05.10.2018 r. do godz. 12.00
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 08.10.2018 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godz. 12.00 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Przewóz.
3. Oferty po terminie nie będą rozpatrywane.
 
VIII. Osoba do kontaktu w tej sprawie
Barbara Kicuła Tel 68-362-32-99, e-mail:
 
IX. Warunki i zakres realizacji.
1.Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia. Stawkę dobowa należy podać w „formularzu ofertowym”- zał. Nr.1. wykonawca określi stawkę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.
2.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3.Pozostałe warunki realizacji zadania zostały określone w projekcie umowy -zał. Nr.2
4. zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana w cyklu miesięcznym po jej wykonaniu i akceptacji Kierownika OPS Przewoź, w terminie 14 dni od dostarczenia faktury do OPS w Przewozie. Do faktury powinien być dołączony wykaz imienny osób, którym udzielono schronienia z podaniem ilości dni pobytu osób.
5. umowa zostanie podpisana w ciągu 5 dni od dnia ogłoszenia wyboru Wykonawcy zadania.
 
                                                                                                          Wójt Gminy
X. Załączniki                                                                                Ryszard Klisowski
1.Formularz ofertowy
2. Projekt umowy
 
 
Zał. Nr 1.
 
    ..………………………………….                                                          ………………………………
   .………………………………….                                                            Miejscowość, dnia
                Nazwa oferenta
………………………………………
……………………………………
                Adres oferenta
 ……………………………………
          Nr telefonu kontaktowego
 
  OFERTA
 
                                                                                                                            Wójt Gminy Przewoz
                                                                                                                                PL. Partyzantów 1
                                                                                                                                68-132 Przewoź
 
 
Obowiązująca na zapytanie ofertowe z dnia 28.09.2018 r. dotyczące zamówienia:
 
                       wykonywania czynności polegających na udzieleniu schronienia:
 
1.osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Przewóz (art..101 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz.1508),
2.potrzebujacych pomocy- schronienia (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest gmina Przewóz;
 
Składamy ofertę następującej traci:
 
1.Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto ……..zł …….gr. za 1 dzień pobytu
Obowiązujący podatek VAT……%........zł ….gr.
Cena brutto ………..zł…… …gr. za 1 dzień pobytu
Słownie:……………………………………………………………………………………………
2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym warunki.
3. oświadczamy, że firma jest/nie jest płatnikiem VAT o numerze NIP…………………………
 
 
                                                                               ……………………………………..
                                                                                     (podpis osoby upoważnionej)
 
 
Zał. Nr 2.
 
UMOWA
 
 
Zawarta w dniu ………………………r.  , pomiędzy:
Gminą Przewóz, pl. Partyzantów 1, 68-132 Przewóz NIP: 928-19-34-241, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
 
 
Pana Ryszarda Klisowskiego - Wójta Gminy Przewóz
przy kontrasygnacie Pani Agnieszki Klisowskiej- Skarbnika Gminy Przewóz
 
 
a
 
………………………………………………………………………………………………….
 
…………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej wykonawcą, reprezentowanym przez:
 
…………………………………………………………………………………………………..
 
§ 1
 
            Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usługi schronienia na rzecz osób bezdomnych, zapewnienie im niezbędnych warunków socjalnych oraz prowadzenia na ich rzecz pracy socjalnej.
§ 2
            Wykonawca zapewnia miejsce dla bezdomnych w postaci usług określonych w § 1 dla osób skierowanych decyzją Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewozie.
 
§ 3
 
            Strony ustalają następujące zasady odpłatności za pobyt w schronisku:
 1. W przypadku osoby nie posiadającej dochodu, koszty pobytu i posiłku pokrywa w całości OPS w Przewozie.
 2. W przypadku osoby posiadającej dochód, osoba ta wynosi miesięczną opłatę w wysokości do 70 % swojego dochodu, pozostałe koszty pobytu i posiłku pokrywa OPS w Przewozie.
 3. W przypadku osób posiadających dochód własny umożliwiający w całości pokrywający koszty za usługi określone w § 1.
 4. Odpłatność bądź brak odpłatności osób bezdomnych za usługi określone w § 1 będzie określona decyzją  administracyjną.
 
§  4
 
 1. Strony zgodnie ustalają wysokość kosztów dobowego pobytu osoby bezdomnej następująco: ogólny koszt stałych wydatków rzeczowych i osobowych łącznie z wyżywieniem na 1 dzień wynosi brutto ………, słownie: ……………………………..
 2. Zamawiający zobowiązuje się do pokrywania kosztów pobytu osób skierowanych wyłącznie na czas rzeczywistego przebywania w placówce.
 3. Podstawą rozliczenia finansowego będzie faktura wraz z załączonym zestawieniem imiennym potwierdzonym przez osobę upoważnioną, obejmującym ilość dni pobytu, kwotę wnoszoną przez osobę bezdomną oraz kwotę do zapłaty przez OPS w Przewozie. Fakturę wraz z rozliczeniem za miesiąc poprzedni należy przedłożyć do 10 dnia następnego miesiąca
 4. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania na konto wykonawcy należnej kwoty za miesiąc poprzedni w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktur.
 
§ 5
Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącego sprawowania nadzoru n a realizację niniejszej umowy poprzez upoważnionego do tego pracownika OPS Przewóz, a w szczególności do:
 1. Kontroli dokumentacji przebywających w placówce osób bezdomnych kierowanych przez OPS Przewóz,
 2. kontroli warunków socjalno-bytowych osób bezdomnych,
 3. Obserwacji i wymiany w zakresie prowadzonej pracy socjalnej z bezdomnymi kierowanymi przez OPS Przewóz.
 
§ 6
Wykonawca zobowiązuje się do:
1.prowadzenia pracy socjalnej, w tym motywowania osób bezdomnych do podjęcia zatrudnienia, podjęcia terapii odwykowej i samopomocy.
2.zapewnienia bezdomnym zakwaterowania i wyżywienia.
3.zapewnienia środków higieny osobistej oraz możliwości wyprania brudnej odzieży.
4.zapoewnienia mieszkańcom schroniska, miejsca do spania.
5.pisemnego informowania zamawiającego o wydaleniu z placówki z podaniem przyczyny w terminie 4 dni od dnia zdarzenia.
§ 7
1.Umowa obowiązuje od 08.10.2018 r. do 31.12.2019 r.
2. umowę można rozwiązać z 1- miesięcznym okresem wypowiedzenia lub za porozumieniem stron.
 
§ 8
1.Wszystkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.
2.Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejsza umową podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego oraz k.p.c.
3.Wszystkie spory podlegają rozpatrzeniu przed sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 
 
 
 
     Zamawiający                                                                                                              Wykonawca                                                                                                                                       
  ……………………                                                                                                    ………………………

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Kicuła
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-09-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Kicuła
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-09-28 13:53:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-09-28 13:53:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-09-28 11:53:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
21893 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi w 2016 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sprawozdanie z realizacji
programu współpracy Gminy Przewóz
z organizacjami pozarządowymi w 2016 r.
 
 
 1. Podstawa prawna: art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).
 
 1. Realizacja programu współpracy:
 
Program współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 17 grudnia 2015 r. (uchwała Nr X/56/2015). Priorytetowym obszarem współpracy były zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, między innymi organizacja treningów, rozgrywek sportowych dla różnych grup wiekowych.
Powierzenie realizacji powyższego zadania nastąpiło po przeprowadzeniu postępowania konkursowego. W wyniku ogłoszonego konkursu w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta (Klubu Sportowego Nysa Przewóz). W wyniku pozytywnej opinii komisji konkursowej, z Klubem Sportowym Nysa Przewóz została podpisana umowa na realizację zadania publicznego. KS Nysa Przewóz otrzymał dotację w wysokości 30 tys. zł płatną w czterech transzach.
Klub Sportowy Nysa Przewóz wywiązał się z powierzonego zadania oraz złożył sprawozdania: częściowe za I półrocze w dniu 21.07.2016 r. i końcowe za II półrocze 2016 r. w dniu 30.01.2017 r.
 
 1. Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku.
 
Konsultacje wyznaczono na dzień 28 listopada 2016 r. W terminie tym nie wpłynęła żadna opinia ani propozycja zmian do projektu.
 
 
Przewóz, dn. 30.03.2017 r.
Wójt Gminy
/-/ Ryszard Klisowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kazimierz Kurpiel
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-03-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kazimierz Kurpiel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-03-31 12:26:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-03-31 12:27:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-03-31 10:27:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
46058 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenia Wójta Gminy Przewóz o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
M.Sz.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M.Sz.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-21 08:23:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Szlachetka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-21 08:24:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Szlachetka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-04-21 06:24:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
60516 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2015 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 262/2014
Wójta Gminy Przewóz
z dnia 7 listopada 2014 r.
 
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 r.
 
 
 
Na podstawie § 2 ust. 1 uchwały Nr XXXIX/240/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
 
 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu programu współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 r.
 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w Urzędzie Gminy w Przewozie Pl. Partyzantów 1 (sala nr 8) w dniu 21 listopada 2014 r. o godz. 12.00.
 
§ 2.
 
Niniejsze zarządzenie wraz z projektem programu współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 r. należy umieścić na stronie BIP Urzędu Gminy i tablicy ogłoszeń.
 
§ 3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Projekt
Uchwała Nr ….../....../2014
Rady Gminy w Przewozie
z dnia …. ….......... 2014 r.
 
 
w sprawie programu współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku.
 
 
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) uchwala się „Program współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku”:
 
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

 
§ 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 
 1. programie – należy przez to rozumieć program współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.),
 3. organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje, osoby prawnych i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.),
 4. konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 
Rozdział 2.
Cel główny i cele szczegółowe programu

 
§ 2. Głównym celem Programu jest zapewnienie efektywnego wykonania zadań własnych Gminy Przewóz wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie organizacji pozarządowych w realizację tych zadań.

 
§ 3. Celami szczegółowymi programu są:
 1. poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Przewóz,
 2. integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,
 3. wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych oraz wykorzystanie ich możliwości,
 4. stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy,
 5. zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

 
§ 4. Program będzie realizowany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. Rozliczenie dotacji przyznanych na podstawie tego programu może nastąpić do dnia 30 stycznia 2016 r.

 
Rozdział 3.
Zasady i formy współpracy

 
§ 5. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi opiera się na następujących zasadach:
 1. pomocniczości – co oznacza, że Gmina Przewóz przekazuje organizacjom pozarządowym realizację zadań własnych, a organizacje pozarządowe zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;
 2. suwerenności stron – co oznacza, że współpracujące strony samodzielnie i w sposób niezależny podejmują działania w zakresie współpracy;
 3. partnerstwa – współpraca realizowana jest w zakresie uczestnictwa organizacji pozarządowych w określeniu potrzeb i problemów mieszkańców gminy, wypracowania sposobów ich rozwiązywania, definiowania zadań przeznaczonych do realizacji;
 4. efektywności – co polega na wspólnym dążeniu Gminy Przewóz i organizacji pozarządowych do osiągnięcia najlepszych efektów realizacji zadań publicznych;
 5. uczciwej konkurencji – co oznacza konkurencję zgodną z uczciwymi zwyczajami oraz prawem w dziedzinie współpracy w zakresie określonym w ustawie;
 6. jawności – rozumiane jako udostępnione przez strony współpracy informacji o zamiarach, celach, kosztach i efektach współpracy, a także ze strony Gminy Przewóz o środkach finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na współpracę oraz kryteriach i sposobie oceny projektów. Zasada jawności obliguje organizacje pozarządowe do udostępnienia Gminie Przewóz danych dotyczących struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenia działalności statutowej.

 
§ 6. Podmiotami realizującymi program są:
 1. Rada Gminy w Przewozie, która wytycza kierunki polityki społecznej Gminy oraz określa wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi;
 2. Wójt Gminy przewóz, który podejmuje decyzje o priorytetach współpracy z organami pozarządowymi, ogłasza konkursy, dysponuje środkami w ramach budżetu, decyduje o wyborze ofert i innych formach współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 3. Organizacje pozarządowe, które realizują zadania publiczne w oparciu o umowy podpisane z Gminą Przewóz oraz w ramach pozafinansowych form współpracy.

 
§ 7. Współpraca Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi może przyjąć formę finansową lub pozafinansową.

 
§ 8. 1. Finansowe formy współpracy to:
 1. powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;
 2. wspieranie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
2. Pozafinansowe formy współpracy to:
 1. wzajemne informowanie się o planowych kierunkach działalności,
 2. konsultowanie projektów aktów normatywnych w zakresie dotyczącym działalności organizacji,
 3. tworzenie zespołów roboczych o charakterze doradczym i inicjatywnym,
 4. inne formy wsparcia, które mogą obejmować:
 5. nieodpłatne udostępnienie w miarę możliwości sprzętu, pomieszczeń,
 6. promocja działalności organizacji pozarządowych na stronie internetowej Gminy Przewóz.

 
Rozdział 4.
Zakres przedmiotowy współpracy

 
§ 9. W roku 2015 Gmina Przewóz będzie wspierać lub powierzać zadania publiczne w zakresie:
 1. działalności charytatywnej,
 2. ochrony i promocji zdrowia,
 3. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 4. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 5. edukacji, oświaty i wychowania,
 6. wypoczynku dzieci i młodzieży,
 7. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury,
 8. wsparcia i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu,
 9. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 10. turystyki, krajoznawstwa i promocji,
 11. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 
Rozdział 5.
Priorytetowe zadania publiczne

 
§ 10. 1. W roku 2015 priorytetowe obszary współpracy obejmują sferę zadań z zakresu:
 1. upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, między innymi organizacja treningów i rozgrywek sportowych dla różnych grup wiekowych,
 2. wypoczynku dzieci i młodzieży, miedzy innymi: organizacja koncertów, warsztatów dla dzieci, edukacja kultury dzieci i młodzieży.
2. Wszystkie zadania publiczne określone w ust. 1 organizowanie są na podstawie konkursów na zadania publiczne, szczegółowo opisujących zakres realizowanych zadań.

 
§ 11. Organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, w tym także tych, które dotychczas realizowane były w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej. W zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.

 
§ 12. O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność na rzecz mieszkańców Gminy Przewóz.

 
Rozdział 6.
Sposoby realizacji Programu

 
§ 13. Cele zawarte w programie powinny być realizowane przez:
 1. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności,
 2. zlecanie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe poprzez powierzenie wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich finansowanie,
 3. współpraca w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 4. użyczanie, bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali na spotkania i prowadzenie działalności organizacjom pozarządowym,
 5. promocję działalności organizacji pozarządowych, między innymi poprzez udostępnienie organizacjom strony internetowej Urzędu Gminy Przewóz, do zamieszczenia własnych publikacji.

 
§ 14. W roku 2015 ogłoszone zostaną następujące konkursy na realizacje zadań publicznych:
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu.
 
Rozdział 7.
Wysokość środków na realizację programu
 
§ 15. 1. Realizacja programu finansowana będzie z budżetu Gminy Przewóz oraz środków finansowych będących w dyspozycji organizacji pozarządowych, w tym pozyskanych przez nie środków zewnętrznych.
 1. Gmina Przewóz na realizację Programu w roku 2015 przeznacza środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł.
 
 
Rozdział 8.
Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji
 
§ 16. Program współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w 2014 roku utworzony został na bazie projektu programu, który to konsultowany był z organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na terenie Gminy , zgodnie z uchwałą Rady Gminy Przewóz Nr XXXIX/240/2010 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Projekt Programu zamieszczany jest na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Przewóz: www.bip.przewoz.com.pl/bip w zakładce Ogłoszenia. Uwagi i wnioski dotyczące programu można składać nie później niż 14 dni po umieszczeniu projektu na stronie internetowej, osobiście w Urzędzie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub poczty tradycyjnej na adres Urzędu Gminy Przewóz.
 
Rozdział 9.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
 
§ 17. 1. Komisje konkursowe powoływane są przez Wójta Gminy Przewóz w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach.
2. Do każdego konkursu powoływana jest odrębna komisja konkursowa.
3. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Wójta Gminy Przewóz oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.
4. W skład komisji nie mogą wchodzić przedstawiciele tych organizacji pozarządowych, które złożyły ofertę na realizację zadania publicznego.
5. W pracach komisji mogą uczestniczyć także z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
6. Komisja konkursowa powoływana jest zarządzeniem Wójta Gminy Przewóz niezwłocznie po zamknięciu konkursu.
7. Komisja konkursowa działa w oparciu o właściwe ustawy oraz zasady: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
 
§ 18. 1. Do członków komisji konkursowych biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
2. W przypadku wyłączenia z postępowania lub nieobecności członków komisji, posiedzenie odbywa się pod warunkiem, że bierze w nim udział co najmniej połowa składu komisji.
 
§ 19. 1. Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny.
2. Członkom komisji konkursowych nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 
§ 20. Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego.
 
§21. Komisja, przystępując do oceny złożonych ofert, w pierwszej kolejności:
 1. dokonuje oceny ofert pod względem formalnym,
 2. odrzuca oferty niespełniające formalnych warunków konkursu lub złożone po terminie.
§ 22. Komisja konkursowa po rozpatrzeniu ofert:
 1. ocenia możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową, w tym spełnienie wymogów określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert,
 2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 3. uwzględnia dotychczasowe doświadczenia przy realizacji zadań zleconych biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
 4. ocenia poprawną jakość wykonania zadania i kwalifikuje osoby przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadania publiczne,
 5. w przypadku zlecenia realizowania zadań publicznych w formie wspierania uwzględnia planowany przez organizację pozarządową udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego.
 
§ 23. Komisja ustalając propozycje kwot dotacji dla organizacji pozarządowych, które złożyły ofertę w konkursie, uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 
§ 24. 1. Z przebiegu prac komisja sporządza protokół zawierający w szczególności ilość złożonych w terminie ofert, uzasadnienie wyboru lub odrzucenia ofert uczestniczących w postępowaniu konkursowym oraz propozycje kwot dotacji dla wybranych ofert.
2. Protokół z przebiegu prac komisji przedkłada się Wójtowi Gminy Przewóz.
 
§ 25. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert oraz wysokości dotacji podejmuje Wójt w oparciu o protokół komisji.
 
Rozdział 10.
Sposób oceny realizacji programu
 
§ 26. Gmina Przewóz w trakcie wykonywania zadania przez organizacje pozarządowe sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadań, w tym wydatkowania przeznaczonych na jego realizację środków finansowych. Kontrola i ocena realizacji zadania przebiegać będzie na zasadach określonych w ustawie. Gmina Przewóz może żądać od organizacji pozarządowych częściowych sprawozdań z realizacji zadania.
 
§ 27. 1. Realizacja Programu poddana jest ewaluacji rozumianej jako planowe działania mające na celu ocenę realizacji wykonania programu.
2. Celem wieloletniego monitoringu ustala się wskaźniki efektywności Programu.
3. Wskaźniki efektywności Programu oparte są na informacji dotyczącej jego realizacji, w szczególności:
 1. liczbie ogłoszonych konkursów,
 2. wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację programu,
 3. liczbie organizacji pozarządowych biorących udział w realizacji programu,
 4. liczbie osób zaangażowanych w realizację programu,
 5. liczbie osób, które były adresatami działań ujętych w programie.
 
§ 28. Wójt Gminy Przewóz składa Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku. Sprawozdanie z realizacji programu umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Przewóz w biuletynie informacji publicznej.
 
Rozdział 11.
Przepisy końcowe
 
§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 30. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kazimierz Kurpiel
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-11-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kazimierz Kurpiel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-11-07 10:52:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-11-07 10:52:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-11-07 09:52:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
83581 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zapytanie ofertowe - krzewy i drzewka (projekt OPS)

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Przewóz, 10.10.2013r.
 
 
 
 
OPS-EFS.271.76.2013
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 
 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewozie w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Projekt VII, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1. pt. ,, Aktywni w gminie- aktywni w życiu” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na krzewy i drzewka owocowe:
 
 1. Aronia;
 2. Malina;
 3. Agrest
 4. Borówka amerykańska;
 5. Czarna porzeczka
 6. Czerwona porzeczka;
 7. Winogron
 8. Wiśnia
 
Informujemy, iż wygra oferta, która będzie najkorzystniejsza dla OPS – u. Podstawą do wyboru oferty będzie cena oraz wielkość rośliny.
Oferty należy składać w OPS w Przewozie, ul. Partyzantów 1, pokój Nr 10 do 23.10.2013 r. ,       Tel. 68-362 32 94

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Kulicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-10-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Kulicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-10-16 08:55:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-10-16 08:55:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-10-16 06:55:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
97170 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wybór przewoźnika - projekt OPS

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewóz, 18.09.2013r.
 
NOTATKA
Dotycząca wyboru przewoźnika
 
 
W ramach projektu  „Aktywni w gminie- aktywni w życiu” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewozie, planujemy wyjazdy integracyjno- edukacyjne uczestników projektu.
 
Na zapytanie o cenę wynajęcia autokaru odpowiedziała jedynie firma  FENIKS /PKS/ z Żar.
 
W związku z tym, że była to jedyna zainteresowana naszą propozycją  firma, skorzystamy z jej usług.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Kulicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-09-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Kulicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-09-18 12:05:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Konarska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-09-18 12:05:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Konarska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-09-18 10:05:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
94583 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zapytanie o cenę (autokar) - projekt OPS

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
                                                                                                          Przewóz, 03.09.2013r.
 
 
OPS-EFS.271.70.2013
Zapytanie o cenę
 
            Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewozie w związku z realizacją projektu w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1  pn.: „ Aktywni w gminie- aktywni w życiu” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej  na  wynajęcie autokaru do przewozu osób:
 1. Z miejscowości Przewóz, przez miejscowości Lipna, Sobolice, Sanice, Dobrzyń , Mielno do Zielonej Góry do Teatru Lubuskiego, w dniu  29.09.2012r.  , ilość osób : 20, wyjazd jednodniowy, ( godzina wyjazdu uzależniona jest od godzin i dnia seansu w Teatrze).
 2. Z miejscowości Przewóz, przez miejscowości Lipna, Sobolice, Sanice, Dobrzyń , Mielno do Karpacza – wyjazd jednodniowy, ilość osób : 35.
 
Proszę podać odległość w km oraz przewidywany czas potrzebny na przejazd do w/w miejscowości.
 
Informujemy, iż wygra oferta, która będzie najkorzystniejsza dla OPS. Podstawą do wyboru         oferty będzie cena. Ofertę należy składać w terminie do 17.09.2013r. w OPS w Przewozie,                                 pl. Partyzantów 1 , 68-132 Przewóz, pokój 10, tel. 68 362 32 94 , do godz. 15.00.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Kulicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-09-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Kulicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-09-04 09:50:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-09-04 09:50:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-09-04 07:50:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
88888 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki wyboru firmy - szkolenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Przewóz, 22.08.2013r.
 
 
 
Wyniki wyboru firmy   
w ramach projektu pt. „Aktywni w gminie- aktywni w życiu”
realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewozie
w roku 2013
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewozie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru wybrano firmę, która przeprowadzi szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczestników projektu  pt. „Aktywni w gminie- aktywni w życiu” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewozie.
Wybrano ofertę  Centrum BHP i PPOŻ. „Sela” Sp. z o.o. , ul. Św. Kingi 5a, 65-215 Zielona Góra.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Kulicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-08-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Kulicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-08-23 09:59:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-08-23 09:59:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-08-23 07:59:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
86266 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji