ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy SłońskDrukuj informację Zamówienie publiczne: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Słońsk

Szczegóły informacji

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Słońsk

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Słońsk

Finansowanie: Budżet gminy

Nr UZP: 2021/BZP 00155296/01

Termin składania ofert / wniosków: 2021-08-30 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-08-30 12:30:00

Miejsce złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Ogłoszono dnia: 2021-08-20 przez Beata Sroka

Treść:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Słońsk
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SŁOŃSK
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966711
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: SIKORSKIEGO 15
1.5.2.) Miejscowość: Słońsk
1.5.3.) Kod pocztowy: 66-436
1.5.4.) Województwo: lubuskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski
1.5.7.) Numer telefonu: 95 757 2271
1.5.8.) Numer faksu: 95 757 2268
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@slonsk.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.slonsk.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Słońsk
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-050320c4-00e3-11ec-b885-f28f91688073
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00155296/01 z dnia 2021-08-20
2021-08-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00155296/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-20 10:33
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004998/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.3 Odbiór i transport odpadów komunalnych
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugslonsk/zamowienia_publiczne/11/status/rodzaj/wzp/zwr/ oraz
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugslonsk/zamowienia_publiczne/11/status/rodzaj/wzp/zwr/ oraz
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
1.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu systemów miniPortal i ePUAP opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortau oraz Regulaminie ePUAP. Regulaminy te stanowią integralną część SWZ w zakresie, w jakim określają zasady oraz wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania elektronicznych dokumentów i informacji przekazywanych przy ich użyciu.
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza komunikacji w ramach systemu ePUAP wynosi 150 MB.
3. Zainteresowany złożeniem oferty Wykonawca winien zapoznać się z aktualnymi wytycznymi technicznymi zawartymi w przywołanych Regulaminach. Przystąpienie do postępowania jest równoznaczne z akceptacją warunków korzystania z miniPortalu i ePUAP oraz przywołanych Regulaminów.
4. Szczegółowe instrukcje użytkowania miniPortalu (narzędzia udostępnionego przez Urząd Zamówień Publicznych,
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Cyfryzacji) dostępne są na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl
W przypadku problemów technicznych Zamawiający dopuszcza komunikowanie się za pomocą poczty
e-mail: zcawojta@slonsk.pl
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00155296/01 z dnia 2021-08-20
2021-08-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny):
1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "RODO", w celu umożliwienia korzystania za środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie, do upływu terminu na ich wniesienie.
2. Informacja RODO, Zamawiający informuje, że: Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Słońsk jest Wójt Gminy Słońsk,
ul. Sikorskiego 15. 66-436 Słońsk, tel. (095) 757 22 71 fax (095) 757 22 68, e-mail:
sekretariat@slonsk.pl
- inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Słońsk jest Pan Robert Józefowicz; kontakt listowny na Adres administratora, e-mail: r.jozefowicz@itmediagroup.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór i transport odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Słońsk, znak sprawy: ZP.271.5.2021 prowadzonym w trybie podstawowym - art. 275 pkt 1 PZP;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pa-ni/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  • − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
II. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Słońsk, świadczona w okresie od dnia 01 października 2021r. do dnia 30 września 2022r.
1) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje systematyczny odbiór i transport następujących frakcji odpadów komunalnych:
a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (200301) gromadzonych w pojemnikach,
b) odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w workach, obejmujących:
– papier (150101, 200101),
– szkło (150107, 200102),
– tworzywa sztuczne (150102, 200139), metal (150104, 200140), opakowania wielomateriałowe (150105),
– bioodpady (200108, 200201),
c) odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, nie wymagających specjalnych pojemników do ich zbierania, obejmujących meble, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (20 01 36, 20 01 35) i inne odpady wielkogabarytowe (200307).
2) Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie pojemników do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz dostarczenie worków do selektywnej zbiórki odpadów. Wykonawca uzupełni worki do selektywnego zbierania odpadów poprzez
pozostawienie przy wejściu na nieruchomość pustych worków w dniu odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, w ilości i rodzaju odpowiadającej liczbie i rodzajowi odebranych worków.
W ofercie należy również przewidzieć dostarczanie pojemników i worków do nowo powstałych nieruchomości.
Wykonawca wyposaży wskazane nieruchomości w niezbędną ilość i rodzaj pojemników oraz worków w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy wykaz nieruchomości ze szczegółowym określeniem rodzajów pojemników i worków, w które należy je wyposażyć. Aktualizacja w/w wykazu będzie następować raz na kwartał.
III. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych
1. Wykonawca odbiera od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych każdą zebraną ilość odpadów komunalnych z następującą częstotliwością:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej – co 2 tygodnie;
b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – ze wskazanych nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej i wskazanych nieruchomości niezamieszkałych, wyłącznie z terenu miejscowości Słońsk – co tydzień;
c) segregowane odpady komunalne:
– papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale (w workach) – co miesiąc;
– bioodpady – co tydzień w okresie od 01 maja do 31 października oraz co 2 tygodnie od listopada do kwietnia;
– meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – co najmniej 4 razy w trakcie trwania umowy.
2. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu wszelkie przypadki zebrania większej ilości odpadów, niż ilość zadeklarowana przez właściciela nieruchomości. W celu udokumentowania takiego faktu Wykonawca winien sporządzić dokumentację fotograficzną.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia Zamawiającemu projektu harmonogramu wywozu odpadów w okresie pierwszych 6 m-cy obowiązywania umowy, nie później niż ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy. Projekt harmonogramu wywozu odpadów na kolejny okres obowiązywania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem tego okresu.
IV. Szacunkowa ilość i wielkość pojemników i worków do gromadzenia odpadów:
1. Wykonawca zapewni następującą szacunkową ilość pojemników i worków do gromadzenia odpadów:
a) pojemniki do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:
- o pojemności 60 l w ilości ok. 30 szt.,
- o pojemności 120 l w ilości ok. 1380 szt.,
- o pojemności 240 l w ilości ok. 260 szt.,
- o pojemności 1100 l w ilości ok. – 65 szt.;
b) worki z tworzywa sztucznego z taśmą do zawiązania worka, oznaczone odpowiednimi kolorami dla każdej selektywnie zbieranej frakcji:
- o pojemności 120 l – w ilości 60.000 szt., w tym około 42.000 szt. w kolorze żółtym i około 18.000 szt – w kolorach niebieskim i i zielonym,
- o pojemności 60 l/120l – w ilości ok. 10.000 szt. - w kolorze brązowym;
V. Szacowane ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania z nieruchomości z terenu Gminy. Zamawiający szacuje (na podstawie realnych ilości zebranych odpadów w roku 2020), że w trakcie wykonywania zamówienia (12 miesięcy) z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zostaną odebrane następujące ilości poszczególnych frakcji odpadów:
1) 20 02 01 Bioodpady – 100 Mg
2) 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury - 40 Mg
3) 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt RTV i AGD – 110 Mg
4) 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych – 130 Mg
5) 15 01 07 Opakowania ze szkła 100 Mg
6) 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 1010 Mg
VI. Zasady dotyczące odbierania i transportu odebranych odpadów komunalnych oraz sporządzania dokumentacji
1. Zasady dotyczące odbierania i transportu odpadów
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:
1) przekazywania wszystkich odebranych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, tj. do Celowego Związku Gmin CZG-12 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie, a w przypadku awarii instalacji regionalnej lub gdy instalacja regionalna nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn, do zastępczej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, właściwej dla regionu centralnego,
2) monitorowania wywiązywania się przez właścicieli nieruchomości z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie dokonuje segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) i informuje Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji. Informacja musi mieć formę zwięzłego opisu sytuacji, dane nieruchomości wraz z dokumentacją fotograficzną,
3) zorganizowania i wykonywania odbioru odpadów w sposób uniemożliwiający zmieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości,
4) zorganizowania i wykonywania odbioru odpadów w sposób uniemożliwiający zmieszanie zebranych odpadów komunalnych z terenu gminy Słońsk z odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu innych gmin,
5) w przypadku rozsypania się odpadów w trakcie ich odbioru, Wykonawca jest zobowiązany do ich natychmiastowego zebrania,
6) zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących bezpośrednio czynności w zakresie realizacji zamówienia: odbiór i transport odpadów. Pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę/podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie
umowy o pracę będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej we wzorze umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów
90512000-9 - Usługi transportu odpadów
90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
1 Cena (koszt) (C) - waga 60 %
2 Aspekty środowiskowe i społeczne ( częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych) (A) - waga 20 %
3 Termin płatności (T) - waga 20%
Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych (A) - waga 20% – Zamawiający przyzna 20 pkt za zadeklarowanie odbioru odpadów wielkogabarytowych w ilości 5 razy w trakcie umowy.
Brak deklaracji – 0 pkt.
Termin płatności (T) – waga 20% - Zamawiający przyzna 20 pkt za zadeklarowanie wydłużenia terminu płatności do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury.
Brak deklaracji – 0 pkt.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w specyfikacji, zawierająca najwyższą ilość punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów.
3. Ostateczna ocena punktowa oferty (P) będzie liczbą wynikającą z działania: P = C + A + T.
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. W sytuacji, gdy zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert zawierają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) Wykonawca posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Słońsk;
b) Wykonawca posiada wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami BDO, o którym mowa w Ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 701).
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunki za spełnione w tym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia o minimalnej sumie ubezpieczenia 320.000,00 złotych;
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/ wykonuje należycie co najmniej jedną usługę na rzecz właścicieli nieruchomości, polegającą na odbieraniu w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, odpadów komunalnych o łącznej masie min. 1400 Mg oraz przedstawi dowody, że ww. usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie w formie poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia, składa oświadczenie, potwierdzające, czy usługi wymienione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
2) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, w tym:
– co najmniej dwoma pojazdami specjalistycznymi bezpylnymi z funkcją kompaktującą, przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych z pojemników 60 l, 120 l, 240 l i 1100 l, zabezpieczonymi przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich załadunku i transportu;
- co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, zabezpieczonymi przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich załadunku i transportu, w tym jeden pojazd wyposażony w żuraw do opróżniania pojemników typu „dzwon”.
- co najmniej jednym samochodem ciężarowym przystosowanym do odbioru odpadów wielkogabarytowych, zabezpieczonym przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich załadunku i transportu.
Wszystkie pojazdy winny być wyposażone w urządzenia pozwalające Zamawiającemu na kontrolę tras przejazdu oraz miejsc załadunku i rozładunku, w formie elektronicznej i papierowej, udostępnione w ciągu 24 godzin od wezwania.
Wykonawca w przypadku awarii pojazdów niezbędnych do realizacji zamówienia musi mieć zapewniony natychmiastowy dostęp do pojazdów zastępczych. Brak w ww. wykazie choćby jednej pozycji wyposażenia wymaganego przez Zamawiającego
spowoduje wykluczenie Wykonawcy. Ocena przesłanek wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o analizę oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust.1 pkt. 5 ustawy Pzp - Załącznik Nr 5 do SWZ, a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie, o którym mowa w art. 109 ust.1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotu udostępniającego zasoby zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tego podmiotu dokumentu wskazanego w niniejszym podpunkcie; Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotu udostępniającego zasoby zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tego podmiotu dokumentu wskazanego w niniejszym podpunkcie.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz wykonanych usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty- Załącznik nr 6 do SWZ;
2) Wykaz sprzętu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonaniazamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (zgodnie z zał. Nr 7 do SWZ). W przypadku pojazdów ujętych w w/w wykazie należy dołączyć kopie dowodów rejestracyjnych i polis OC za wskazane pojazdy. W przypadku bazy transportowo-magazynowej należy udokumentować tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowo-magazynowa.
3) Polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 320.000,00 PLN (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych).
6) Zaświadczenie o wpisie do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami BDO, o którym mowa w Ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 701).
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1) Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie; przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty- załącznik nr 6 do SWZ;
2) Wykaz sprzętu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (zgodnie z zał. Nr 5 do SWZ). W przypadku pojazdów ujętych w w/w wykazie należy dołączyć kopie dowodów rejestracyjnych i polis OC za wskazane pojazdy. W przypadku bazy transportowo-magazynowej
należy udokumentować tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowo-magazynowa. Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy,
5) Polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 320.000,00 PLN (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych).
6) Zaświadczenie o wpisie do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami BDO, o którym mowa w Ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 701).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1)Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli umocowanie osoby podpisującej nie wynika z dokumentów rejestrowych);
2) Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia);
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się
na jego zasoby – Załącznik nr 3 do SWZ (jeśli dotyczy). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu;
4) Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Załącznik nr 4 do SWZ (jeśli dotyczy) ;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać nazwę postępowania, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania oraz wskazywać pełnomocnika, wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi podpisać się pod takim pełnomocnictwem.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia składa każdy z wykonawców w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-30 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-30 12:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-28

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Słońsk
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Sroka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-20 10:50:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-20 11:16:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-14 13:38:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
654 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony