ˆ

Zamówienia do 30 tys. EURO

Szczegóły informacji

Usuwanie azbestu 2020 r.

Informacja ogłoszona dnia 2020-07-31 14:31:12 przez Mariusz Szlachetka

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                   Przewóz, dnia 31.07.2020 r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
I. Zamawiający
 
Gmina Przewóz, pl. Partyzantów 1, 68-132 Przewóz
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1986 ze zm.) wybór wykonawcy niniejszego zadania nie podlega UPZP.
 
II. Przedmiot zamówienia:
 
Przedmiotem zamówienia jest ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przewóz w roku 2020”.
Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących prac:
b) zbiórce, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z płyt azbestowo-cementowych falistych w ilości około 214 m2, zdeponowanych na nieruchomościach będących własnością osób fizycznych, zlokalizowanych na terenie Gminy Przewóz
w miejscowościach: Straszów, Sanice, Lipna w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,
 Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia harmonogramu odebrania wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace.
 Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwo nieszczęśliwych wypadków, dot. pracowników i osób trzecich, powstałe w związku
z prowadzonymi pracami.
 Wskazane wyżej ilości wyrobów zawierających azbest są orientacyjne i mogą ulec zmianie gdyż podstawą ich określenia są wnioski właścicieli nieruchomości. Wykazy nieruchomości objętych przedmiotem umowy stanowią załącznik nr 2 do umowy.
 
III. Termin realizacji zamówienia:
 
Od dnia podpisania umowy do dnia 28.08.2020 r.
 
IV. Wymagania jakie powinien spełniać Wykonawca:
 
 W ofercie należy podać Nr KRS bądź NIP.
 Wykonawca musi wykazać spełnianie warunku posiadania aktualnego zezwolenia wydanego przez właściwy organ na zbieranie odpadów niebezpiecznych oraz transport odpadów niebezpiecznych.
 W ofercie należy wskazać miejsce unieszkodliwienia odpadów (składowisko odpadów niebezpiecznych – zgodne z obowiązującymi przepisami).
 
V. Kryterium wyboru ofert
 
 Głównym kryterium jest cena.
 Cena za 1 Mg nie może być wyższa niż cena dofinansowania przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach realizacji w roku 2020 Programu priorytetowego NFOŚiGW: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.
 Wskazane jest również udokumentowanie doświadczenia przy realizacji tożsamych prac dotowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeprowadzanych na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego.
 Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie wszelkie koszty niezbędne do realizacji zadania tj. m.in.: wykonanie przedmiaru robót, sporządzenie harmonogramu prac, odbiór odpadów i oczyszczenie terenu z pyłu azbestowego, sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zabezpieczenie terenu prac, uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu prac.
 
VI. Oferta powinna zawierać cenę za:
 
zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest stanowiących pokrycie dachowe, elewacyjne - płyt azbestowo – cementowych
- Cenę brutto i netto za 1 tonę
- Cena brutto za 1m2 /należy wskazać zastosowany przelicznik średniej wagi 1 m2/
 
VII. Miejsce, termin złożenia oferty, termin otwarcia ofert oraz sposób złożenia oferty:
 
Ofertę złożyć należy w sekretariacie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Przewóz, pl. Partyzantów 1, 68-132 Przewóz pokój numer 2 w terminie do dnia 6 sierpnia 2020 r. do godz. 11.00. z dopiskiem „Usuwanie azbestu na terenie Gminy Przewóz”
Sposób złożenia oferty: w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem poczty.
Oferty zostaną otwarte w dniu 6 sierpnia 2020 r. o godz. 11:15 w pokoju numer 9.
 
VI. Dodatkowe uwagi:
 
- Wszelkich informacje udzielane będą pod numerem telefonu tel. 68 362 32 79, fax. 68 362 32 87;
- Złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia.
- W przypadku dokonania wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, udzielenie zamówienia wybranemu Wykonawcy nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą – z chwilą zawarcia tej umowy.
Załącza się formularz ofertowy załącznik numer 1 i projekt umowy – załącznik numer 2
 
 
 
 
Wójt Gminy Przewóz
/-/ Mariusz Strojny

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M.Sz.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-31 14:29:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Szlachetka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-31 14:31:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Szlachetka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-31 14:33:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7184 raz(y)