ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 3.2021Drukuj informację Ogłoszenie numer: 3.2021

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Zastępstwo na stanowisko ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Miejsce pracy: Urząd Gminy w Słońsku

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat finansowy

Data udostępnienia: 2021-01-18

Ogłoszono dnia: 2021-01-18

Termin składania dokumentów: 2021-01-25 15:30:00

Nr ogłoszenia: 3.2021

Zlecający: Wójt Gminy Słońsk

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Wykształcenie wyższe lub średnie – preferowane o kierunku związanym z ochroną środowiska, administracją, ekonomią.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
b. Wymagania dodatkowe:
1. Preferowane doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej lub publicznej.
2. Samodzielność, kreatywność, komunikatywność.
3. Umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy.
4. Umiejętność dobrej organizacji pracy.
5. Umiejętność pracy w zespole.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należą w szczególności sprawy wynikające z ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z ustawy o odpadach, w szczególności:
1) prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Słońsk,
2) prowadzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,
3) przyjmowanie i prowadzenie weryfikacji złożonych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
4) prowadzenie ewidencji opłat przy pomocy oprogramowania komputerowego,
5) naliczanie i dokonywanie przypisu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
6) prowadzenie spraw związanych z egzekucją administracyjną należnych opłat,
7) przygotowywanie danych do sporządzania sprawozdań budżetowych miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych z wykonania dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
8) przygotowywanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,
9) prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej wśród mieszkańców gminy na temat gospodarowania odpadami komunalnymi,
10) opracowywanie informacji do zamieszczenia na stronach internetowych gminy i Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie prawidłowego gospodarowaniu odpadami komunalnymi na terenie gminy Słońsk,
11) współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
12) współpraca z przedsiębiorcą i monitoring prawidłowości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorcę (zgodność z harmonogramem, i prawidłowa realizacja pozostałych obowiązków wynikających z umowy),
13) nadzór nad funkcjonowaniem Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK
14) bieżące zapoznanie się z ustawami, rozporządzeniami i aktami normatywnymi dotyczącymi ogółu
zagadnień na stanowisku pracy, prowadzenie wymaganych rejestrów, ewidencji spraw zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, archiwizowanie dokumentów realizowanie sprawozdawczości – w nałożonych terminach.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1. Czas pracy: pełny wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo.
2. Umowa na zastępstwo.
3. Bezpośredni kontakt z klientami, wysiłek umysłowy.
4. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie i częściowo w terenie.
5. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.
6. Wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Słońsku.

V. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.
2. Życiorys (CV) z uwzględnieniem doświadczenia zawodowego.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wzór kwestionariusza zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika z dnia 28 maja 1996r.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia).
5. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
6. Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w stanowiska pracy.
9. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
10. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
Do dokumentów należy dołączyć klauzulę dot. ochrony danych osobowych.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-01-25 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty można składać w terminie do dnia 25 stycznia 2021r. do godziny 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy w Słońsku, ul. Sikorskiego 15, 66-436 Słońsk z dopiskiem „Oferta pracy – nabór na stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi”. Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
Sekretariat Urzędu Gminy w Słońsku, ul. Sikorskiego 15, 66-436 Słońsk

VII. Informacje dodatkowe:

Gotowość do podjęcia pracy –styczeń/ luty 2021r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Słońsk
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Sroka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-18 13:46:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-18 13:50:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-21 13:25:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1327 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony