ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Torzymiu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: OS.II.2110.34.2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: OS.II.2110.34.2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Zastępca Skarbnika Gminy

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Torzymiu

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Finansowo Budżetowy

Data udostępnienia: 2020-07-03

Ogłoszono dnia: 2020-07-03 przez

Termin składania dokumentów: 2020-07-20 14:00:00

Nr ogłoszenia: OS.II.2110.34.2020

Zlecający: Burmistrz Miasta i Gminy Torzym

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie spełniające jeden z wymienionych warunków:
a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
b) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
c) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
2. Obywatelstwo polskie*;
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4. Nieposzlakowana opinia;
5. Dobra znajomość przepisów:
a) ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),
b) ustawy z dnia 23.04. 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145),
c) ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
d) ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1429)
e) ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
f) ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. . Dz.U.2019 r. poz. 869)
g) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U.2019 r. poz. 351)
6. Umiejętność obsługi programów pakietu MS Office
b. Wymagania dodatkowe:
- umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu,
- umiejętność organizacji pracy własnej,
- komunikatywność,
- dokładność i staranność w wykonywaniu obowiązków.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Przestrzeganie procedur wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych w odniesieniu do zamówień dokonywanych w nadzorowanym referacie,
2. Nadzór nad terminowym i prawidłowym wykonywaniem zadań i załatwianiem spraw przez pracowników,
3. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza na:
    a/ zorganizowaniu: sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania, kontroli dokumentów w sposób zapewniający:
        - właściwy przebieg operacji gospodarczych,
        - ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki,
        - sporządzanie sprawozdań finansowych,
    b/ bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikających z kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:
          - terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
          - ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,
          - prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
    c/ nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne oraz jednostki nie bilansujące się samodzielnie,
4. Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na:
    a/ wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki,
    b/ przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
    c/ zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
5. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
    a/ wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków,
    b/ następnej kontroli operacji gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot księgowań,
    c/ kontroli wstępnej operacji finansowych i gospodarczych według ustalonych procedur,
    d/ wstępnej oceny celowości wydatków na etapie zaciągnięcia zobowiązań finansowych,
6. Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,
7. Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy, bhp oraz przepisów o ochronie informacji niejawnych,
8. Pełnienie obowiązków głównego księgowego Urzędu Miejskiego w zakresie wskazanym w art. 54 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
9. Pełnienie obowiązków głównego księgowego: Szkoły Podstawowej w Boczowie, Szkoły Podstawowej w Torzymiu, Szkoły Podstawowej w Walewicach, Zespołu Edukacyjnego w Gądkowie Wielkim, Przedszkola w Boczowie, Przedszkola w Torzymiu i Ośrodka Pomocy Społecznej w Torzymiu w zakresie wskazanym w art. 10a pkt 1 i art. 10b ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym w związku z uchwałą nr VII/48/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostkom organizacyjnym gminy,
10. Wykonywanie innych poleceń Burmistrza lub osoby wyznaczonej przez Burmistrza do pełnienia nadzoru nad pracą Zastępcy Skarbnika,

V. Wymagane dokumenty:

1) podpisany życiorys (CV);
2) list motywacyjny
3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i uprawnienia;
4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór dostępny na http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugtorzym/ w zakładce ogłoszenia o pracy),
5) oświadczenie o:
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
- braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- posiadanym obywatelstwie,
6) podpisana zgoda na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Torzymiu danych osobowych dla potrzeb rekrutacji oraz oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze (wzór dostępny na http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugtorzym/ w zakładce ogłoszenia o pracy).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-07-20 14:00:00
b. Sposób:
Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Zastępcy Skarbnika Gminy” należy składać lub przesyłać w terminie do: 20 lipca (włącznie)
Uwaga: liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd (data wpływu).
 
c. Miejsce:
Urząd Miejski w Torzymiu,
ul. Wojska Polskiego 32,
66-235 Torzym

VII. Informacje dodatkowe:

Informacja dodatkowa:
Pracownik obejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Torzym
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Borkowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-03 15:46:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Kreczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-03 15:51:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Kreczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-24 14:12:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
211 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony