Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Przewóz
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia różne

Szczegóły informacji

Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2015 r.

Informacja ogłoszona dnia 2014-11-07 10:52:55 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 262/2014
Wójta Gminy Przewóz
z dnia 7 listopada 2014 r.
 
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 r.
 
 
 
Na podstawie § 2 ust. 1 uchwały Nr XXXIX/240/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
 
 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu programu współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 r.
 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w Urzędzie Gminy w Przewozie Pl. Partyzantów 1 (sala nr 8) w dniu 21 listopada 2014 r. o godz. 12.00.
 
§ 2.
 
Niniejsze zarządzenie wraz z projektem programu współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 r. należy umieścić na stronie BIP Urzędu Gminy i tablicy ogłoszeń.
 
§ 3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Projekt
Uchwała Nr ….../....../2014
Rady Gminy w Przewozie
z dnia …. ….......... 2014 r.
 
 
w sprawie programu współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku.
 
 
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) uchwala się „Program współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku”:
 
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

 
§ 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 
 1. programie – należy przez to rozumieć program współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.),
 3. organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje, osoby prawnych i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.),
 4. konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 
Rozdział 2.
Cel główny i cele szczegółowe programu

 
§ 2. Głównym celem Programu jest zapewnienie efektywnego wykonania zadań własnych Gminy Przewóz wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie organizacji pozarządowych w realizację tych zadań.

 
§ 3. Celami szczegółowymi programu są:
 1. poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Przewóz,
 2. integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,
 3. wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych oraz wykorzystanie ich możliwości,
 4. stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy,
 5. zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

 
§ 4. Program będzie realizowany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. Rozliczenie dotacji przyznanych na podstawie tego programu może nastąpić do dnia 30 stycznia 2016 r.

 
Rozdział 3.
Zasady i formy współpracy

 
§ 5. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi opiera się na następujących zasadach:
 1. pomocniczości – co oznacza, że Gmina Przewóz przekazuje organizacjom pozarządowym realizację zadań własnych, a organizacje pozarządowe zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;
 2. suwerenności stron – co oznacza, że współpracujące strony samodzielnie i w sposób niezależny podejmują działania w zakresie współpracy;
 3. partnerstwa – współpraca realizowana jest w zakresie uczestnictwa organizacji pozarządowych w określeniu potrzeb i problemów mieszkańców gminy, wypracowania sposobów ich rozwiązywania, definiowania zadań przeznaczonych do realizacji;
 4. efektywności – co polega na wspólnym dążeniu Gminy Przewóz i organizacji pozarządowych do osiągnięcia najlepszych efektów realizacji zadań publicznych;
 5. uczciwej konkurencji – co oznacza konkurencję zgodną z uczciwymi zwyczajami oraz prawem w dziedzinie współpracy w zakresie określonym w ustawie;
 6. jawności – rozumiane jako udostępnione przez strony współpracy informacji o zamiarach, celach, kosztach i efektach współpracy, a także ze strony Gminy Przewóz o środkach finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na współpracę oraz kryteriach i sposobie oceny projektów. Zasada jawności obliguje organizacje pozarządowe do udostępnienia Gminie Przewóz danych dotyczących struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenia działalności statutowej.

 
§ 6. Podmiotami realizującymi program są:
 1. Rada Gminy w Przewozie, która wytycza kierunki polityki społecznej Gminy oraz określa wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi;
 2. Wójt Gminy przewóz, który podejmuje decyzje o priorytetach współpracy z organami pozarządowymi, ogłasza konkursy, dysponuje środkami w ramach budżetu, decyduje o wyborze ofert i innych formach współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 3. Organizacje pozarządowe, które realizują zadania publiczne w oparciu o umowy podpisane z Gminą Przewóz oraz w ramach pozafinansowych form współpracy.

 
§ 7. Współpraca Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi może przyjąć formę finansową lub pozafinansową.

 
§ 8. 1. Finansowe formy współpracy to:
 1. powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;
 2. wspieranie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
2. Pozafinansowe formy współpracy to:
 1. wzajemne informowanie się o planowych kierunkach działalności,
 2. konsultowanie projektów aktów normatywnych w zakresie dotyczącym działalności organizacji,
 3. tworzenie zespołów roboczych o charakterze doradczym i inicjatywnym,
 4. inne formy wsparcia, które mogą obejmować:
 5. nieodpłatne udostępnienie w miarę możliwości sprzętu, pomieszczeń,
 6. promocja działalności organizacji pozarządowych na stronie internetowej Gminy Przewóz.

 
Rozdział 4.
Zakres przedmiotowy współpracy

 
§ 9. W roku 2015 Gmina Przewóz będzie wspierać lub powierzać zadania publiczne w zakresie:
 1. działalności charytatywnej,
 2. ochrony i promocji zdrowia,
 3. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 4. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 5. edukacji, oświaty i wychowania,
 6. wypoczynku dzieci i młodzieży,
 7. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury,
 8. wsparcia i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu,
 9. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 10. turystyki, krajoznawstwa i promocji,
 11. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 
Rozdział 5.
Priorytetowe zadania publiczne

 
§ 10. 1. W roku 2015 priorytetowe obszary współpracy obejmują sferę zadań z zakresu:
 1. upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, między innymi organizacja treningów i rozgrywek sportowych dla różnych grup wiekowych,
 2. wypoczynku dzieci i młodzieży, miedzy innymi: organizacja koncertów, warsztatów dla dzieci, edukacja kultury dzieci i młodzieży.
2. Wszystkie zadania publiczne określone w ust. 1 organizowanie są na podstawie konkursów na zadania publiczne, szczegółowo opisujących zakres realizowanych zadań.

 
§ 11. Organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, w tym także tych, które dotychczas realizowane były w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej. W zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.

 
§ 12. O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność na rzecz mieszkańców Gminy Przewóz.

 
Rozdział 6.
Sposoby realizacji Programu

 
§ 13. Cele zawarte w programie powinny być realizowane przez:
 1. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności,
 2. zlecanie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe poprzez powierzenie wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich finansowanie,
 3. współpraca w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 4. użyczanie, bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali na spotkania i prowadzenie działalności organizacjom pozarządowym,
 5. promocję działalności organizacji pozarządowych, między innymi poprzez udostępnienie organizacjom strony internetowej Urzędu Gminy Przewóz, do zamieszczenia własnych publikacji.

 
§ 14. W roku 2015 ogłoszone zostaną następujące konkursy na realizacje zadań publicznych:
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu.
 
Rozdział 7.
Wysokość środków na realizację programu
 
§ 15. 1. Realizacja programu finansowana będzie z budżetu Gminy Przewóz oraz środków finansowych będących w dyspozycji organizacji pozarządowych, w tym pozyskanych przez nie środków zewnętrznych.
 1. Gmina Przewóz na realizację Programu w roku 2015 przeznacza środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł.
 
 
Rozdział 8.
Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji
 
§ 16. Program współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w 2014 roku utworzony został na bazie projektu programu, który to konsultowany był z organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na terenie Gminy , zgodnie z uchwałą Rady Gminy Przewóz Nr XXXIX/240/2010 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Projekt Programu zamieszczany jest na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Przewóz: www.bip.przewoz.com.pl/bip w zakładce Ogłoszenia. Uwagi i wnioski dotyczące programu można składać nie później niż 14 dni po umieszczeniu projektu na stronie internetowej, osobiście w Urzędzie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub poczty tradycyjnej na adres Urzędu Gminy Przewóz.
 
Rozdział 9.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
 
§ 17. 1. Komisje konkursowe powoływane są przez Wójta Gminy Przewóz w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach.
2. Do każdego konkursu powoływana jest odrębna komisja konkursowa.
3. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Wójta Gminy Przewóz oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.
4. W skład komisji nie mogą wchodzić przedstawiciele tych organizacji pozarządowych, które złożyły ofertę na realizację zadania publicznego.
5. W pracach komisji mogą uczestniczyć także z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
6. Komisja konkursowa powoływana jest zarządzeniem Wójta Gminy Przewóz niezwłocznie po zamknięciu konkursu.
7. Komisja konkursowa działa w oparciu o właściwe ustawy oraz zasady: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
 
§ 18. 1. Do członków komisji konkursowych biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
2. W przypadku wyłączenia z postępowania lub nieobecności członków komisji, posiedzenie odbywa się pod warunkiem, że bierze w nim udział co najmniej połowa składu komisji.
 
§ 19. 1. Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny.
2. Członkom komisji konkursowych nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 
§ 20. Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego.
 
§21. Komisja, przystępując do oceny złożonych ofert, w pierwszej kolejności:
 1. dokonuje oceny ofert pod względem formalnym,
 2. odrzuca oferty niespełniające formalnych warunków konkursu lub złożone po terminie.
§ 22. Komisja konkursowa po rozpatrzeniu ofert:
 1. ocenia możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową, w tym spełnienie wymogów określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert,
 2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 3. uwzględnia dotychczasowe doświadczenia przy realizacji zadań zleconych biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
 4. ocenia poprawną jakość wykonania zadania i kwalifikuje osoby przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadania publiczne,
 5. w przypadku zlecenia realizowania zadań publicznych w formie wspierania uwzględnia planowany przez organizację pozarządową udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego.
 
§ 23. Komisja ustalając propozycje kwot dotacji dla organizacji pozarządowych, które złożyły ofertę w konkursie, uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 
§ 24. 1. Z przebiegu prac komisja sporządza protokół zawierający w szczególności ilość złożonych w terminie ofert, uzasadnienie wyboru lub odrzucenia ofert uczestniczących w postępowaniu konkursowym oraz propozycje kwot dotacji dla wybranych ofert.
2. Protokół z przebiegu prac komisji przedkłada się Wójtowi Gminy Przewóz.
 
§ 25. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert oraz wysokości dotacji podejmuje Wójt w oparciu o protokół komisji.
 
Rozdział 10.
Sposób oceny realizacji programu
 
§ 26. Gmina Przewóz w trakcie wykonywania zadania przez organizacje pozarządowe sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadań, w tym wydatkowania przeznaczonych na jego realizację środków finansowych. Kontrola i ocena realizacji zadania przebiegać będzie na zasadach określonych w ustawie. Gmina Przewóz może żądać od organizacji pozarządowych częściowych sprawozdań z realizacji zadania.
 
§ 27. 1. Realizacja Programu poddana jest ewaluacji rozumianej jako planowe działania mające na celu ocenę realizacji wykonania programu.
2. Celem wieloletniego monitoringu ustala się wskaźniki efektywności Programu.
3. Wskaźniki efektywności Programu oparte są na informacji dotyczącej jego realizacji, w szczególności:
 1. liczbie ogłoszonych konkursów,
 2. wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację programu,
 3. liczbie organizacji pozarządowych biorących udział w realizacji programu,
 4. liczbie osób zaangażowanych w realizację programu,
 5. liczbie osób, które były adresatami działań ujętych w programie.
 
§ 28. Wójt Gminy Przewóz składa Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku. Sprawozdanie z realizacji programu umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Przewóz w biuletynie informacji publicznej.
 
Rozdział 11.
Przepisy końcowe
 
§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 30. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kazimierz Kurpiel
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-11-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kazimierz Kurpiel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-11-07 10:52:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-11-07 10:52:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-11-07 10:52:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
83665 raz(y)