ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Przewóz
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 3/2019Drukuj informację Przetarg numer: 3/2019

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 3/2019

Ogłaszający: Wójt Gminy Przewóz

Rodzaj: Sprzedaż nieruchomości gminnych

Dotyczy: I ustny publiczny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Przewóz. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 7/21 o powierzchni 4,2683 ha położona w miejscowości Straszów nr księgi wieczystej: ZG1R/00030918/5. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań. Oznaczenie w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy symbol – NU – wysypisko śmieci, częściowo symbol E2 - ekologia (lasy, park, tereny otwarte), obszar lasu do adaptacji. Działka gruntu położona jest w sąsiedztwie nieruchomości użytkowanych rolniczo z dala od zabudowań gospodarskich. Dojazd do działki poprzez drogę gminną z drogi krajowej nr 27. Nieruchomość jest nieogrodzona, porośnięta trawami i krzakami oraz lasem.

Ogłoszono dnia: 2019-08-12 00:00:00 przez

Data przetargu

2019-09-18 11:00:00

Miejsce

Urząd Gminy w Przewozie, Sala posiedzeń nr 9

Księga wieczysta

ZG1R/00030918/5

Cena wywoławcza

106.741,00 PLN. Do wylicytowanej ceny dolicza się koszty przygotowania działki do sprzedaży w kwocie 650,00 PLN
Wysokość postąpień – nie mniej niż 1.070,00 PLN

Wadium

17.000,00 - PLN

Opis

Uczestnikami przetargu mogą być rolnicy spełniający warunki określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2019, poz. 1362). • Wysokość postąpień – nie mniej niż 1.070,00 PLN • Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Przewóz. • Przetarg odbędzie się 18 września 2019 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy w Przewozie, Plac Partyzantów 1, pok. nr 9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z podaniem numeru działki i miejscowości należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Przewozie: konto nr PKO BP O/ Żary 68 1020 5460 0000 5602 0006 0590 w nieprzekraczalnym terminie do 13.09.2019 r. Uwaga! Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy w Przewozie. Ponadto do dnia 13 września 2019 r. należy złożyć w Urzędzie Gminy w Przewozie (sekretariat pokój nr 2) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym w dniu 13 września 2019 r. – dz. nr 7/21 położona w Straszowie”, pisemne oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi poniżej: o dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo (wzór nr 1); o oświadczenie oferenta o łącznej powierzchni użytków rolnych nieruchomości wchodzących w skład jego gospodarstwa rolnego (wzór nr 2); o zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; o dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1362) w związku z treścią §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109); o potwierdzenie wniesienia wadium; o oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń (wzór nr 3); o osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetarg. Po sprawdzeniu przez Komisję Przetargową zgłoszeń i pozostałych dokumentów lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 16 września 2019 roku do godz. 15:00 na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przewozie. • UWAGA: nabywca zostanie wyłoniony zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego. KOWR przysługuje prawo pierwokupu zbywanej nieruchomości. • Zgodnie z ustawą o lasach, prawo pierwokupu przysługuje również Lasom Państwowym. • Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo oraz powinni okazać się dowodem osobistym. • Wadium wpłacone przez uczestnika który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia uzyskanej w przetargu, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem aktu notarialnego. W przypadku skorzystania przez KOWR z prawa pierwokupu, wpłacone wadium przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie jemu zwrócone. • Wadium zwraca się niezwłocznie ( nie później niż przed upływem 3 dni ) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. • Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. • Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M.Sz.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-09 10:41:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Szlachetka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-12 08:24:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-03 09:57:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
144 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony