ˆ

Zamówienia do 30 tys. EURO

Szczegóły informacji

Zapytanie ofertowe: „Wykonanie parkingu w miejscowości Przewóz na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 175/2 i 166 obręb Przewóz”.

Informacja ogłoszona dnia 2020-12-15 12:23:19 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewóz, dnia 15.12.2020 r.
 
Gmina Przewóz
Plac Partyzantów 1
68-132 Przewóz
NIP: 928-19-34-241
 
 
  Postępowanie nie podlega ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
– wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotówkach kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy.
ZAPRASZA
do złożenia oferty na wykonanie zadania.
 
1. Przedmiot zamówienia:
„Wykonanie parkingu w miejscowości Przewóz na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 175/2 i 166 obręb Przewóz”,
Uwaga, prace ziemne będą prowadzone pod ścisłym nadzorem archeologicznym.
2. Termin realizacji:
- do dnia  26.02.2021 r.
3. Istotne warunki zamówienia:
Dokumenty które należy dołączyć do oferty:
- wykonawca winien dysponować kierownikiem robót budowlanych w podanym zakresie lub równoważnym, należy przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające uprawnienia;
- do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy wykonania robót,
- do oferty należy dołączyć wykaz przynajmniej dwóch robót budowlanych o wartości minimum 50.000,00 zł brutto wykonanych nie wcześnie niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
 
4. Sposób przygotowania oferty:
  1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu;
  2. Oferta powinna być czytelna i napisana drukiem niezmywalnym, na maszynie, wydrukowana na drukarce lub napisana odręcznie czytelnym pismem;
  3. Ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty podpisują osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;
  4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego;
  5. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane i parafowane, wszystkie poprawki lub korekty parafowane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy;
  6. Za podpisanie uznaje się własnoręczny czytelny podpis lub podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu;
Wypełniony formularz „Oferta”, według wzoru określonego w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego, wraz z kosztorysem ofertowym wykonania robót oraz pozostałymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Gminy Przewóz (adres: Plac Partyzantów 1, Sekretariat) do dnia 23.12.2020 r. do godz. 11:00
Wykonawca zobowiązany jest umieścić ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej nazwą i adresem wykonawcy. Koperta winna być oznaczona:
 
Gmina Przewóz, Plac Partyzantów 1, 68-132 Przewóz
Zapytanie ofertowe na: Wykonanie parkingu  w miejscowości Przewóz
- Nie otwierać przed dniem   23.12.2020 r. przed godz. 11:15
 5. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
Termin gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materiały wynosi minimum     3 lat. Natomiast Zamawiający ma również prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Rozszerza się odpowiedzialność Wykonawcy za wady w ten sposób, że okres rękojmi za wady odpowiada terminowi gwarancji i biegnie od daty skutecznie zakończonego odbioru końcowego, a przedłużenie okresu gwarancji powoduje przedłużenie okresu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. Wykonawca będzie odpowiadał za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.
 Użyte materiały winny posiadać wymagane certyfikaty, atesty oraz inne dokumenty uprawniające je do wbudowania czy zainstalowania
  1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Przewóz, Plac Partyzantów 1, 68-132 Przewóz
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Przewóz jest Pan Henryk Gibała tel. 602 254 899 .
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym pn. „Wykonanie parkingu w miejscowości Przewóz”.
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja z rozpytania ofertowego;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 
W załączeniu
- wzór oferty Wykonawcy
- Przedmiar
- wzór umowy
- projekt lokalizacji parkingu
 
Mariusz Strojny - Wójt Gminy
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Balik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-15 12:11:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-15 12:23:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-12 08:23:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2827 raz(y)