ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Torzymiu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: OS.II.2110.03.2022Drukuj informację Ogłoszenie numer: OS.II.2110.03.2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: podinspektor

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Torzymiu

Wymiar etatu: Pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Organizacyjno Społeczny

Data udostępnienia: 2022-02-25

Ogłoszono dnia: 2022-02-25

Termin składania dokumentów: 2022-03-10 15:00:00

Nr ogłoszenia: OS.II.2110.03.2022

Zlecający: Burmistrz Torzymia

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie minimum:
a) wyższe lub
b) średnie oraz co najmniej 3-letni staż zawodowy.
2. Obywatelstwo polskie*.
3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Nieposzlakowana opinia.
6. Wiedza i umiejętności zawodowe:
a)  znajomość przepisów z zakresu ustaw:
- kodeks postępowania administracyjnego,
- o samorządzie gminnym,
- o ochronie danych osobowych,
- kodeks cywilny,
b)  umiejętność obsługi programów pakietu MS Office
b. Wymagania dodatkowe:
1. Samodzielna organizacja własnej pracy, wykonywanie zadań bez konieczności ingerencji i dodatkowej kontroli przełożonego lub innych osób, stosowanie oceny własnej w wyborze rozwiązań, wykrywanie ewentualnych błędów i ich korygowanie zanim przyniosą straty.
2. Interpersonalne: łatwość nawiązywania kontaktów, zrozumiałe wypowiadanie się, umiejętne przekonywanie innych, zapobieganie sytuacjom konfliktowym, asertywność, uprzejmość, cierpliwość.
3. Profesjonalizm: obsługa klientów, kontakty z podmiotami zewnętrznymi oraz współpraca z pracownikami urzędu zgodnie z obowiązującymi standardami jakości.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie biura podawczego, zapewnienie obsługi sekretarsko-organizacyjnej Burmistrza, a w szczególności:
a) przyjmowanie, ewidencjonowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz urzędu,
b) przygotowywanie pomieszczeń i obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Burmistrza,
c) przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza bądź kierowanie ich do właściwych referatów,
d) przyjmowanie obwieszczeń o egzekucjach i licytacjach,
e) obsługa centrali telefonicznej,
f) obsługa poczty elektronicznej wpływającej na adresy mailowe: urzad@torzym.pl, burmistrz@torzym.pl oraz korespondencji przesyłanej za pomocą serwisu e-PUAP,
g) prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
h) prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
i) prowadzenie dokumentacji sołectw,
j) archiwizacja dokumentacji.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1. Miejsce pracy: siedziba Urzędu Miejskiego w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym
2. Praca w wymiarze pełnego etatu.
3. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
4. Wynagrodzenie zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Torzymiu

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W styczniu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Torzymiu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

1) podpisany życiorys (CV);
2) list motywacyjny;
3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i uprawnienia;
4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór dostępny na http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugtorzym/ w zakładce ogłoszenia o pracy),
5) oświadczenie o:
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
- braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- posiadanym obywatelstwie.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-03-10 15:00:00
b. Sposób:
Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora
w Referacie Organizacyjno-Społecznym” należy składać lub przesyłać na adres: Urząd Miejski w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym, w terminie do 10 marca 2022 r. (włącznie). Uwaga: liczy się data otrzymania dokumentów przez urząd (data wpływu).
c. Miejsce:
Urząd Miejski w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 32

VII. Informacje dodatkowe:

1. Oferty, które wpłyną do urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.
1. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
2. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną w trybie indywidualnym zaproszeni do wypełnienia testu i na rozmowę kwalifikacyjną.
3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się po zakończeniu procedury naboru
w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego przez okres co najmniej 3 miesięcy.
4. Oferta kandydata wyłonionego w procesie naboru zostanie dołączona do jego akt osobowych. Pozostali kandydaci mogą odbierać oferty osobiście (za potwierdzeniem odbioru) przez 3 miesiące od ukazania się wyniku naboru w BIP. Po tym okresie nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Torzymiu (66-235) przy ulicy Wojska Polskiego 32. Z administratorem można skontaktować się mailowo: urzad@torzym.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się mailowo: iod@torzym.pl .
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji, na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w przypadku danych dotyczących zdrowia.
4) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trzech miesięcy od zakończenia przyjmowania dokumentów.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem.
7) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa w art. 221 §1 Kodeksu Pracy oraz ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Torzym
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Borkowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-25 15:21:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Borkowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-25 15:24:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Borkowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-25 15:24:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
615 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony