ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

XXXVI/205/2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXVI

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-11-29

Data wejścia w życie: 29.11.2022 r.

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2022-11-29

Tytuł aktu:

Zmiana "Strategii Rozwoju Gminy Przewóz na lata 2019 - 2024"

Treść:

Uchwała Nr XXXVI/205/2022
Rady Gminy w Przewozie
z dnia 29 listopada 2022 r.
w sprawie zmiany „ Strategii Rozwoju Gminy Przewóz na lata 2019 – 2024”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1057 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się następującą zmianę do „Strategii Rozwoju Gminy Przewóz na lata 2019 – 2024” stanowiącej załącznik do uchwały nr X/68/2019 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Przewóz na lata 2019 – 2024”:   w części II punkcie XII na str. 58 pkt. 2.1. otrzymuje brzmienie:
„ 2.1. Rozwój i unowocześnianie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni ścieków; 2.1.1 budowa/przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Lipna; 2.1.2 budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach gdzie nie planuje się budowy kanalizacji; 2.1.3 budowa kanalizacji sanitarnej Potok – Przewóz.”..
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przewóz.
§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przewóz.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy


     Bogusława Szlachetka