ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Torzymiu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: OPS.8112.01.2022Drukuj informację Ogłoszenie numer: OPS.8112.01.2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Asystent Rodziny

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Torzymiu

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Ośrodek Pomocy Społecznej

Data udostępnienia: 2022-09-01

Ogłoszono dnia: 2022-09-01

Termin składania dokumentów: 2022-09-21 15:00:00

Nr ogłoszenia: OPS.8112.01.2022

Zlecający: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Torzymiu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
Zakres programowy szkolenia, o którym mowa wyżej został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. z 2011 r. Nr 272 poz. 1608)
 1.  nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 2. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4.  posiada obywatelstwo polskie;
 5. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość regulacji prawnych z zakresu : wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie , wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych ,
 2. wysoka kultura osobista
 3. znajomość obsługi komputera i programów biurowych
 4. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem  trudnym, odporność na stres
 5. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 6. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
 7. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy , kreatywność
 8. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
 9. nieposzlakowana opinia,
 10. umiejętność pracy w grupie,
 11. Prawo jazdy kategorii B i możliwość użytkowania samochodu osobowego do celów służbowych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

- Umowa o pracę w wymiarze 1 etatu, w systemie zadaniowego czasu pracy
 
- miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- wynagrodzenie zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. (Dz. U. z 2021r. poz. 1960) w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Torzymiu.
 

V. Wymagane dokumenty:

1) podpisany życiorys (CV);
2) list motywacyjny
3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i uprawnienia;
4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
(wzór dostępny jako załącznik do ogłoszenia o naborze na stronie http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugtorzym/ w zakładce ogłoszenia o pracy),
5) podpisane oświadczenie,
(wzór dostępny jako załącznik do ogłoszenia o naborze na stronie http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugtorzym/ w zakładce ogłoszenia o pracy),
6) podpisana zgoda na przetwarzanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Torzymiu danych osobowych dla potrzeb rekrutacji oraz oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze (wzór dostępny jako załącznik do ogłoszenia o naborze na stronie http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugtorzym/ w zakładce ogłoszenia o pracy).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-09-21 15:00:00
b. Sposób:
Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko asystenta rodziny” należy składać lub przesyłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym w terminie do: 21 września 2022 r.(włącznie).
Uwaga: liczy się data otrzymania dokumentów przez Ośrodek (data wpływu).
c. Miejsce:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - zwanego dalej RODO) informuję, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym;
 2. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować poprzez e-mail: iod@torzym.pl lub pisemnie na adres: ul. Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym;
 3. Pani/Pana dane zostały podane dobrowolnie i będą przetwarzane celu prawidłowej realizacji procedury naboru na wolne stanowisko asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Torzymiu. Zgoda może zostać wycofana poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Podanie danych osobowych jest warunkiem dopuszczenia do udziału w procedurze naboru.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa, w szczególności Kodeksu pracy, ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz ustawy o pracownikach samorządowych;
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wynikającym z przepisów prawa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane, oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez właściwe przepisy prawa;
 7. na zasadach określonych przepisami RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonywano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Torzym
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Kozołubski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-01 13:17:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Oblej
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-01 13:19:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Oblej
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-01 13:19:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
692 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony