ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Torzymiu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: OS.II.2110.07.2023Drukuj informację Ogłoszenie numer: OS.II.2110.07.2023

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: inspektor

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Torzymiu

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Budownictwa Gospodarki Nieruchomościami Ochrony Środowiska

Data udostępnienia: 2023-05-08

Ogłoszono dnia: 2023-05-08

Termin składania dokumentów: 2023-05-24 15:00:00

Nr ogłoszenia: OS.II.2110.07.2023

Zlecający: Burmistrz Miasta i Gminy Torzym

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie:
a) wyższe, pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce oraz co najmniej trzyletni udokumentowany staż pracy lub
b) średnie oraz co najmniej pięcioletni udokumentowany staż pracy.
2. Obywatelstwo polskie*
3. Pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Nieposzlakowana opinia.
6. Obsługa pakietu Microsoft Office.
7. Znajomość przepisów z zakresu:
a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.);
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.);
c) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.);
d) ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 8)
e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.).
 
* o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530).
 
b. Wymagania dodatkowe:
- umiejętność pracy w zespole,
- radzenie sobie ze stresem w sytuacjach konfliktowych,
- dobra organizacja pracy.  
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie postępowań z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz sprawozdawczości w tym zakresie.
2. Sporządzanie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
3. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy Prawo przewozowe, koordynowanie rozkładów jazdy zbiorowej komunikacji samochodowej, przygotowanie i prowadzenie dokumentacji do wydania i cofania zezwoleń na wykonywanie krajowego i drogowego przewozu osób na terenie gminy.
4. Współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie: ewidencji, zgłaszania awarii, realizacji warunków umów dotyczących konserwacji oświetlenia drogowego, umów na dostawę i dystrybucję energii oraz wniosków o przyłącza energetyczne.
5. Redagowanie dokumentów dotyczących robót budowlanych.
6. Prowadzenie zaopatrzenia urzędu w materiały biurowe.
7. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1. Miejsce pracy: budynek Urzędu Miejskiego w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym.
2. Stanowisko: inspektor
3. Praca w wymiarze pełnego etatu.
4. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
5. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 1960) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Torzymiu.
6. Planowany termin rozpoczęcia pracy: czerwiec 2023 r.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Torzymiu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

1) podpisany życiorys (CV);
2) list motywacyjny;
3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, uprawnienia oraz staż pracy;
4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór dostępny na http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugtorzym/ w zakładce ogłoszenia o pracy);
5) oświadczenie o:
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
- braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- posiadanym obywatelstwie.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-05-24 15:00:00
b. Sposób:
Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora w Referacie Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska” należy składać lub przesyłać na adres: Urząd Miejski w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym, w terminie do dnia 24 maja 2023 r. (włącznie).
Uwaga: liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd (data wpływu).
 

VII. Informacje dodatkowe:

1. Oferty, które wpłyną do urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.
2. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
3. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną w trybie indywidualnym zaproszeni do wypełnienia testu i na rozmowę kwalifikacyjną.
4. Informację o wyniku naboru upowszechnia się po zakończeniu procedury naboru w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego przez okres co najmniej 3 miesięcy.
5. Dokumenty aplikacyjne osób, które nie spełniły wymagań formalnych oraz osób, które nie zostały wybrane do zatrudnienia będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników. Po upływie tego terminu zostaną zniszczone.
 
 

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Torzymiu (66-235) przy ulicy Wojska Polskiego 32. Z administratorem można skontaktować się mailowo: urzad@torzym.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się mailowo: iod@torzym.pl .
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji, na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w przypadku danych dotyczących zdrowia.
4) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trzech miesięcy od ogłoszenia wyników.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem.
7) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa w art. 221 §1 Kodeksu Pracy oraz ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Torzym
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Miasta i Gminy Torzym
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-08 10:14:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Krzyżanowska-Barwińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-08 10:20:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Krzyżanowska-Barwińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-08 10:27:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
319 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony