ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Torzymiu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: OS.II.2110.08.2022Drukuj informację Ogłoszenie numer: OS.II.2110.08.2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: podinspektor

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Torzymiu

Wymiar etatu: Pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Budownictwa Gospodarki Nieruchomościami Ochrony Środowiska

Data udostępnienia: 2022-06-24

Ogłoszono dnia: 2022-06-24

Termin składania dokumentów: 2022-07-15 15:00:00

Nr ogłoszenia: OS.II.2110.08.2022

Zlecający: Burmistrz Miasta i Gminy Torzym

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie:
a) wyższe, pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, preferowane kierunki: gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami; lub
b) średnie oraz co najmniej trzyletni udokumentowany staż pracy (preferowany
w administracji publicznej).
2. Obywatelstwo polskie*.
3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Nieposzlakowana opinia.
6.  Dobra znajomość przepisów prawnych:
a)        ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
b)        ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych,
c)        ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
d)        ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
e)        ustawy z dnia 23.07. 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
7. Umiejętność obsługi programów pakietu MS Office.
b. Wymagania dodatkowe:
- umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu,
- umiejętność organizacji pracy własnej,
- komunikatywność,
- dokładność i staranność w wykonywaniu obowiązków

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Sprawy w zakresie gospodarki nieruchomościami:
-   zbywanie, zamiana, obciążanie, darowizna lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wchodzących w skład „Gminnego zasobu nieruchomości”,
-   nabywanie nieruchomości do „Gminnego zasobu nieruchomości” w tym komunalizacja z mocy prawa i na wniosek, oraz wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości przez gminę i ustalanie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,
-   zakładanie, prowadzenie oraz sprawozdawczość, wymaganej prawem dokumentacji dotyczącej obrotu nieruchomościami.
2. Sprawy w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego:
-   współpraca przy opracowaniu lub zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w zakresie zawiadomień, ogłoszeń
i obwieszczeń dotyczących procedur planistycznych oraz publikacja i aktualizacja obowiązujących aktów planistycznych.
3. Sprawy w zakresie ochrony zieleni:
-   prowadzenie rejestru pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.
4.  Sprawy w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami:
  • założenie, aktualizacja i prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,
  • uwzględnianie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przy sporządzaniu
    i aktualizacji strategii rozwoju gmin, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • sporządzanie na okres 4 lat gminnego programu opieki nad zabytkami,
- sporządzanie sprawozdania z realizacji programu opieki nad zabytkami co 2 lata,
i przedstawienie Radzie Miejskiej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1. Miejsce pracy: siedziba Urzędu Miejskiego w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym
2. Praca w wymiarze pełnego etatu.
3. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
4. Wynagrodzenie zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Torzymiu.
5. Planowany termin zatrudnienia: 1 sierpnia 2022 r.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Torzymiu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyżs

V. Wymagane dokumenty:

1) podpisany życiorys (CV);
2) list motywacyjny;
3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy;
4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór dostępny na http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugtorzym/ w zakładce ogłoszenia o pracy),
5) oświadczenie o:
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
- braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- posiadanym obywatelstwie.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-07-15 15:00:00
b. Sposób:
Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora
w Referacie Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska” należy składać lub przesyłać na adres: Urząd Miejski w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym w terminie do 15 lipca 2022 r. (włącznie). Uwaga: liczy się data otrzymania dokumentów przez urząd (data wpływu).
c. Miejsce:
Urząd Miejski w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym

VII. Informacje dodatkowe:

1. Oferty, które wpłyną do urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.
2. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
3. Kandydaci, których oferty spełnią wymogi formalne, zostaną zaproszeni do wypełnienia testu i na rozmowę kwalifikacyjną.
4. Informację o wyniku naboru upowszechnia się po zakończeniu procedury naboru
w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego przez okres co najmniej 3 miesięcy.
5. Oferta kandydata wyłonionego w procesie naboru zostanie dołączona do jego akt osobowych. Pozostali kandydaci mogą odbierać oferty osobiście (za potwierdzeniem odbioru) przez 3 miesiące od ukazania się wyniku naboru w BIP. Po tym okresie nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Torzymiu (66-235) przy ulicy Wojska Polskiego 32. Z administratorem można skontaktować się mailowo: urzad@torzym.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się mailowo: iod@torzym.pl .
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji, na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w przypadku danych dotyczących zdrowia.
4) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trzech miesięcy od zakończenia przyjmowania dokumentów.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem.
7) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa w art. 221 §1 Kodeksu Pracy oraz ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Torzym
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Borkowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-07 10:20:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Borkowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-07 10:22:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Krzyżanowska-Barwińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-08 11:06:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
445 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony