ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Przewóz
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Gminne Przedszkole w Przewozie

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Statut Gminnego Przedszkola w Przewozie

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-13 12:57:51 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

06 grudzień 2005  

STATUT GMINNEGO PRZEDSZKOLA W PRZEWOZIE

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

 1. Gminne Przedszkole w Przewozie zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem
publicznym.

2. Siedziba przedszkola znajduje się w Przewozie przy ul. Wojska Polskiego 2.

3. Organem prowadzącym przedszkole jest Wójt Gminy Przewóz.

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie

Wlkp.

4. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

Gminne przedszkole ul. Wojska Polskiego 2 68-132 Przewóz tel. 068 362 32 92

 

§ 2.

 

Podstawą prawną działania przedszkola jest:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz 425 z 1991 r.
z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia wykonawcze do tej Ustawy.

 1. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych(Dz.U.nr155 poz.1014z 1998r.
z późniejszymi zmianami).

 1. Uchwała Rady Gminy w Przewozie w sprawie powołania Zakładu Budżetowego
„Gminne Przedszkole w Przewozie”.

4. Akt założycielski

 1. Niniejszy statut uchwalony przez Radę Pedagogiczną Gminnego Przedszkola
w Przewozie.

 

§.3

 

1. Przedszkole funkcjonuje cały rok.

 1. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora
przedszkola.

 1. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.45 do 15.15 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 2. Czas pracy przedszkola wynosi 8,5 godziny, w tym 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej.
 3. Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest z organem prowadzącym na dany rok
szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska.

 1. Przedszkole może funkcjonować gdy grupa dzieci w danym dniu liczy pięcioro i więcej.
 

§ 4.

 

1. Przedszkole jest zakładem budżetowym, którego działalność finansowana jest przez:

 1. Gminę Przewóz
 2. Rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu.
.

2. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie

z przepisami o gospodarce finansowej w zakładach budżetowych.

 

§ 5.

 

 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne a zakresie realizacji podstawy
Programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

 

 1. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Gminy w Przewozie

 

 1. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty, o której
mowa w § 5 pkt 2.

 

4. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola.

Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala

dyrektor w porozumieniu z intendentką i Radą Rodziców .

 

5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna

stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia

nieobecności dziecka..

 

 1. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry do 15-go każdego miesiąca.
 

 1. Szczególną organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy (m.in., odpowiednia liczba dzieci w oddziale) oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).
 

 1. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii.
 

 1. Warunki i sposób wykonywania przez przedszkole zadania, o którym mowa w § 5 pkt. 8 określają odrębne przepisy.
 

 1. Dzieci na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych.(rytmika, język niemiecki)
 

 1. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru
rodziców. Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców.

 

12. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć

umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii jest dostosowany do możliwości

rozwojowych dzieci i wynosi około 15 minut dla dzieci 3-4 letnich, a około 30 minut dla

dzieci 5-6 letnich.

 

13. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.

 

14. Sposoby dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

 

15. Dzieci, które nie uczestniczą w zajęciach dodatkowych pozostają pod opieką nauczyciela

danej grupy.

 
ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

 

§ 6

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego koncentrując się na:
 

  1. wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym.
  2. udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  3. umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej językowej i religijnej,
  4. sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola.
  5. współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej.
 

 1. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
   • Poznawanie i rozumienie świata i siebie.
   • Nabywanie umiejętności poprzez działanie.
   • Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie.
   • Budowanie systemu wartości.
 

Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się w szczególności na:

 1. zapewnieniu opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym bezpiecznym i zdrowym środowisku,
 

 1. uwzględnieniu indywidualnych potrzeb dziecka troska o zapewnienie równych szans umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
 

 1. stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
 

 1. rozwijaniu wrażliwości moralnej,
 

 1. kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
 

 1. rozbudzanie ciekawości poznawczej zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
 

 1. rozwijanie wrażliwości estetycznej tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji, oraz ekspresji plastycznej muzycznej i ruchowej,
 

 1. zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.
 

3. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i

bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiąganie dojrzałości szkolnej.

 

 

 

§ 7

 

 1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
 

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego .
 

 1. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w programie rozwoju placówki, w rocznym planie pracy oraz w planach pracy poszczególnych oddziałach przedszkolnych.
 

 

 1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 

 1. Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut.
 

§ 8

 

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby działań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiskowych
z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych. a w szczególności:

 

  1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola.
 

  1. zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,
 

  1. stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,
 

  1. współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Żarach i specjalistyczną poradnia logopedyczną w Zielonej Górze zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc pedagoga, psychologa i logopedy.
 
 

§ 9

 

 1. W ramach posiadanych możliwości Przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
 

 1. Diagnozowanie środowiska wychowanków,
 

 1. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,
 

 1. Rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,
 

 1. Organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno –pedagogicznej.
 

 1. Wspomaganie dziecka uzdolnionego,
 

 1. Podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczo – dydaktycznego przedszkola i wspieranie nauczycieli w tym zakresie,
 

 1. Prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców.
 

 1. Wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci.
 

 1. Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
 

 1. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 

 1. Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
 

 1. Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 

 1. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną.
 

 1. Zadania, o których mowa w ust.1,są realizowane we współpracy z:
a) rodzicami,

  1. nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,
  2. poradnią psychologiczno – pedagogiczną w Żarach i innymi poradniami specjalistycznymi,
  3. innymi przedszkolami,
  4. podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 

 1. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:
a) rodziców,

b) nauczyciela a w szczególności wychowawcy,

 1. poradni psychologiczno-pedagogicznej w Żarach lub innej poradni specjalistycznej.
 

6. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie:

a) zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych

zajęć o charakterze terapeutycznym,

b) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,

 1. zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców.
 

7 Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno - wyrównawczymi, specjalistycznymi, zajęciami

psychoedukacyjnymi oraz uczęszczanie dziecka do oddziału terapeutycznego wymaga

zgody rodziców

 

§ 10

 

1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:

 

a) jednego nauczyciela w przypadku 5-godzinnego czasu pracy oddziału,

b) dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5-godzinnego czasu pracy.

 

2. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.

 

3. W miarę możliwości organizacyjnych, oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej

i jej skuteczności nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka

w przedszkolu.

 
 

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola
 

§ 11

1. Organami przedszkola są:

a) dyrektor przedszkola,

b) rada pedagogiczna

c) rada rodziców

 

 1. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.
 

§ 12

 

 1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.
 

2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola reprezentuje je na

zewnątrz zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników

obsługi administracji.

 

3. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu a także

bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez

przedszkole poza obiektem do niego należącym.

 

 1. Zadania dyrektora są następujące:
 

 • kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
 • sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków,
 • opracowywanie mierzenia jakości pracy placówki uwzględnieniem lokalnych potrzeb ustalanie sposobu jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników,
 • planowanie organizowanie i przeprowadzanie mierzenia jakości pracy placówki,
 • przekazanie raportu o jakości pracy placówki radzie rodziców i radzie pedagogicznej,
 • opracowywanie programu rozwoju placówki wspólnie z Radą Pedagogiczną z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy placówki,
 • gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy według zasad określonych w odrębnych przepisach,
 • przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,
 • przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał podjętych ramach kompetencji stanowiących,
 • wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadomienie o tym stosownych organów,
 • dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
 • planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,
 • organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,
 • współpraca z rodzicami organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,
 • kierowanie polityką kadrową przedszkola zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej,
 • podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego zgodnie z uchwałą rady pedagogicznej,
 • zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, bhp, ppoż,
 • stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,
 • koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,
 • współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników ,
 • administrowanie zakładowym funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie
z obowiązującym regulaminem,

 • prowadzenie dokumentacji kancelaryjno - archiwalnej i finansowej zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

 • Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
 

 1. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współdziała z rada pedagogiczną i z rodzicami, a w szczególności
a) zapewnia bieżący przepływa informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola;

b) w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne

zainteresowanych organów przedszkola.

 

6. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

 

§ 13

 

 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola..
 

 1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.
 

 1. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 

 1. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 

 1. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 

6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:

 

a) przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian,

 1. opracowanie programu rozwoju placówki,
 2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców.
 3. uchwalanie regulaminu pracy rady pedagogicznej, regulaminu pracy,
 4. ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy,
 6. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 

7. Rada pedagogiczna opiniuje:

a) projekt planu finansowego przedszkola

 1. wnioski dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli,
 2. organizację pracy placówki, zwłaszcza projektowaną organizację w ciągu tygodnia,
 3. propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.
 

 1. Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego.
 

 1. Zebrania nogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny z inicjatywy organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 

 1. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
 

 1. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.
 

 1. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 

 1. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
 

 

 1. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeśli jest ona
niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący

nadzór pedagogiczny.

 

15. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności, o którym mowa

w §13 pkt 5.

 

§ 14

 

 1. Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 

 1. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 

 1. Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
 

 1. Członkowie rady rodziców wybierani są co roku podczas zebrań grupowych rodziców, przynajmniej po jednym przedstawicielu rodziców z każdej grupy.
 

 

 • Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola
 

 1. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców.
 

§ 15

 

 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 

 1. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.
 
 

ROZDZIAŁ IV

Organizacja przedszkola
 

§ 16

 

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym.
 

 1. Przerwy w pracy przedszkola wykorzystywane są na przeprowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo - gospodarczych.
 

 

 1. Przedszkole może być jedno lub wielooddziałowe.
 

 

§ 17.

 

 1. Podstawowa jednostka organizacyjna przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 

 1. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25
 

 1. Szczegółową organizacje wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 maja .

 

 1. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez rade pedagogiczną i kuratora oświaty zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
 

 1. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:
 

a) liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,

b) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

c) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

d) czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym.

 

 1. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.
 

 1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 

 1. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 60.
 

 1. W przedszkolu funkcjonują 2 oddziały :
 • 1 oddział 6-latków
 • 1 oddział łączony 3-4-5 latki
 

 1. Rada pedagogiczna przedszkola może podjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności
od potrzeb placówki i realizacji założeń programowych.

 

 

 1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
 

 • 2 sale zajęć dla poszczególnych oddziałów,
 • sypialnię,
 • salę rekreacyjną,
 • kuchnię,
 • pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,
 • szatnię dla dzieci i personelu.
 

 1. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci..
 

 1. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy codzienny pobyt dzieci w ogrodzie.
 

 1. Przedszkole w miarę możliwości zapewnia odpowiednie wyposażenie i oprzyrządowanie dla wychowanków.
 

 1. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizacje i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci.
 

§ 18

1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców

(prawnych opiekunów),bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców.

 

 1. Pisemne upoważnienie powinno zawierać nr i serie dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.
 

 1. Dziecko może być odebrane tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.
 

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) przyjmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 

 1. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godziny 6.45 do 8.30 lub w każdym innym czasie pracy placówki z uwzględnieniem ust.6.
 

 1. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście lub telefonicznie.
 

 1. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 15.15
 

 

§ 19

 

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności .
 

 1. Terminy i zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa regulamin rekrutacji dzieci uchwalany co roku przez organ prowadzący.
 

 1. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.
 

 1. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:
 

a) dzieci 6-letnie,

 

b) dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców, wobec których

orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność

do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji ,na podstawie odrębnych przepisów,

a także dzieci z rodzin zastępczych,

 

c) dzieci już uczestniczące do danego przedszkola,

 

 1. dzieci obojga rodziców pracujących,
 

 1. dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci)
 

§ 20

 

 1. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka
z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

 

a) zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych, a w przypadku

dziecka 6-letniego podjęciu decyzji o przeniesieniu wychowanka do innego oddziału

realizującego podstawę programową wychowania przedszkolnego

b) nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do przedszkola,

 

c) nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

 
ROZDZIAŁ V
Wychowankowie Przedszkola

 

§ 21

 

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat.
 

 1. Na wniosek rodziców, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które nie osiągnęło wieku trzech lat, pobyt dziecka w przedszkolu musi być jednak poprzedzony okresem próbnym.
 

 1. Dziecko w wieku powyżej 6 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola , nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żarach.
 

 1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z konwencji Praw Dziecka,
a w szczególności do:

 

a) właściwie organizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznego zgodnie

z zasadami higieny pracy umysłowej,

 

b) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

 

c) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

 

d) poszanowania jego godności osobistej,

 

 1. poszanowania własności,
 

 1. opieki i ochrony,
 

 1. partnerskiej rozmowy na każdy temat,
 

 1. akceptacji jego osoby.
 

 

ROZDZIAŁ VI

Rodzice

 

§ 22

 

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 

  1. przestrzeganie niniejszego statutu,
 

  1. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory, pomoce,
 

  1. respektowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji,
 

  1. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
 

  1. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
 

  1. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
 

§ 23

 

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 

 1. Rodzice mają prawo do:
 

a) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola

i planów pracy w danym oddziale,

 

b) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

 

c) uzyskiwaniu porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu

przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

 

 

d) wyrażaniu i przekazywaniu nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy

przedszkola

 

e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i

nadzorującemu prace pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo w radzie rodziców,

 • Co najmniej dwa razy w roku uczestniczyć w pedagogizacji przygotowanej przez nauczyciela przedszkola.
 • Co najmniej dwa razy w roku brać udział w zajęciach otwartych w grupie swojego dziecka przygotowanych przez nauczyciela.
 

§ 24

 

Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora i rady pedagogicznej przedszkola.

 

§ 25

 

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu 3 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

§ 26

Formy współpracy z rodzicami:

 • Zebranie organizacyjne ,ogólne,
 • Zebrania grupowe,
 • Konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, logopeda,
 • Uroczystości przedszkolne (bale, biesiady literackie, spotkania świąteczne)
 • Zajęcia otwarte,
 • Kąciki dla rodziców.
 
ROZDZIAŁ VII

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

§ 26

 

 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy
z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 

 1. Nauczyciel przedszkola prowadzi prace dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
 

 1. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
 

a) Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym

programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

 

b) Sporządzanie planu pracy i przedkładanie do zatwierdzenia co najmniej 3 dni przed

rozpoczęciem miesiąca.

 

c) Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

 

d) Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb

rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

 1. Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
 

 1. Odpowiedzialność za życie zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.,
 

 

 1. Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zdrowotna i inną,
 

 1. Planowanie własnego rozwoju zawodowego-systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
 

 1. Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
 

 1. Eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
 

 1. Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
w zależności od potrzeb rodzica, nie mniej jednak niż 3 razy w roku.

 

 1. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 

 1. Przekazywanie informacji o wychowankach przedszkola do szkoły w formie pisemnej.
 

 1. Czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
 

 1. Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno -sportowym ,
 

 1. Realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających
z bieżącej działalności placówki.

 

§ 27

 

Nauczyciel otacza indywidualną opieka każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

  1. Poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
  2. Ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
  3. Włączania ich w działalność przedszkola.
 

§ 28

 

Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

 

 

 

§ 29

 

 1. Pracownicy niepedagogiczni przedszkola to:
 • Pomoc nauczyciela
 • Intendent
 • Kucharka
 • Woźna oddziałowa
 • Palacz-konserwator
 

 1. Zakres obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych.
 

a) W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi,

 

b) Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola

jako instytucji publicznej ,utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-13 12:57:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-13 12:57:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zasilenie Danymi
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-13 13:02:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1325 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony