ˆ

Aktualności

Szczegóły informacji

Informacja dla osób mających problemy z komunikowaniem się

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-10-12 12:25:11 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu


Urząd Gminy w Przewozie informuje, że od dnia 1 kwietnia 2012 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243.), zwanej dalej "ustawą o języku migowym". Przepisy ustawy mają zastosowanie do osób, które trwale bądź przejściowo mają problemy z komunikowaniem się - w ustawie nazywanych osobami uprawnionymi.

Zgodnie z brzmieniem ustawy o języku migowym osoba uprawniona ma prawo wymagać od organów administracji publicznej stosowania przepisów ustawy o języku migowym. Ustawa o języku migowym przez organ administracji publicznej rozumie organ wskazany w art. 5 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
 
Zgodnie z ustawą o języku migowym osoby uprawnione będące osobami niepełnosprawnymi, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz.1016), mają prawo w kontakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia korzystać bezpłatnie z pomocy tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), wpisanego do rejestru tłumaczy prowadzonego przez wojewodę.
 
Świadczenie usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN może być realizowane również przez pracownika Urzędu Gminy posługującego się PJM lub SJM lub z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się.
 
Jednocześnie osoba uprawniona w kontakcie z Urzędem Gminy ma prawo korzystać z pomocy osoby przybranej (mającej co najmniej 16 lat), swobodnie wybranej, obdarzonej przez osobę uprawnioną zaufaniem.

Urząd Gminy udostępnia osobom uprawnionym tj. osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, możliwość komunikowania się poprzez:

pocztę elektroniczną: 
 
przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS, na nr telefonu: 604 21 90 60

przesyłanie faksów na nr: 68 362 32 87