ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Budowa pomostu o konstrukcji stalowej na Jeziorze Radachowskim Drukuj informację Zamówienie publiczne: Budowa pomostu o konstrukcji stalowej na Jeziorze Radachowskim

Szczegóły informacji

Budowa pomostu o konstrukcji stalowej na Jeziorze Radachowskim

Status: unieważniony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Słońsk

Finansowanie: Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Nr UZP: 2021/BZP 00255297/01

Termin składania ofert / wniosków: 2021-11-18 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-11-18 10:15:00

Miejsce złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Ogłoszono dnia: 2021-11-03 przez Beata Sroka

Treść:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa pomostu o konstrukcji stalowej na Jeziorze Radachowskim
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SŁOŃSK
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966711
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: SIKORSKIEGO 15
1.5.2.) Miejscowość: Słońsk
1.5.3.) Kod pocztowy: 66-436
1.5.4.) Województwo: lubuskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski
1.5.7.) Numer telefonu: 95 757 2271
1.5.8.) Numer faksu: 95 757 2268
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@slonsk.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.slonsk.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa pomostu o konstrukcji stalowej na Jeziorze Radachowskim
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-de66dc5e-3c86-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00255297/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-03 13:01
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00255297/01 z dnia 2021-11-03
2021-11-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004998/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.4 Zagospodarowanie plaży na Jeziorem Radachowskim
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Program LEADER LGD Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugslonsk/zamowienia_publiczne/11/status/rodzaj/wzp/zwr/ oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
1) https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugslonsk/zamowienia_publiczne/11/status/rodzaj/wzp/zwr/
2) https://miniportal.uzp.gov.pl/
3) budownictwo@slonsk.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
1.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu systemów miniPortal i ePUAP opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortau oraz Regulaminie ePUAP. Regulaminy te stanowią integralną część SWZ w zakresie, w jakim określają
zasady oraz wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania elektronicznych dokumentów i informacji przekazywanych przy ich użyciu. 2.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularz komunikacji w ramach systemu ePUAP wynosi150 MB. 3. Zainteresowany złożeniem oferty Wykonawca winien zapoznać się z aktualnymi wytycznymi technicznymi zawartymi w
przywołanych Regulaminach. Przystąpienie do postępowania jest równoznaczne z akceptacją warunków korzystania z miniPortalu i ePUAP oraz przywołanych Regulaminów.
4. Szczegółowe instrukcje użytkowania miniPortalu (narzędzia udostępnionego przez Urząd Zamówień Publicznych, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Cyfryzacji) dostępne są na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl
Zamawiający dopuszcza komunikowanie się za pomocą poczty e-mail: budownictwo@slonsk.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Słońsk jest Wójt Gminy Słońsk, ul. Sikorskiego 15. 66-436 Słońsk, tel. (095) 757 22 71 fax (095) 757 22 68, e-mail: sekretariat@slonsk.pl
- inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Słońsk jest Pan Robert Józefowicz, kontakt listowny na Adres administratora, e-mail: r.jozefowicz@itmediagroup.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa pomostu o konstrukcji stalowej na Jeziorze Radachowskim, znak sprawy: ZP.271.7.2021, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.7.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa pomostu o konstrukcji stalowej na Jeziorze Radachowskim w Gminie Słońsk.
• Powierzchnia zabudowy 350 m²
• Długość pomostu – 117 mb
• Szerokość pomostu – 2,5 mb
• Pokład pomostowy z bali drewnianych, dębowych lub akacjowych, impregnowanych
• Balustrada z rur stalowych
• Platforma rekreacyjna o średnicy 10 mb z otworem o średnicy 4 mb
• Wydzielone kąpielisko dla dzieci
• Drabinki i wyłazy ratownicze
• Wyposażenie: łódka dla ratownika, liny, boje, koła ratunkowe
• Rozbiórka elementów starego pomostu drewnianego
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45242000-5 - Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych
45244000-9 - Wodne roboty budowlane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w specyfikacji, zawierająca najwyższą ilość punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów - cena i okres gwarancji.
Liczba punktów, jaką można uzyskać wykonawca: cena - 60 pkt;
Okres gwarancji: - 36 miesięcy gwarancji - 0 punktów, - 48 miesięcy gwarancji - 20 punktów, - 60
miesięcy gwarancji - 40 punktów.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W sytuacji, gdy zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert zawierają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie pomostu o długości 150 mb.
b) Dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, posiadającymi niezbędne kwalifikacje, tj.: kierownik robót ogólnobudowlanych (1 osoba) posiadająca:
uprawnienia budowlane w specjalności ogólnobudowlanej; doświadczenie zawodowe w sprawowaniu funkcji kierownika robót w specjalności ogólnobudowlanej przy realizacji co najmniej jednej zakończonej inwestycji polegającej na budowie pomostu o długości 150 mb; minimum 5 letni staż pracy na stanowisku Kierownika Budowy/ Kierownika Robót inwestycji budowlanych.
c) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia o minimalnej sumie ubezpieczenia 400.000,00 złotych;
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust.1 pkt. 5 ustawy Pzp, a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie, o którym mowa w art. 109 ust.1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotu udostępniającego zasoby zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tego podmiotu dokumentu wskazanego w niniejszym podpunkcie;
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotu udostępniającego zasoby zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tego podmiotu dokumentu wskazanego w niniejszym podpunkcie.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu:
1) Polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 400.000,00 PLN.
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
3) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie wymagane
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1)Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli umocowanie osoby podpisującej nie wynika z dokumentów rejestrowych);
2) Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia);
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się
na jego zasoby (jeżeli dotyczy). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym
środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu;
4) Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy);
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać nazwę postępowania, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania oraz wskazywać pełnomocnika, wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi podpisać się pod takim pełnomocnictwem.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia składa każdy z wykonawców w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Wydłużenie terminu wykonania zamówienia ze względu na obiektywne przeszkody np. warunki pogodowe
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-18 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-18 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-17

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Słońsk
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Sroka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-03 13:54:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-03 13:58:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-09 11:19:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
686 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony