ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2020-12-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Szprotawa
Nr aktu prawnego
XXVI/191/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2020-12-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie tymi odpadami na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szprotawa
Nr aktu prawnego
XXVI/189/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2020-12-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Szprotawa
Nr aktu prawnego
XXVI/188/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2020-12-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szprotawa
Nr aktu prawnego
XXVI/187/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2020-12-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXVI/186/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2020-12-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XXVI/185/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szprotawa
Nr aktu prawnego
XXV/182/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie Programu współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku
Nr aktu prawnego
XXV/181/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Szprotawa
Nr aktu prawnego
XXV/176/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXV/175/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji