ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Przewóz
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Szkoła Podstawowa w Lipnej

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Statut Szkoły Podstawowej w Lipnej

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-13 12:53:08 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

05 grudzień 2005

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W LIPNEJ

 
ROZDZIAŁ 1

 

NAZWA I TYP SZKOŁY

 

 

§ 1

 

 1. Typ szkoły : publiczna szkoła podstawowa trzyklasowa

 

 1. Nazwa szkoły : Szkoła Podstawowa w Lipnej

 

 1. Siedziba szkoły : Lipna 103

Gmina : Przewóz

Województwo: lubuskie

 

 1. Szkoła działa w oparciu o przepisy ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 67, poz.329 z 1996 roku z późniejszymi zmianami), przepisy wykonawcze do ustawy oraz w oparciu o niniejszy statut.

 

 1. Szkołę Podstawową w Lipnej założono 1947 roku na podstawie orzeczenia organizacyjnego wydanego przez Inspektorat Szkolny w Żarach. W 1977 r. Od 1 września 1973 r. jest szkołą czteroklasową. Od 1 września 1999 r. placówka działa w oparciu o art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 poz. 329 z 1996 roku z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr. 13 poz. 74 z 1996 r. z późn. zm. ), Uchwałą Nr V/43/99 Rady Gminy w Przewozie z dnia 25 lutego l999 roku.

 

 

§ 2

 

1. Szkoła używa pieczątkę o treści:

 

“ Szkoła Podstawowa

w Lipnej

68-132 Przewóz tel. (068) 3751340

-----------------------------------------------

woj. Lubuskie pow. Żary

NIP 928-17-79-740 REGON 970571102

 

 

2. Szkoła używa pieczęci o treści w otoku:

 

“ Szkoła Podstawowa w Lipnej”

 

 

§ 3

 

Organ prowadzący szkołę : Wójt Gminy Przewóz

 

§ 4

 

Organ nadzorujący szkołę: Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp.

 

 

 

ROZDZIAŁ 2

 

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

 

 

§ 5

 

 

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z 7 września 1991r. oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 

zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej i wyznaniowej. Szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20.11.1989r.

 

 

§ 6

 

 

W zakresie działalności dydaktycznej szkoła w szczególności :

 

 1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.

 2. Działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez sportowych, olimpiad i konkursów.

 3. Zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudność z opanowaniem treści programu nauczania.

 4. Organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych.

 5. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w odrębnych przepisach.

 

§ 7

 

Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny. W zakresie działalności wychowawczej szkoła w szczególności:

 1. Upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości.

 2. Kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym).

 3. Sprzyja zachowaniom proekologicznym.

 4. Umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej religijnej.

 5. Szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości.

 6. Upowszechnia zasady promocji i ochrony zdrowia.

 7. Budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz szkoły i środowiska.

 8. Wdraża do dyscypliny i punktualności.

 9. Wypracowuje i realizuje program będący alternatywą dla zagrożeń społecznych młodego człowieka.

 

§ 8

 

Wykonywanie zadań opiekuńczych szkoły polega w szczególności na:

 1. Ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkole przepisów bezpieczeństwa i higieny.

 2. Zapewnieniu uczniom indywidualnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i specjalistycznej w przypadkach nieprawidłowości rozwojowych, trudności w nauce i zachowaniu poprzez współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Żarach oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i rodzicom.

 3. Udzielaniu wsparcia i pomocy materialnej uczniom z rodzin najuboższych poprzez poszukiwanie środków finansowych na dożywianie, udzielanie zapomóg doraźnych i zasiłków losowych.

 4. Współpracy z ośrodkiem Opieki Społecznej przy Urzędzie Gminy w Przewozie, Komisariatem Policji, Strażą Pożarną i Strażą Graniczną w Przewozie w celu zapewnienia uczniom wszechstronnej opieki.

 

§ 9

 

Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole sprawują:

 1. Podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych - nauczyciele prowadzący te zajęcia.

 2. Podczas przerw - nauczyciele pełniący dyżur.

 

§10

 

Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę, sprawują nauczyciele oraz, za zgodą dyrektora szkoły, inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.

 

§11

 

 1. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli uczących w tym oddziale.

 2. W miarę możliwości organizacyjnych szkoły, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego opiece przez okres nauczania obejmujący odpowiednio:

 1. klasy I - III

 2. klasy IV - VI

 

 

§ 12

 

Nauczyciele i dyrektor szkoły współdziałają ściśle z rodzicami w sprawie wychowania i kształcenia dzieci.

 1. Na początku roku szkolnego rodzice zapoznawani są z wymogami programowymi kształcenia zintegrowanego w kl. I - III i wymogami programowymi z poszczególnych przedmiotów (bloków przedmiotowych) w kl. IV - VI.

 2. Wychowawcy konsultują z rodzicami programy wychowawcze klas oparte na programie wychowawczym szkoły.

 3. Systematycznie organizowane są zebrania klasowe rodziców (3 x w semestrze) podczas których rodzice informowani są o postępach w nauce, zachowaniu i problemach dziecka. Podejmowane są na nich tematy pedagogiczne, zgodnie z aktualnymi potrzebami.

 4. W ciągu całego roku, podczas indywidualnych rozmów wychowawców, nauczycieli z rodzicami, podejmowane są decyzje mające na celu pomoc dziecku.

 5. Rodzice biorą udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprez oraz uroczystości szkolnych i klasowych.

 

 

ROZDZIAŁ 3

 

ORGANY SZKOŁY I ZAKRES ICH ZADAŃ

 

 

§ 13

 

1. Organami szkoły są:

- Dyrektor szkoły,

- Rada Pedagogiczna,

- Samorząd Uczniowski,

- Rada Rodziców.

§ 14

 

1. Dyrektora szkoły powołuje i odwołuje Wójt Gminy.

2. Kadencja dyrektora szkoły trwa 5 lat.

3. Dyrektor kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.

4. Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:

 • opracowanie dokumentów programowo – organizacyjnych szkoły (plan pracy dydaktyczny i wychowawczy szkoły, roczny plan pracy, arkusz organizacyjny szkoły, tygodniowy rozkład zajęć)

 • opracowanie programu wychowawczego szkoły,

 • opracowanie zakresów obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły,

 • dobór kadry pedagogicznej oraz zatrudnienie jej, a także rozwiązanie wszystkich umów o pracę,

 • opracowanie regulaminu premiowania i nagradzania,

 • sprawowanie opieki nad uczniami oraz stworzenie warunków do harmonijnego ich rozwoju, współdziałanie z Samorządem Uczniowskim,

 • zapewnienie bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki,

 • pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców, organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej oraz jej ocenianie,

 • organizowanie współdziałania z Radą Rodziców i zapewnienie jej realnego wpływu na działalność szkoły,

 • dbałość o mienie szkoły, ścisłe realizowanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,

 • wnioskowanie do Wójta Gminy w sprawie rozwoju bazy materialno-technicznej szkoły, opracowanie projektu wydatków do budżetu szkoły,

 • realizowanie zarządzeń Wójta Gminy.

 

5. Dyrektor szkoły ma prawo do:

 • kierowania pracą pracowników szkoły zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kodeksem Pracy,

 • wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły,

 • dokonywania oceny pracy nauczycieli,

 • przyjmowania uczniów do szkoły,

 • wykorzystania zasobów materialnych i finansowych zgodnie z zatwierdzonym przez Wójta budżetem,

 • reprezentowania szkoły na zewnątrz,

 • nagradzania i karania uczniów zgodnie z zasadami określonymi w Karcie Praw i Obowiązków Uczniów SP,

 • wnioskowania o nagrody i odznaczenia wynikające z KN.

 

6. Dyrektor Szkoły wykonuje również i inne powierzone przez Wójta zadania.

 

 

§ 15

 

 1. Radę Pedagogiczną SP tworzą wszyscy zatrudnieni w niej nauczyciele.

 2. W posiedzeniach Rad Pedagogicznych mogą uczestniczyć przedstawiciele Wójta Gminy, uczniowie, rodzice i inni zaproszeni goście.

 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

 4. Posiedzenia Rad Pedagogicznych mogą być zwoływane z inicjatywy dyrektora szkoły przewodniczącego Zarządu Gminy lub Kuratora Oświaty w Gorzowie przy co najmniej 1/3 składu członków.

 5. Planowane posiedzenia Rady Pedagogicznej organizowane są według Art. 40, punkt 5 Ustawy o Systemie Oświaty.

 6. Do kompetencji stanowiących (wymagających uchwał) Rady Pedagogicznej należy:

 • zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje: plany pracy szkoły, wnioski o wdrażaniu innowacji i eksperymentów, regulaminy wewnętrzne i inne dokumenty regulujące pracę szkoły (np. Karta Praw i Obowiązków Ucznia SP).

 2. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Organizację posiedzeń Rady Pedagogicznej oraz sposób dokumentowania określa Regulamin Rady Pedagogicznej.

 3. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy dotyczącej poruszanych na posiedzeniu problemów.

 4. Posiedzenia są protokołowane w Protokolarzu Rad Pedagogicznych, stanowiącym jeden z dokumentów przebiegu nauczania SP. Uchwały Rady Pedagogicznej są numerowane.

 5. Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o regulamin.

 

 

 

§ 16

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

 

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 2. Samorząd działa w oparciu o Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

 

 

§ 17

 

RADA RODZICÓW

 

 1. W szkole działa Rada Rodziców, wybierana z ogółu rodziców uczniów szkoły corocznie na pierwszym zebraniu w roku szkolnym.

 2. Rada ma prawo wyrażać opinie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły oraz przedstawiać je Wójtowi Gminy.

 3. Rada rodziców działa w oparciu o regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

 

§ 18

 

WSPÓŁPRACA ORGANÓW SZKOŁY

 

 1. Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Rada Samorządu Uczniowskiego współdziałają ze sobą poprzez stałą i bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach.

 2. Rozwiązywanie konfliktów odbywać się będzie wewnątrz szkoły na wspólnych posiedzeniach wybranych reprezentantów poszczególnych organów.

 3. Na wniosek Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego w szkole może funkcjonować Rzecznik Praw Ucznia.

 

 

ROZDZIAŁ 4

 

ORGANIZACJA SZKOŁY

 

§ 19

 

 1. Organizacja nauczania w danym roku szkolnym przebiega zgodnie z planem określonym w arkuszu organizacji szkoły.

 2. Arkusz organizacyjny szkoły opracowuje dyrektor i przedstawia go do zatwierdzenia przez Zarząd Gminy oraz przesyła do wiadomości Kuratorium Oświaty.

 

§ 20

 

 1. Podstawową jednostką organizacji szkoły jest oddział (klasa).

 2. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach.

 3. Dopuszcza się również podział na innych zajęciach.

 

§ 21

 

Zajęcia dydaktyczne i wychowawcze (lekcje) trwają 45 minut.

 

§ 22

 

Zajęcia szkolne realizowane są zgodnie z Kalendarzem Roku Szkolnego zatwierdzonym przez Kuratorium Oświaty.

 

§ 23

 

 1. Dla potrzeb uczniów szkoła prowadzi bibliotekę.

 

 

§ 24

 

 1. Szkoła prowadzi następującą dokumentację przebiegu nauczania:

 • Księga Uczniów,

 • Księga Ewidencji Dzieci,

 • dzienniki lekcyjne i dzienniki innych zajęć,

 • arkusze ocen uczniów i księgi ocen,

 • protokoły postępowania kwalifikacyjnego i protokoły egzaminów (klasyfikacyjne, poprawkowe),

 

 

 

 • uchwały Rady Pedagogicznej dotyczące klasyfikowania i promowania oraz ukończenia szkoły,

 • prace egzaminacyjne,

 • zezwolenia na indywidualny tok nauczania.

 1. Sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania prowadzony jest zgodnie z zasadami określonymi przez MEN.

 

 

§ 25

 

Szkoła realizuje zasady BHP określone dla szkół publicznych. (Rozporządzenie z dnia 17.08.1992 r. Zmiany D.U. Nr 119/96)

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 5

 

PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY.

 

 

§ 26

 

W szkole zatrudnia się nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla szkół publicznych na podstawie umowy o pracę.

 

 

§ 27

 

 1. Pensum dydaktyczne nauczycieli SP ustala się według zasad określonych w KN.

 2. Nauczyciele zatrudnieni w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć objęci są postanowieniami KN zawartymi w kolejnych jej artykułach .

 

§ 28

 

 1. Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z zasadami zawartymi w KN.

 2. Uzyskanie negatywnej oceny powoduje rozwiązanie umowy.

 

§ 29

 

 1. Nauczyciel zobowiązany jest do realizacji zadań określonych w KN oraz przestrzegania Wewnętrznego Regulaminu Pracy.

 2. Nauczyciele mają prawo do występowania z wnioskami, uwagami, opiniami o pracy szkoły na forum Rady Pedagogicznej oraz do Wójta Gminy i Dyrektora SP.

 

 

§ 30

 

Zakres zadań oraz uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela

 

 1. Formalny przydział przedmiotów nauczania, wychowywania, opieki nad kołami, zespołami, organizacjami i pracowniami reguluje na początku roku szkolnego arkusz organizacyjny szkoły i wykaz zadań dodatkowych.

 2. Treść zadań oraz uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela.

 

 

ZADANIA

 

 1. Realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach, osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone w programach i planie pracy szkoły.

 2. Wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej. Wnioskuje o jego wzbogacenie lub modernizację do organów kierowniczych szkoły.

 3. Wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania.

 4. Udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów.

 5. Bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów.

 6. Informuje rodziców oraz wychowawcę klasy i dyrekcję, a także Radę Pedagogiczną o sytuacji dydaktyczno - wychowawczej swoich uczniów.

 7. Bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę.

 8. Prowadzi prawidłowo dokumentacje pedagogiczną przedmiotu lub koła zainteresowań.

 

UPRAWNIENIA - ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu.

 2. Jeśli prowadzi koła zainteresowań lub zespół - decyduje o treści programu koła lub zespołu.

 3. Decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów.

 4. Ma prawo współdecydować o ocenie z zachowania swoich uczniów.

 5. Ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.

 

ODPOWIADA

 

 1. Służbowo przed dyrektorem szkoły i organem prowadzącym szkołę za:

 • poziom wyników dydaktyczno - wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działa,

 • stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych.

 1. Służbowo przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie za:

 • tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych,

 • nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru,

 • zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez kierownictwo szkoły, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru, zabezpieczenia.

 

§ 31

 

Zakres zadań oraz uprawnień i odpowiedzialności

nauczyciela – wychowawcy

 

 

ZADANIA

 

1. Programuje i organizuje proces wychowania w zespole, a w szczególności:

 • tworzy warunki do rozwoju uczniów, przygotowania do życia w zespole, rodzinie, społeczeństwie,

 • rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole, a także między wychowankami a społecznością szkoły,

 • przy pomocy atrakcyjnych celów lub projektów, na których skupia aktywność zespołu – przekształca klasę (zespół) w grupę samowychowania i samorządności.

2. Współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie (grupie), koordynuje ich działania

wychowawcze, organizuje indywidualną opiekę nad uczniami z trudnościami.

 1. Ściśle współpracuje z rodzicami wychowanków, z klasową radą rodziców, informuje

ich o wynikach i problemach w zakresie kształtowania i wychowania, włącza rodziców

w programowe i organizacyjne sprawy klasy (grupy).

 1. Współdziała z pedagogiem szkolnym i innymi komórkami opiekuńczymi w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców.

 2. Prawidłowo prowadzi dokumentacje klasy i każdego ucznia (dziennik, arkusz ocen, świadectwa szkolne).

 

UPRAWNIENIA – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Współdecyduje z samorządem klasy (grupy), z rodzicami uczniów o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy.

 2. Ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swej pracy wychowawczej od kierownictwa szkoły i innych instytucji wspomagających szkołę.

 3. Ustala ocenę z zachowania swoich wychowanków.

 

ODPOWIADA

 

Identycznie jak każdy nauczyciel, a oprócz tego:

 1. Służbowo przed dyrektorem szkoły za osiąganie celów wychowania w swojej klasie (grupie).

 2. Za integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy i szkoły.

 3. Za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno-wychowawczej.

 4. Za prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy (grupy).

 

 

§ 32

 

Prawa i obowiązki pracowników niepedagogicznych określa umowa o pracę oraz Kodeks Pracy.

 

 

ROZDZIAŁ 6

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPNEJ

 

 

§ 33

 

 

Prawa

 

 

Uczniowie mają prawo do:

 

 1. Wykorzystywania wszystkich możliwości w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

 2. Wyrażania opinii dotyczących treści nauczania, uzyskania na nie odpowiedzi.

 3. Przedstawienia wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnienia.

 4. Poszanowania własnej godności.

 5. Wyrażania opinii dotyczącej życia szkoły, nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności.

 6. Uczestnictwa w całokształcie zajęć pozalekcyjnych .

 7. Reprezentowania szkoły w zawodach i innych imprezach, jeśli odbywa się to po zajęciach lekcyjnych, jest zwolniony od odpytywania w dniu następnym.

 8. Do przerw świątecznych i ferii bez zadań domowych.

 9. Do jawnej, obiektywnej i umotywowanej oceny swoich umiejętności.

 10. Do powiadomienia z wyprzedzeniem tygodniowym o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości; w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia, nie więcej niż trzy.

 11. Dodatkowej pomocy nauczyciela, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału i powtórnego sprawdzianu i oceny wiedzy lub umiejętności w uzgodnionym terminie.

 12. Ponownego wytłumaczenia tematu, gdy klasa na tej samej lekcji zgłosi, że go nie zrozumiała.

 13. Może nie być przygotowany do lekcji z danego przedmiotu w szczególnych przypadkach losowych.

 14. Nie oceniania z nowego tematu.

 15. Otrzymania w ciągu dwóch tygodni poprawionych prac pisemnych. Po upływie wyznaczonego terminu nauczyciel nie może wpisać oceny do dziennika bez zgody ucznia.

 16. Gruntownego zapoznania się z poprawioną pracą pisemną.

 17. Kartkówek obejmujących trzy ostatnie tematy; kartkówki nie są zapowiadane, a ich ilość w tygodniu i dniu jest nieograniczona (oceny są traktowane jak odpowiedzi ustne).

 18. Zwolnienia z odpytywania po przynajmniej tygodniowej nieobecności w pierwszym tygodniu po przybyciu na każdej lekcji z poszczególnych przedmiotów.

 19. Uczestnictwa w posiedzeniach Rad Pedagogicznych rozpatrujących sprawy uczniów, jeżeli należy do samorządu klasowego lub szkolnego.

 20. Powiadomienia go z tygodniowym wyprzedzeniem o lekcji powtórzeniowej

z danego przedmiotu.

 1. Odwołania się do Wójta Gminy, jeżeli powstał spór, którego nie rozstrzygnięto w szkole.

 2. Do otrzymywania nagród za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie, działalności publicznej.

 3. Brania udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

 

 

§ 34

 

 1. Udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na szczeblu szkolnym jest osobistą sprawą ucznia.

 2. Do olimpiady i konkursu na szczeblu szkolnym uczeń przygotowuje się sam.

 3. Uczeń ma prawo do pomocy i opieki ze strony nauczyciela przedmiotu.

 4. Uczniowi biorącemu udział w olimpiadzie lub konkursie na szczeblu szkolnym nie przysługuje dodatkowy dzień wolny przed olimpiadą lub konkursem.

 5. W dniu olimpiady lub konkursu uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych, a w dniu następnym z odpytywania.

 6. Za udział w olimpiadzie lub konkursie na szczeblu szkolnym uczniowi przysługuje: ocena cząstkowa – celująca, jeżeli uzyskał 50% możliwych punktów i podwyższenie o cały stopień oceny semestralnej za zakwalifikowanie się do olimpiady szczebla wyższego.

 7. Udział ucznia w olimpiadzie szczebla wyższego jest sprawą ucznia i szkoły.

 8. Obowiązkiem nauczyciela jest opieka, pomoc i dodatkowa praca z uczniem, który zakwalifikował się do olimpiady lub konkursu wyższego szczebla.

 9. Uczniowi biorącemu udział w olimpiadzie na szczeblu okręgowym przysługują 3 dni wolne od zająć lekcyjnych przed zawodami, a biorącemu udział w olimpiadzie na szczeblu centralnym 7 dni.

 

 

§ 35

 

 

OBOWIĄZKI

 

 

Uczniowie mają obowiązek:

 

 1. Zachowywania się w każdej sytuacji w sposób godny człowieka.

 2. Systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych i uczestnictwa w nich.

 3. Postępowania zgodnie z dobrem szkoły i jej społeczności.

 4. Przestrzegania zarządzeń Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleń samorządu klasowego lub szkolnego.

 5. Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów, uczeń nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających.

 6. Troszczenie się o mienie szkoły, utrzymywania czystości, ponoszeniu odpowiedzialności materialnej w przypadku zawinionego zniszczenia.

 7. Przestrzegania zasad higieny osobistej.

 8. Pisania sprawdzianów w wyznaczonych przez nauczyciela terminach (zgodnie z innymi przepisami dotyczącymi sprawdzianów).

 

 

§ 36

 

 1. Jeżeli uczeń nie był obecny na zajęciach, to musi swoją nieobecność usprawiedliwić w ciągu pierwszego tygodnia po powrocie do szkoły.

 2. Za usprawiedliwienie uważa się wydane przez lekarza zaświadczenie o chorobie oraz pisemne lub osobiste wyjaśnienie nieobecności ucznia przez jego rodziców lub opiekunów.

3. Nieusprawiedliwione nieobecności mają wpływ na ocenę z zachowania

(szczegółowe rozwiązania zawarte są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania).

 

 

§ 37

 

NAGRODY I KARY

 

 

Uczeń otrzymuje nagrodę za rzetelną naukę i wzorowe zachowanie w szkole i poza nią, znaczące osiągnięcia w olimpiadach, zawodach, konkursach, turniejach itp.

 

 1. Przyznaje się nagrody indywidualne:

 • pochwała wychowawcy

 • pochwała dyrektora

 • nagroda rzeczowa

 • dyplom

 • list pochwalny do rodziców

 • upominek od samorządu szkolnego

 • nagroda dyrektora dla najlepszego ucznia

 

 1. Zbiorowe, przyznawane w klasie:

 • dofinansowania do wycieczki, biwaku itp.

 • puchar przechodni dyrektora szkoły za najlepsze wyniki w współzawodnictwie sportowym klasy

 

 1. Ucznia karze się za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły i regulaminów:

- upomnieniem lub naganą wychowawcy lub opiekuna klasy z jednoczesnym

powiadomieniem rodziców,

 • upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły,

 • upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły udzieloną wobec uczniów całej szkoły,

 • zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i reprezentowania szkoły na zewnątrz,

 • zawieszeniem w prawach ucznia ( udział w zajęciach nadobowiązkowych, wycieczce lub innej imprezie szkolnej),

 • przeniesieniem do innej szkoły,

 • usunięciem ze szkoły, jeżeli uczeń nie podlega obowiązkowi szkolnemu.

 

 

§ 38

 

 

ODWOŁANIE OD OTRZYMANEJ KARY

 

 

 1. W zależności od rodzaju zastosowanej kary uczeń ma prawo się odwołać (ustnie lub na piśmie) do odpowiedniej instytucji szkolnej:

 

 • Wychowawcy,

 • Samorządu Uczniowskiego,

 • Rzecznika Praw Ucznia,

 • Rady Pedagogicznej,

 • Rady Rodziców,

 • Dyrektora Szkoły,

 • Organu prowadzącego lub nadzorującego szkołę (za pośrednictwem Dyrektora Szkoły).

 

 1. Każda instytucja zobowiązana jest do udzielenia odpowiedzi na odwołanie w terminie 14 dni od daty jego wniesienia.

 

 

ROZDZIAŁ 7

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

§ 39

 

 1. Oceny postępów w nauce wystawiają nauczyciele poszczególnych przedmiotów w oparciu o przepisy MEN oraz w zgodzie z wypracowanym i przyjętym Wenątrzszkolnym Systemem Oceniania.

 2. Oceny z zachowania wystawia wychowawca klasy zgodnie z obowiązującymi przepisami MEN oraz Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

 

 

ROZDZIAŁ 8

 

§ 40

 

Program wychowawczy szkoły

 

Szkoła wdraża program wychowawczy.

 

 

ROZDZIAŁ 9

 

SPOSÓB UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

 

 

§ 41

 

Szkoła Podstawowa uzyskuje środki finansowe na swoją działalność z następujących źródeł:

 • subwencja MEN,

 • dotacje z budżetu Gminy Przewóz,

 • inna działalność gospodarcza (kursy językowe, wynajem pomieszczeń)

 • pomoc finansowa i materialna osób prawnych i fizycznych, a także osób z zagranicy,

 • środki pomocnicze Unii Europejskiej.

 

 

§ 42

 

1. Gospodarkę finansową prowadzi się na zasadach określonych w innych przepisach.

2. Nadzór nad działalnością finansową i materialną szkoły prowadzi Wójt Gminy.

 

 

 

ROZDZIAŁ 10

 

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO SZKOŁY

 

 

§ 43

 

 1. Do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą siedem lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy, a także dzieci w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy.

 2. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej z rocznym wyprzedzeniem.

 3. Do sześcioletniej szkoły podstawowej, prowadzonej przez gminę, przyjmuje się:

 • z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły (Lipna, Jamno, Dobrzyń, Sanice, Sobolice),

 • na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.

 

 

ROZDZIAŁ 11

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§ 44

 

 1. Projekt zmiany Statutu Szkoły przygotowuje Rada Pedagogiczna.

 2. Po zapoznaniu się z projektem zmian Statutu Szkoły i po przeprowadzeniu konsultacji z pozostałymi organami szkoły, Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję w formie uchwały o jego przyjęciu lub odrzuceniu.

 3. Projekt zmiany Statutu Szkoły, przed podjęciem uchwały przez Radę Pedagogiczną o jego przyjęciu, można przedłożyć władzom samorządowym w celu zaopiniowania w kwestiach należących do ich kompetencji oraz Kuratorowi Oświaty w celu sprawdzenia zgodności projektu z prawem.

 4. Propozycje zmian w Statucie Szkoły powinny być zgłaszane do Dyrektora Szkoły.

 5. Zmiany w Statucie Szkoły będą aneksami wprowadzane i zatwierdzane w formie uchwały przez Radę Pedagogiczną , a w uzasadnionych przypadkach w porozumieniu z Radą Rodziców i Radą Samorządu Uczniowskiego.

 6. Wszystkie aspekty działalności szkoły nie ujęte w niniejszym Statucie muszą być zgodne z aktami prawnymi wyższej rangi.

 7. Jeżeli po zmianie przepisów w aktach wyższego rzędu wymagane będzie wniesienie zmian w niniejszym Statucie, to odpowiada za to Dyrektor, który zobowiązany jest do zachowania właściwej procedury.

 

 

 

§ 45

 

Statut Szkoły został ustanowiony przez Radę Pedagogiczną.

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-13 12:53:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-13 12:53:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zasilenie Danymi
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-13 13:00:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1331 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony