ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Budowa drogi gminnej Nr 005178F w miejscowości SłońskDrukuj informację Zamówienie publiczne: Budowa drogi gminnej Nr 005178F w miejscowości Słońsk

Szczegóły informacji

Budowa drogi gminnej Nr 005178F w miejscowości Słońsk

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Słońsk

Finansowanie: Budżet gminy

Nr UZP: 2021/BZP 00098379/01

Termin składania ofert / wniosków: 2021-07-19 12:00:00

Miejsce złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Ogłoszono dnia: 2021-06-29 przez Beata Sroka

Treść:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa drogi gminnej Nr 005178F w miejscowości Słońsk
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SŁOŃSK
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966711
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: SIKORSKIEGO 15
1.5.2.) Miejscowość: Słońsk
1.5.3.) Kod pocztowy: 66-436
1.5.4.) Województwo: lubuskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski
1.5.7.) Numer telefonu: 95 757 2271
1.5.8.) Numer faksu: 95 757 2268
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@slonsk.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.slonsk.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa drogi gminnej Nr 005178F w miejscowości Słońsk
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2085ef05-d8c4-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00098379/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-29 13:43
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004998/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.1 Budowa i modernizacja dróg gminnych
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugslonsk/zamowienia_publiczne/11/status/rodzaj/wzp/zwr/ oraz
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1)
https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugslonsk/zamowienia_publiczne/11/status/rodzaj/wzp/zwr/
2) https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
1.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
użyciu systemów miniPortal i ePUAP opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortau oraz
Regulaminie ePUAP. Regulaminy te stanowią integralną część SWZ w zakresie, w jakim określają
zasady oraz wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania elektronicznych
dokumentów i informacji przekazywanych przy ich użyciu. 2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych
za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz
do formularza komunikacji w ramach systemu ePUAP wynosi 150 MB. 3. Zainteresowany złożeniem
oferty Wykonawca winien zapoznać się z aktualnymi wytycznymi technicznymi zawartymi w
przywołanych Regulaminach. Przystąpienie do postępowania jest równoznaczne z akceptacją
warunków korzystania z miniPortalu i ePUAP oraz przywołanych Regulaminów. 4. Szczegółowe
instrukcje użytkowania miniPortalu (narzędzia udostępnionego przez Urząd Zamówień Publicznych,
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Cyfryzacji) dostępne są na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl
Zamawiający dopuszcza komunikowanie się za pomocą poczty e-mail: budownictwo@slonsk.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
  •  administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Słońsk jest Wójt Gminy Słońsk, ul. Sikorskiego 15. 66-436 Słońsk, tel. (095) 757 22 71 fax (095) 757 22 68, e-mail: sekretariat@slonsk.pl
  •  inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Słońsk jest Pan Robert Józefowicz, kontakt listowny na Adres administratora, e-mail: r.jozefowicz@itmediagroup.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 005178F W MIEJSCOWOŚCI SŁOŃSK, znak sprawy: ZP.271.3.2021 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
  • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  • posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  • nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Inwestycja realizowana na działkach ewidencyjnych 492, 491/22, 491/102, 491/84, 491/66,
491/31, 490 obręb Słońsk
Planowane przedsięwzięcie ma charakter liniowy i ma na celu budowę drogi gminnej o długości
około 594 m. 
W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planowane są:
• rozbiórka ist., kolidujących elementów zagospodarowania pasa drogowego;
• wycinka kolidującego zadrzewienia i zakrzewienia;
• zdjęcie warstwy humusu oraz wykonanie koryta pod projektowaną drogę, chodnik, zjazdy i
pozostałe zaprojektowane elementy;
• budowa kanału technologicznego;
• budowa oświetlenia drogowego wraz z pracami instalacyjnymi;
• wykonanie dolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, zjazdów i chodnika;
• wykonanie zaprojektowanych nawierzchni, w tym nawierzchni z „ekobruku”;
• regulacja bądź przebudowa istniejących nadziemnych elementów sieci towarzyszących;
• wykonanie zaprojektowanego oznakowania pionowego i poziomego;
• wykonanie poboczy gruntowych oraz profilowanie skarp nasypu i wykopu;
• humusowanie i obsianie mieszanką traw przyległego terenu;
• prace wykończeniowe i porządkowe;
Szczegółowy zakres prac określają przedmiary robót, dokumentacja techniczna i STWiOR.
Szczegółowy zakres prac podano w dokumentacji oraz w kosztorysach.
Wszystkie materiały użyte do realizacji zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom
poszczególnych SST.
Ponadto na czas wykonywania robót w pasie drogowym Wykonawca jest zobowiązany
zabezpieczyć teren robót, tj. dokonać ich prawidłowego oznakowania, zgodnie z załącznikiem do
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz.2181 z późn. zm.), oraz
przywrócić do stanu pierwotnego teren, po zakończeniu robót.
Zakres robót do wykonania i technologię robót określają w szczególności:
a) Projekt Budowlany, branża drogowa i elektryczna 
b) Projekt Stałej Organizacji Ruchu 
c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
d) Tabela Elementów Rozliczeniowych, Harmonogram rzeczowo-finansowy 
e) Projekt umowy
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
45314310-7 - Układanie kabli
45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta odpowiadająca
wszystkim warunkom przedstawionym w specyfikacji, zawierająca najwyższą ilość punktów
stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
W sytuacji, gdy zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to,
że dwie lub więcej ofert zawierają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert
dodatkowych.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunki za spełnione w tym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
związanej z przedmiotem zamówienia o minimalnej sumie ubezpieczenia 1.700.000,00 złotych;
2) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że :
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał w sposób należyty, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną,
polegającą na budowie i/lub przebudowie, placów, drogi o nawierzchni z kostki o powierzchni
minimum 4500 m2.
b) Dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, posiadającymi
niezbędne kwalifikacje, tj. : kierownik robót drogowych (1 osoba) posiadająca :
− uprawnienia budowlane w specjalności drogowej;
− doświadczenie zawodowe w sprawowaniu funkcji kierownika robót w specjalności drogowej
przy realizacji co najmniej jednej zakończonej inwestycji polegającej na budowie i/lub
przebudowie, drogi placów posiadającej nawierzchnię bitumiczną lub z kostki o powierzchni
minimum 4500 m2 ;
− minimum 3 letni staż pracy na stanowisku Kierownika Budowy/ Kierownika Robót inwestycji
drogowych.
W zakresie wymienionych powyżej uprawnień, Zamawiający uzna odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub
odpowiadające im ważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały obywatelom państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (D.U.2020 poz.220).
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust.1 pkt. 5 ustawy Pzp - Załącznik Nr 5 do SWZ, a w przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i informacji o
Działalności Gospodarczej w zakresie, o którym mowa w art. 109 ust.1 pkt. 4 ustawy Pzp,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji;
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotu udostępniającego zasoby zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu
do tego podmiotu dokumentu wskazanego w niniejszym podpunkcie;
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotu udostępniającego zasoby zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu
do tego podmiotu dokumentu wskazanego w niniejszym podpunkcie;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, to w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty- załącznik nr 6 do SWZ; 
2) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik Nr 7 do SWZ;
3) Polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na kwotę nie mniejszą niż 1.700.000,00 PLN (słownie: jeden milion siedemset złotych).
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie wymagane
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy lub osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli
umocowanie osoby podpisującej nie wynika z dokumentów rejestrowych);
2) Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia);
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się
na jego zasoby – Załącznik nr 3 do SWZ (jeśli dotyczy).
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym
środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu;
4) Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy
– w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Załącznik nr
4 do SWZ (jeśli dotyczy) ;
5) Dowód wniesienia wadium – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium, a w
przypadku innej formy niż pieniężna - oryginał gwarancji lub poręczenia.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5 000 zł (słownie pięć tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu - wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że
pieniądze znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód
wniesienia wadium powinien być załączony do oferty.
2) gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (z zastrzeżeniem, że poręczenie jest zawsze
poręczeniem pieniężnym) - Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub
poręczenia w postaci elektronicznej na Platformie.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy numer 76 8355 0009
0034 9877 2000 0020. z dopiskiem: Wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na
(podać nazwę postępowania).
5. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia:
1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z
tłumaczeniem na język polski,
2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory dotyczące
gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów
polskich.
6. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia z treści tych
dokumentów musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i
bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia)
zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy z
dnia 11.09.2019 r. Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności.
7. Przedkładana gwarancja/poręczenie musi wskazywać jakiego postępowania dotyczy, określać
wykonawcę, beneficjenta gwarancji oraz gwaranta, kwotę gwarancji i termin jej ważności.
8. Wadium, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie, może być
wniesione wspólnie przez te podmioty lub przez jednego z Wykonawców, z tym że z treści
dokumentu musi wynikać, że wadium dotyczy oferty składanej przez wszystkie podmioty
występujące wspólnie.
9. Brak którejkolwiek z wymaganych adnotacji w treści dokumentu wadialnego będzie skutkować
odrzuceniem oferty.
10. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie
gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. W związku z powyższym
zaleca się aby w treści gwarancji/poręczenia wskazano adres poczty elektronicznej, na który
należy przesłać oświadczenie o zwolnieniu wadium.
12. W Formularzu Ofertowym należy wpisać nr konta, na które Zamawiający ma zwrócić
wadium wniesione w pieniądzu.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.
2. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać nazwę postępowania, do którego się
odnosi, precyzować zakres umocowania oraz wskazywać pełnomocnika, wyliczać wszystkich
wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z Wykonawców występujących
wspólnie musi podpisać się pod takim pełnomocnictwem.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia
składa każdy z wykonawców w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-19 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-19 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-18
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00098379/01 z dnia 2021-06-29

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Słońsk
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Sroka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-29 14:43:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wojciech Zimmerman
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-29 14:49:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-14 13:40:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
717 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony