ˆ

Komisje

Szczegóły informacji

Komisje Rady Gminy

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-13 09:53:31 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

KOMISJA REWIZYJNA 
powołana uchwałą Nr I/3/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 2 grudnia 2010 r.
Stefania Głowacka                -    Przewodnicząca
 
Tadeusz Dyba
 
Edyta Mroczko
 
KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW, MIENIA I PLANOWANIA ORAZ ROLNICTWA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
powołana uchwałą Nr I/4/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 2 grudnia 2010 r.
Irena Śledź
 
Waldemar Bąk
 
Irena Rzymska
 
Mirosława Bruź
 
Andrzej Kokosza
 
   
KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ  PORZĄDKU PUBLICZNEGO I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
powołana uchwałą Nr I/5/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 2 grudnia 2010 r.
Jacek Lisiecki
 
Monika Pankowska
 
Grazyna Michalak
 
Zbigniew Staniek
 
Jan Klisowski
 
Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powoływanych przez radę gminy. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy.

Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.