Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Torzymiu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Skarbnik Gminy

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Torzymiu

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Finansowo Budżetowy

Data udostępnienia: 2023-03-17

Ogłoszono dnia: 2023-03-17

Termin składania dokumentów: 2023-04-07 15:00:00

Nr ogłoszenia: OS.II.2110.03.2023

Zlecający: Burmistrz Miasta i Gminy Torzym

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
2) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów;
4) brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
5) obywatelstwo polskie;
6) spełnienie jednego z poniższych warunków:
a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
b) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
c) wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów;
7) nieposzlakowana opinia;
8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu.
 
b. Wymagania dodatkowe:
1) preferowane doświadczenie zawodowe w księgowości jednostek samorządu terytorialnego sektora finansów publicznych;
2) znajomość przepisów prawa z zakresu rachunkowości, finansów publicznych oraz innych przepisów niezbędnych do wykonywania zadań na stanowisku Skarbnika Gminy;
3) umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa;
4) bardzo dobra znajomość obsługi edytorów tekstowych oraz arkusza kalkulacyjnego;
5) cechy osobowe i predyspozycje: samodzielność, zaangażowanie, dyspozycyjność, zdolności analityczne, organizacyjne, komunikacyjne, umiejętność kierowania zespołem, odporność na stres.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) wykonywanie obowiązków głównego księgowego budżetu Gminy;
2) kierowanie pracą Referatu Finansowo-Budżetowego Urzędu Miejskiego;
3) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie finansów publicznych, rachunkowości oraz prawa podatkowego Gminy;
4) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych, jak również udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;
5) inicjowanie wszelkich prawnie dozwolonych działań Gminy w kierunku pozyskiwania środków finansowych;
6) opracowywanie projektu budżetu, Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także ich zmian;
7) kontrolowanie i nadzorowanie realizacji budżetu, przygotowywanie sprawozdań oraz bieżące informowanie Burmistrza o jego realizacji, nadzór nad oszczędnym gospodarowaniem środkami publicznymi;
8) nadzorowanie i kontrolowanie realizacji planów finansowych jednostek organizacyjnych;
9) koordynowanie i nadzorowanie przeprowadzania inwentaryzacji majątku Gminy;
10) nadzorowanie spraw dotyczących ubezpieczeń majątku Gminy oraz innych ubezpieczeń, w tym dotyczących pracowników Urzędu;
11) nadzorowanie spraw dotyczących pomocy publicznej oraz udzielanych dotacji i pożyczek dla organizacji pozarządowych;
12) nadzorowanie spraw związanych z wymiarem, poborem i windykacją podatków i opłat lokalnych, realizacją podatku od towarów i usług oraz innych należności gminy;
13) odpowiedzialność za całość gospodarki finansowej i księgowej Urzędu oraz realizację obowiązków w zakresie kontroli finansowej określonych w ustawie o finansach publicznych;
14) nadzór nad sprawami z zakresu rachunkowości w Urzędzie i jednostkach podległych;
15) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących spraw finansowych i rachunkowości, a w szczególności: polityki rachunkowości, procedury prania brudnych pieniędzy;
16) przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza i uchwał Rady Miejskiej w Torzymiu dotyczących budżetu Gminy oraz realizowanych zadań;
17) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady Miejskiej i komisji w zakresie realizowanych zadań;
18) przygotowywanie materiałów wyjściowych na potrzeby udzielania informacji publicznej w zakresie realizowanych zadań;
19) uczestniczenie w czynnościach kontrolnych organów Gminy i instytucji zewnętrznych;
20) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub odrębnych pełnomocnictw lub upoważnień Burmistrza.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1) wymiar czasu pracy: 1 etat;
2) miejsce pracy: budynek Urzędu Miejskiego w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym;
3) forma zatrudnienia: powołanie (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych). Do stosunku pracy nawiązanego na podstawie powołania mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy (art. 68 - 72);
4) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;
5) planowany termin zatrudnienia: kwiecień 2023 r.;
6) wynagrodzenie zostanie ustalone zgodnie z przepisami Rozporządzenia RM z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (załącznik nr 2 do rozporządzenia).
 

V. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;
2) podpisany życiorys (CV);
3) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje kandydata, zgodnie z wymogami podanymi w ogłoszeniu (dyplomy, zaświadczenia);
5) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór dostępny na stronie http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugtorzym/)
6) oświadczenie o:
a) pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
b) braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
c) braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów;
d) braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
e) obywatelstwie polskim;
f) stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Skarbnika;
g) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji.
 
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-04-07 15:00:00
b. Sposób:
Oferty w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs na stanowisko Skarbnika Gminy Torzym” należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym, w terminie do 07.04.2023 r. (data wpływu do urzędu).
 

VII. Informacje dodatkowe:

1. Procedura konkursowa obejmuje analizę dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu będą informowani telefonicznie lub mailowo.
2. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugtorzym/ (zakładka „Ogłoszenia o pracy”) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Torzymiu.
3. Dokumenty aplikacyjne osób, które nie spełniły wymagań formalnych oraz osób, które nie zostały wybrane do zatrudnienia będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników. Po upływie tego terminu zostaną zniszczone.
 
 
Ze względu na zasady powoływania skarbnika określone w art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) osoba wyłoniona w konkursie zostanie przedstawiona jako kandydat do powołania na Skarbnika przez Radę Miejską w Torzymiu.
 
 

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Torzymiu (66-235) przy ulicy Wojska Polskiego 32. Z administratorem można skontaktować się mailowo: urzad@torzym.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się mailowo: iod@torzym.pl .
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji, na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w przypadku danych dotyczących zdrowia.
4) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trzech miesięcy od zakończenia przyjmowania dokumentów.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem.
7) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa w art. 221 §1 Kodeksu Pracy oraz ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Torzym
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Miasta i Gminy Torzym
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-17 13:58:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Krzyżanowska-Barwińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-17 14:06:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Krzyżanowska-Barwińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-14 14:11:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
448 raz(y)