ˆ

Majątek Miasta

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Gospodarowanie majątkiem Miasta stan na dzień 31.12.2020r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Góral
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-08 08:38:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Barbara Góral
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-08 08:40:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Barbara Góral
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-04 14:42:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
686 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Gospodarowanie majątkiem Miasta stan na dzień 31.12.2019r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Góral
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-20 08:46:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Barbara Góral
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-20 08:47:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Barbara Góral
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-08 08:46:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
904 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Gospodarowanie majątkiem Miasta stan na dzień 31.12.2018r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Góral
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Góral
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-17 14:49:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Barbara Góral
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-17 14:52:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Barbara Góral
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-08 08:46:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1789 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Gospodarowanie majątkiem Miasta stan na dzień 31.12.2017r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Góral
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-03-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Góral
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-03-30 10:04:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Barbara Góral
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-03-30 10:08:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Barbara Góral
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-08 08:43:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2485 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Gospodarowanie majątkiem Miasta stan na dzień 31.12.2016 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA GORZOWA WLKP. NA DZIEŃ 31.12.2016r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Góral
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-04-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Góral
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-04-28 09:21:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Barbara Góral
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-04-28 09:33:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Barbara Góral
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-08 08:42:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3046 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Gospodarowanie majątkiem Miasta stan na dzień 31.12.2015 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje własność i inne prawa rzeczowe. Według art.43 ustawy o samorządzie gminnym, mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin, ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych. Jako podmiotom wyposażonym w osobowość prawną przysługuje im prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe, w szczególności użytkowanie, zastaw, służebności i hipoteka, a także prawo posiadania. Samorządowe jednostki organizacyjne mogą wykonywać wobec wydzielonego im mienia funkcje trwałego zarządu.
Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są przepisami art.267 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych do sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego zgodnie z którym - zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu, w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, informację zawierającą:
1) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu praw własności,
2) dane dotyczące:
a) innych niż własność praw majątkowych, w tym ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności, udziałów w spółkach, akcjach,
b) posiadania,
3) dane o zmianach w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji,
4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu.
Wymagana przez ustawę szczegółowość informacji o stanie mienia obliguje do zamieszczenia w niej danych dotyczących przysługujących jednostce praw własności, innych niż własność praw majątkowych. Ponadto, winna zawierać dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji, danych o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania. Znaleźć się w niej powinny także inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia. Pokazuje zakres działań, jakie podejmował organ gospodarujący mieniem. Obrazuje, jakie dochody uzyskano z tego tytułu oraz jak wygląda struktura dochodów majątkowych.
Miasto Gorzów Wlkp. realizuje zadania określone przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz zadania wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym. Gospodarowanie majątkiem określone jest ponadto przepisami ustaw:
- Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,
- o rachunkowości
- o gospodarce komunalnej
- o gospodarce nieruchomościami.
Informację opracowano z uwzględnieniem następujących reguł:
- zupełności - zamieszczając w niej wszystkie dane wymagane przepisami,
- opisowości - zawierając zwięzłą charakterystykę przysługujących praw i ujmując przyczyny zmian w stanie mienia,
- przejrzystości - grupując uprawnienia względem mienia oraz według czytelnych kryteriów oraz przeprowadzając wewnętrzne systematyki,
- rzetelności - przedstawiając informacje zgodnie z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej oraz ze stanem faktycznym.
W świetle ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów określającego wzór bilansu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego, do aktywów trwałych zalicza się:
I. Rzeczowe aktywa trwałe w tym:
1. Środki trwałe - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
- grunty i prawo użytkowania wieczystego gruntu,
- budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy - sklasyfikowane w grupach 1-8,
- pozostałe środki trwałe w używaniu, w tym dobra kultury i zbiory biblioteczne
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) - rozumie się przez to ogół poniesionych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z niezakończoną budową montażem lub przekazaniem do używania nowego lub ulepszeniem już istniejącego środka trwałego.
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) środki przekazane na poczet inwestycji.
II. Wartości niematerialne i prawne - rozumie się przez to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.
III. Długoterminowe aktywa finansowe tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego, inne papiery wartościowe i inne długoterminowe aktywa finansowe.
Informacje na temat wartości mienia komunalnego mają charakter księgowy. Zestawienia sporządzone zostały w układzie tabelarycznym, niektóre zdarzenia dla ich zobrazowania przedstawiono w diagramach. Opracowanie zawiera informacje o stanie ilościowym, wartościowym oraz o stopniu zużycia majątku. Dane zostały porównane według stanu na dzień 31.12.2014r. oraz na dzień 31.12.2015r. w celu przedstawienia zmian w stanie mienia.
I. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
Rzeczowe aktywa trwałe Miasta w postaci środków trwałych użytkowane są przez jednostki i zakłady budżetowe, spółki z udziałem Miasta oraz Urząd Miasta, a ich wartości i sposób gospodarowania określono w załącznikach Nr 1 i 2. Wielkość przyrostu poszczególnych składników majątku trwałego w okresie od 31.12.2014r. do 31.12.2015r. zawarto w załączniku Nr 4, dochody Miasta z tytułu posiadania majątku trwałego - w załączniku Nr 5.
1. ŚRODKI TRWAŁE
1) Grunty i prawo użytkowania wieczystego gruntu
Podstawowym składnikiem mienia Miasta są nieruchomości gruntowe. Grupa „0” - „Grunty” zgodnie z definicją zawartą w Klasyfikacji Środków Trwałych, obejmuje grunty według ich przeznaczenia użytkowego, tj. grunty zabudowane, zurbanizowane, użytki rolne, grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe i komunikacyjne, grunty pod wodami oraz pozostałe tereny, w tym prawo użytkowania wieczystego.
Według stanu na 31 grudnia 2014r. Miasto posiadało 3.404,54 ha gruntów własnych o wartości 476.882,43 tys. zł oraz 0,42 ha gruntów wieczyście użytkowanych o wartości 384,70 tys. zł.
W ciągu 2015 roku w wyniku dokonanych transakcji, przekształceń oraz weryfikacji gruntów stan posiadania zmniejszył się o 34,63 ha. Według stanu na 31 grudnia 2015r. zgodnie z ewidencją księgową - Miasto jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 3.369,47 ha i wartości 472.517,39 tys. zł i użytkownikiem wieczystym 0,86 ha gruntów o wartości 676,33 tys. zł.
Udział gruntów komunalnych w powierzchni geodezyjnej Miasta wynosi 39,30%.
Struktura władania tymi gruntami przedstawia się następująco:
1) 19,6% powierzchni stanowią grunty w użytkowaniu wieczystym - 662,11 ha o wartości 111.875,92 tys. zł,
2) 80,4% powierzchni stanowi zasób, który użytkowany jest w następujący sposób:
a) grunty zabudowane i zurbanizowane stanowią powierzchnię 1.279,20 ha, w tym:
- grunty zabudowane (tereny mieszkaniowe, przemysłowe i komunikacyjne) - 817,76 ha o wartości 160.207,59 tys. zł, z czego we władaniu jednostek i zakładów budżetowych jest 94,17 ha o wartości 34 079,94 tys. zł,
- grunty zurbanizowane (niezabudowane, rekreacyjno-wypoczynkowe) to 461,44 ha o wartości 65.121,89 tys. zł,
b) użytki rolne stanowią powierzchnię 1.280,91 ha o wartości 127.435,41 tys. zł,
c) grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione obejmują 122,90 ha o wartości 5.671,56 tys. zł,
d) grunty pod wodami i tereny różne to 24,35 ha o wartości 2.205,01 tys. zł.
W ciągu roku 2015 stan posiadania gruntów własnych zmniejszył się o 35,07 ha. Wpływ na tę wartość miały między innymi:
- nabycie gruntów o pow. 1,87 ha i wartości 786,98 tys. zł,
- zbycie gruntów o pow. 36,92 ha i wartości 5.354,09 tys. zł.
Miasto pozyskuje grunty w drodze decyzji komunalizacyjnych, umów oraz w wyniku wydzielania gruntów pod drogi publiczne. Zbywanie nieruchomości jest wynikiem sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Strukturę własnościową i sposób użytkowania gruntów według stanu na dzień 31.12.2015r. przedstawia tabela:
sposób użytkowania pow.
[ha] wartość
[zł]
!. grunty stanowiące zasób 2707,3589 360 641 465,93
1) grunty zabudowane i zurbanizowane w tym: 1279,2038 225 329 483,78
- tereny zabudowane B 81,3005 13 336 684,19
- tereny przemysłowe Ba 9,3983 1 096 354,53
- inne tereny zabudowane Bi 44,8165 23 179 149,09
- w trwałym zarządzie jednostek budżetowych 94,1750 34 079 938,82
- zurbanizowane tereny niezabudowane Bp 85,9721 18 474 125,89
- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe Bz 375,4692 46 647 767,30
- tereny komunikacyjne dr 582,2815 87 836 535,62
- inne treny komunikacyjne: Tk, Ti 5,7907 678 928,34
2) użytki rolne, w tym m.in.: 1280,9124 127 435 407,67
- grunty orne R 980,5697 94 493 844,95
- sady: S-R, S 0,7467 112 005,00
- łąki Ł 208,4194 22 819 954,77
- pastwiska Ps 64,3612 6 540 937,76
- nieużytki N 17,6289 2 376 924,00
- inne np.: W, W-R, B-Ps, Br 9,1865 1 091 741,19
3) grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione: Ls, Lz, Lz-R, Lz-Ł, Lz-Ps 122,8964 5 671 562,15
4) tereny inne: Tr, Ws, Wp 24,3463 2 205 012,33
II. grunty w użytkowaniu wieczystym 662,1142 111 875 924,42
ogółem 3369,4731 472 517 390,35
Grunty komunalne są zagospodarowywane również w formie użyczenia, dzierżawy i najmu. Część z nich pozostaje w trwałym zarządzie jednostek nieposiadających osobowości prawnej i zakładów budżetowych. Trwały zarząd przysługuje:
 przedszkolom - 13,31 ha o wartości   6 069,47 tys. zł,
 szkołom          - 59,23 ha o wartości 20 057,37 tys. zł,
 żłobkom          -   1,08 ha o wartości      586,34 tys. zł,
 GCPR             -   3,85 ha o wartości      819,45 tys. zł,
 OSiR               - 16,16 ha o wartości   6.464,68 tys. zł,
 Urząd Miasta     - 0,55 ha o wartości        82,63 tys. zł.
W 2015r. stwierdzono wygaśnięcie Ośrodkowi Wsparcia Rodziny trwałego zarządu nieruchomości obejmującej 1 działkę gruntu o pow. 7.227m2, zabudowaną budynkami przy ul.Kazimierza Wielkiego z jednoczesnym przekazaniem trwałego zarządu dla Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.
Ponadto, Miasto jest właścicielem gruntów o pow. 9,36 ha, położonych poza granicami gminy.
2. ŚRODKI TRWAŁE Z GRUP 1-8
Na dzień 31.12.2014r. wartość brutto środków trwałych zaliczanych do grup 1-8 była równa 1.268.591,09 tys. zł i w ciągu roku zmniejszyła się do 1.240.420,82 tys. zł. Umorzenie tych środków na dzień 31.12.2015r. wyniosło 46,30%.
Struktura wartościowa użytkowanego majątku trwałego z grup 1-8 kształtowała się następująco:
 69,96% - majątek na stanie Urzędu Miasta,
 17,31% - zakłady budżetowe: ZGM i OSiR,
 10,43% - jednostki budżetowe i instytucje kultury,
   2,30% - majątek użytkowany przez Spółki: PWiK i MZK.
1) Środki trwałe z grupy 1 i 2
Na koniec 2014r. wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej była równa 1.234.919,30 tys. zł, a ich umorzenie wynosiło 41,11%. W ciągu 2015r. wartość brutto tych środków zmniejszyła się o 26.519,28 tys. zł i na dzień 31.12.2015r. wyniosła 1.208.400,02 tys. zł, a umorzenie - 54,03%.
Ze względu na sposób gospodarowania, zmiana stanu majątku z grup 1-2 na koniec 2015r. w porównaniu z końcem 2014r. przedstawia się następująco:
 majątek na stanie Urzędu Miasta - wzrost wartości o 2.694,07 tys. zł,
 majątek użytkowany przez jednostki i zakłady budżetowe - zmniejszenie wartości o 17.979,86 tys. zł,
 majątek użytkowany przez spółki z udziałem Miasta: PWiK i MZK - zmniejszenie wartości o 11.233,49 tys. zł.
Składniki majątku zaliczane do 1 grupy:
Wartość brutto budynków i lokali na koniec 2014r. wynosiła 463.242,61 tys. zł. W ciągu 2015 roku zmniejszyła się o 29.497,75 tys. zł i na dzień 31.12.2015r. wyniosła 433.744,86 tys. zł.
W ciągu roku miało miejsce przyjęcie środka trwałego od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - kiosku, przy ul.Sikorskiego o wartości 26 tys. zł w związku z przeznaczeniem go do wynajęcia. Wartość środków trwałych w grupie 1 zmniejszyła się. w wyniku między innymi:
 sprzedaży osobom fizycznym garaży o łącznej wartości 48 tys. zł,
 przekazania do ZGM budynku przy ul.Strzeleckiej o wartości 93 tys. zł,
 darowizny na rzecz PWSZ budynku przy ul.Chopina o wartości 866 tys. zł, sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych o łącznej wartości 1.764 tys. zł.
Procentowy udział w wartości użytkowanego majątku z grupy 1 przedstawia się następująco:
 43,06% - zakłady budżetowe (ZGM i OSiR),
 33,74% - Urząd Miasta,
 19,48% - jednostki budżetowe Wydziału Edukacji,
   3,39%  - jednostki budżetowe GCPR oraz Wydziału Spraw Społecznych,
   0,32% - jednostki Wydziału Kultury i Promocji,
   0,01% - spółki z udziałem Miasta.
Umorzenie składników majątku z grupy 1 na dzień 31.12.2015r. wyniosło 35,91%.
Składniki majątku zaliczane do 2 grupy:
Wartość brutto obiektów inżynierii lądowej i wodnej na dzień 31.12.2014r. wynosiła 771.676,69 tys. zł. W ciągu roku zwiększyła się o 2.978,47 tys. zł i na dzień 31.12.2015r. wyniosła 774.655,16 tys. zł.
W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego pn."Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego - Etap I - przyjęto od Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze 14 przepustów melioracyjnych o wartości 2.018 tys. zł.
Starostwo Powiatowe przekazało zlokalizowany na terenie miasta system oznakowania i informacji, na który składają się; drogowskaz z 10 tablicami, drogowskaz z pięcioma tablicami i 2 słupy informacyjne trójramienne. Ich wartość wynosi 118 tys. zł.
Zmniejszenie wartości składników majątku zaliczanych do grupy 2 nastąpiło przede wszystkim w związku z wniesieniem aportem do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sieci kanalizacji sanitarnej i urządzeń wodociągowych o wartości 11.089 tys. zł oraz przekazaniem na rzecz Zespołu Szkół Nr 14 siłowni plenerowej i parkingu o łącznej wartości 149 tys. zł.
Procentowy udział w wartości użytkowanego majątku trwałego z grupy 2 przedstawia się następująco:
 91,60% - Urząd Miasta
   2,43% - zakłady budżetowe (ZGM i OSiR),
   2,21% - jednostki budżetowe Wydziału Edukacji,
   0,09% - jednostki budżetowe GCPR oraz Wydziału Spraw Społecznych,
   0,04% - jednostki Wydziału Kultury i Promocji,
   3,63% - spółki z udziałem Miasta.
Umorzenie środków trwałych z 2 grupy na dzień 31.12.2015r. wyniosło 51,60%.
2) Środki trwałe z grup 3-8
Wartość środków trwałych z grup 3-8, czyli maszyn, kotłów, urządzeń, środków transportu, narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia, na koniec 2014r. wynosiła 33.671,79 tys. zł. W ciągu 2015 roku zmniejszyła się ona per saldo o 1.650,99 tys. zł i na dzień 31.12.2015r. wyniosła 32.020,80 tys. zł.
W jednostkach i zakładach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r. miały miejsce likwidacje środków trwałych. Jednocześnie na rzecz tych przedmiotów przekazywano składniki majątku, przykładowo:
 do Środowiskowego Domu Samopomocy przekazano kocioł gazowy o wartości 6 tys. zł,
 Centrum Kształcenia Zawodowego przekazano wyposażenie pracowni o wartości 3.235 tys. zł,
 Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji przekazano pompy o wartości 1.105 tys. zł,
 do Ośrodka Sportu i Rekreacji przekazano bandę pneumatyczną o wartości 178 tys. zł.
Procentowy udział w wartości użytkowanych środków trwałych z grup 3 - 8 był następujący:
 37,18% - Urząd Miasta,
 28,77% - zakłady budżetowe (ZGM i OSiR),
 22,37% - jednostki budżetowe Wydziału Edukacji,
   9,14% - jednostki budżetowe GCPR oraz Wydziału Spraw Społecznych,
   1,38% - jednostki Wydziału Kultury i Promocji,
   1,16% - spółki z udziałem Miasta.
Umorzenie tych składników majątku na dzień 31.12.2015r. było równe 59,18%.
 
 
3. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYWANIU
 Wartość brutto pozostałych środków trwałych w używaniu na koniec 2015r. była równa 49.079,43 tys. zł i zwiększyła się w porównaniu do stanu z końca 2014r. o 6.597,14 tys. zł (15,53%), Zwiększenie ich wartości w porównaniu ze stanem sprzed dwunastu miesięcy nastąpiło przede wszystkim w szkołach, przedszkolach oraz w Urzędzie Miasta. Są to zwiększenia per saldo, gdyż oprócz zakupienia nowych środków jednostki dokonały likwidacji bądź przeksięgowań.
 Składnikiem majątku niepodlegającym umorzeniu jest sztandar Szkoły Podstawowej nr 15 o wartości 7,44 tys. zł, ujęty jest w ewidencji jako dobro kultury. Stan dóbr kultury zaewidencjono-wanych w Urzędzie Miasta wynosił na koniec 2015r. - 3.219 tys. zł.
Procentowy udział w wartości pozostałych środków trwałych przedstawia się następująco:
 64,97% - jednostki budżetowe Wydziału Edukacji,
 21,35% - Urząd Miasta,
   8,68% - jednostki budżetowe GCPR oraz Wydziału Spraw Społecznych,
   4,20% - zakłady budżetowe (ZGM i OSiR),
    0,80% - jednostki Wydziału Kultury i Promocji.
4. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE
Saldo środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2015r. było równe 43.864,37 tys. zł i w porównaniu ze stanem z końca 2014r. zwiększyło się o 8.805,26 tys. zł. W ciągu 2015r. w związku z realizacja zadań inwestycyjnych zostały poniesione między innymi nakłady (w tys. zł) na następujące zadania:
nazwa zadania nakłady
[tys. zł]
przebudowa ulicy Kostrzyńskiej 1.392
przebudowa ulicy Kobylogórskiej - przebudową objęto kilka branż: drogową, elektryczną, sanitarną wykonanie organizacji ruchu i zieleni 7.927
przebudowa ulicy Dobrej, w ramach zadania wykonano:
- przebudowę jezdni
- ścieżkę pieszo-rowerową o nawierzchni asfaltowej
- oświetlenie drogowe - 45 lamp
- kanalizację deszczową - kolektor
- dwa zbiorniki retencyjne 6.930
przebudowa ulicy Wyczółkowskiego - zakres przebudowy objął wykonanie robót w branżach: drogowej, elektrycznej, sanitarnej, ciepłowniczej oraz sygnalizacji świetlnej 1.843
budowa parkingów przy Szpitalu 5.140
rozbudowa cmentarza - w ramach tego zadania wykonano:
- sieć kanalizacji deszczowej
- przyłącza wodociągowe
- ciągi piesze z kostki betonowej
- ukształtowanie terenu pod pochówki
- ogrodzenie
- punkty czerpania wody
- osłony śmietników
- szalet przy drugiej bramie 1.854
termoizolacja obiektów oświatowych - III etap 5.893
przebudowa obiektu ZSO Nr 16 1.672
przebudowa budynku byłego Domu Kultury Małyszyn 512
wykonanie windy zewnętrznej w budynku ZSO Nr 1 519
II. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
Na koniec 2014r. wartości niematerialne i prawne wyniosły ogółem 3.855,57 tys. zł. W ciągu roku 2015 nastąpiło zmniejszenie per saldo o 2,26%. Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2015r. wyniósł 3.768,41 tys. zł. Zarówno w Urzędzie Miasta, jak i w jednostkach i zakładach budżetowych nie nastąpiły znaczące zmiany stanu ich wartości.
Procentowy udział w użytkowaniu wartości niematerialnych i prawnych przedstawiał się następująco:
 45,10% - jednostki budżetowe Wydziału Edukacji,
 42,97% - Urząd Miasta,
   6,48% - jednostki budżetowe GCPR oraz Wydziału Spraw Społecznych,
   5,19% - zakłady budżetowe (ZGM i OSiR),
   0,26% - jednostki Wydziału Kultury i Promocji.

III. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
 
Na koniec 2015 roku Miasto posiadało 275.058,80 tys.  zł ulokowanych w akcjach i udziałach 8 spółek oraz we wkładzie pieniężnym w 1 fundacji, tj. o 9.685 tys. zł więcej niż rok wcześniej.
 W ciągu roku Miasto wniosło aportem wkład do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o wartości 10.131 tys. zł. Wielkość wkładu Miasta uległa zmniejszeniu z 83,34% do 79,96%, co było konsekwencją wniesienia do Spółki majątku przez gminy Kłodawa i Lubiszyn.
 Obniżeniu uległa wartość nominalna udziału w Spółce Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka”  o 446 tys. zł z uwagi na konieczność pokrycia straty za 2014 rok. Na skutek umorzenia 892 udziałów – ich ilość zmniejszyła się do 86.098.
 W ciągu roku zmniejszyła się również wielkość wkładu Miasta (z 77,32% do 46,67%)                       w Gorzowskim Rynku Hurtowym S.A. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty                 6.102 tys. zł do kwoty 10.108 tys. zł poprzez emisję akcji imiennych przeznaczonych dla Miasta Gorzowa Wlkp. – pokrytych aportem rzeczowym. Przeniesiono na rzecz Spółki nakłady inwestycyjne poniesione przez Miasto na remont Hali Targowej nr 3 przy ul. Targowej 11a. W zamian za nakłady podwyższono kapitał zakładowy Spółki i dokonano emisji nowych akcji imiennych na rzecz Miasta. Miasto zobowiązało się do objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym GRH. Kapitał nieobjęty wynosi 4.006 tys. zł.
Wykaz spółek i fundacji z udziałem Miasta oraz wielkości tych udziałów ujęto w załączniku Nr 3.
IV. PODSUMOWANIE
Na dzień 31.12.2015r. Miasto Gorzów Wlkp. posiadało:
1) grunty własne i w użytkowaniu wieczystym - 3.370,33 ha o łącznej wartości 473.194 tys. zł,
2) majątek trwały w postaci: środków trwałych z grup 1-8, pozostałych środków trwałych w używaniu oraz wartości niematerialnych i prawnych o łącznej wartości brutto 1.293.268,66 tys. zł (z tego 401.715,13 tys. zł przypadało na jednostki i zakłady budżetowe); umorzenie wymienionych składników majątku wyniosło 42,08%,
3) dobra kultury o łącznej wartości 3.226 tys. zł,
4) środki trwałe w budowie o wartości 43.864 tys. zł,
5) udziały i akcje oraz wkłady pieniężne w obcych podmiotach prawnych o łącznej wartości nominalnej 275.058,80 tys. zł.
 Wartość komunalnego majątku trwałego ogółem była równa 2.088.611 tys. zł a 86,50% stanowiły rzeczowe aktywa trwałe (załącznik nr 4). Procentowy udział poszczególnych składników majątku w tej wartości przedstawia załączony wykres. W porównaniu do stanu z końca 2014r. wartość majątku zmniejszyła się o 7.181 tys. zł, to jest o 0,34%.
 Dochody uzyskane z majątku na dzień 31.12.2015r. były równe 16.023 tys. zł i w porównaniu do poprzedniego roku były wyższe o 17,4% (załącznik Nr 5).
 Ponadto Miasto użytkowało mienie innych jednostek o łącznej wartości 1.340 tys. zł na zasadzie użyczenia lub dzierżawy (załącznik nr 6).
Załączniki:
Nr 1 - Sposób użytkowania rzeczowych aktywów trwałych
Nr 2 - Wartość rzeczowych aktywów trwałych
Nr 3 - Wykaz spółek i fundacji z udziałem Miasta oraz wielkości udziałów
Nr 4 - Przyrost składników majątku trwałego w okresie od 31.12.2014r. do 31.12.2015r.
Nr 5 - Dochody uzyskane z majątku w 2015r.
Nr 6 - Użytkowanie mienia innych jednostek
Nr 7 - Procentowy udział wartości składników majątku – wykres
  •  

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krystyna Kajzer
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krystyna Kajzer
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-15 11:09:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Beata Należyta
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-15 13:13:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-08 09:10:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4588 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Gospodarowanie majątkiem Miasta stan na dzień 31.12.2014 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komunalny majątek trwały stanowią:
I.  Rzeczowe aktywa trwałe w postaci:
─  środków trwałych, w tym:
grunty własne i będące w użytkowaniu wieczystym,
środki trwałe sklasyfikowane w grupach od 1 do 8
a)      środki trwałe z grup 1-2
b)      środki trwałe z grup 3-8
pozostałe środki trwałe w używaniu, w tym dobra kultury i zbiory biblioteczne,
      ─  środków trwałych w budowie;
II. Wartości niematerialne i prawne;
III. Inwestycje długoterminowe w postaci udziałów i akcji.
 
I.  RZECZOWE  AKTYWA  TRWAŁE  MIASTA
            Rzeczowe aktywa trwałe Miasta w postaci środków trwałych użytkowane są przez jednostki i zakłady  budżetowe, spółki z udziałem Miasta oraz Urząd Miasta,
Ś r o d k i   t r w a ł e
 
1. Grunty komunalne
 
Według stanu na 31 grudnia 2013 r. Miasto posiadało 3.408,67 ha gruntów własnych o wartości 473.727,99 tys. zł oraz 0,42 ha gruntów wieczyście użytkowanych o wartości 384,70 tys. zł.
W ciągu dwunastu miesięcy w wyniku dokonanych transakcji, przekształceń oraz weryfikacji gruntów stan posiadania Miasta zmniejszył się o 4,13 ha gruntów własnych.
Na dzień 31.12.2014 r. Miasto było właścicielem 3.404,54 ha gruntów o wartości 476.882,43 tys. zł oraz posiadało w użytkowaniu wieczystym 0,42 ha gruntów o wartości
384,70 tys. zł.
Udział gruntów komunalnych w powierzchni geodezyjnej Miasta wynosił 39,72%. Struktura władania gruntami stanowiącymi własność Miasta przedstawia się następująco:
 
►19,5% powierzchni stanowiły grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych  – 662,97 ha o wartości 111.985,71 tys. zł.
 
            ►80,5% powierzchni stanowił zasób, który dzielił się na grunty:
– zabudowane (budynki, budowle i drogi) – 843,03 ha o wartości 163.196,85 tys. zł (w tym
we władaniu jednostek organizacyjnych Miasta i zakładów budżetowych 94,18 ha o wartości 34.079,94 tys. zł),
– niezabudowane (zurbanizowane, rekreacyjno-wypoczynkowe) – 462,64 ha o wartości 65.460,83 tys. zł,
– użytki rolne – 1.290,96 ha o wartości 128.482,28 tys. zł,
– grunty leśne – 122,90 ha o wartości 5.671,56 tys. zł,
– inne tereny – 22,04 ha o wartości 2.085,20 tys. zł.
   
Jednostkami organizacyjnymi Miasta posiadającymi we władaniu grunty są przede wszystkim:
• szkoły                          59,23 ha o wartości   20.057,37 tys. zł,
• OSiR                           16,16 ha o wartości     6.464,68 tys. zł,
• przedszkola                 13,31 ha o wartości     6.069,47 tys. zł,
• GCPRiPS                      3,85 ha o wartości        819,45 tys. zł.  
 
            W ciągu 2014 r. nastąpiło ustanowienie trwałego zarządu dla: Ośrodka Sportu i Rekreacji do działki  nr 193/4 przy ul. Krasińskiego z przeznaczeniem na działalność sportową; Przedszkola Miejskiego nr 14 do dz. nr 2563/2 przy ul. Kasprowicza – na cele oświatowe; Zespołu Szkół Gastronomicznych do działek 1864,1865 oraz 1866 w udziale 99/1000 w związku z przekazaniem szkole lokalu użytkowego przy ul. Wełniany Rynek 3. Ponadto w związku
z przeniesieniem Zespołu Kształcenia Specjalnego nr 1 do budynku Szkoły Podstawowej nr 16 nastąpiło wygaśnięcie dla tej jednostki trwałego zarządu do działki nr 1539/2 przy ul. Walczaka, wygaśnięcie dla SP nr 16 trwałego zarządu w udziale 166/1000 do działek 1187/2, 1188 i 1190 przy ul. Dunikowskiego oraz ustanowienie trwałego zarządu dla ZSK nr 1 do działek przy
ul. Dunikowskiego w udziale 161/1000 części i dla Przedszkola Miejskiego nr 21 przy
ul. Dunikowskiego 5a w udziale 5/1000 części.
            Grunty miejskie są również zagospodarowane w formie użyczenia, dzierżawy, administrowania oraz najmu. Według stanu na 31.12.2014 r. umowami użyczenia było objętych 21,93 ha gruntów, w dzierżawie pozostawało 522,64 ha, administrowanie obejmowało 0,39 ha, a najem 0,27 ha.
                             
2. ŚRODKI TRWAŁE Z GRUP 1-8
 
Na dzień 31.12.2013 r. wartość brutto środków trwałych zaliczanych wg KŚT do grup
1–8 była równa 1.237.044,72 tys. zł i w ciągu dwunastu miesięcy zwiększyła się do
1.268.591,09 tys. zł. Umorzenie tych środków na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 42,08%.
Struktura użytkowania majątku trwałego z grup 1 – 8 kształtowała się następująco:
 
            68,13%   –    majątek na stanie Urzędu Miasta,
            17,04%   –    zakłady budżetowe: ZGM i OSiR,
11,60%   –   jednostki budżetowe i instytucje kultury,
  3,23%   –    majątek Miasta użytkowany przez Spółki: PWiK i MZK.     
 
a)   Ś r o d k i   t r w a ł e    z   g r u p   1 – 2
            Na koniec 2013 r. wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej była równa 1.202.724,88 tys. zł, a ich umorzenie wynosiło 39,11%.
            W ciągu 2014 r. wartość brutto tych środków wzrosła per saldo o 32.194,42 tys. zł  i na dzień 31.12.2014 r. wyniosła 1.234.919,30 tys. zł, a umorzenie 41,11%.
            Ze względu na sposób gospodarowania, zmiana stanu majątku z grup 1-2 na koniec
2014 r. w porównaniu z końcem 2013 r. przedstawiała się następująco:
–  majątek na stanie Urzędu Miasta – wzrost wartości o  15.741,43 tys. zł,
– majątek użytkowany przez jednostki i zakłady budżetowe – wzrost wartości
     o 5.165,28 tys. zł,
–  majątek Miasta użytkowany przez spółki z udziałem Miasta: PWiK i MZK – wzrost
o 11.287,71.
 
Składniki majątku zaliczane do 1 grupy:
 
            Wartość brutto budynków i lokali na koniec 2013 r. wynosiła 451.787,92 tys. zł. W ciągu 2014 roku zwiększyła się o 11.454,69 tys. zł per saldo i na dzień 31.12.2014 r. wyniosła 463.242,61 tys. zł.          
W ciągu roku miały miejsce przyjęcia środków trwałych, m.in.:
• przyjęcie darowizny od Akademii Wychowania Fizycznego w postaci budynku Przystani Wodnej o wartości 6.717.645,00 zł, przekazanej następnie do administrowania Ośrodkowi Sportu i Rekreacji;
• zaewidencjonowanie nabytej od Akademii Wychowania Fizycznego i  przekazanej do OSiR-u hali sportowej ALFA przy ul. Słowiańskiej o wartości 3.638.748,94 zł;
• przyjęcie i przekazanie do OSiR-u nabytych od AWF budynków należących do stadionu przy ul. Wyszyńskiego o łącznej wartości 1.697.969,39 zł;
• zwiększenie o 1.780.532,97 zł wartości budynku Gimnazjum nr 9 w wyniku wykonanej termomodernizacji;
• zwiększenie wartości budynków mieszkalnych (termomodernizacja, wykonanie instalacji c.o.) przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na kwotę 598.611,30 zł;
• zwiększenie w wyniku zainstalowania zabezpieczenia przeciwpożarowego wartości budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących o 312.670,21 zł;
• zwiększenie w wyniku przebudowy wartości budynku Gimnazjum nr 7 o kwotę 125.000,00 zł;
• przyjęcie z powodu odwołania darowizny dla Akademii Wychowania Fizycznego  budynków usytuowanych na stadionie przy ul. Krasińskiego o łącznej wartości 84.880,00 zł
i przekazanie ich wraz ze stadionem do Ośrodka Sportu i Rekreacji;
 
Wartość środków trwałych w grupie 1 zmniejszyła się. w wyniku:
• zmniejszenia o kwotę 1.200.517,81 zł wartości obiektu stadionu żużlowego w wyniku korekty podatku VAT;
• sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych o łącznej wartości 1.076.155,98 zł;
• sprzedaży budynków użytkowych o łącznej wartości 398.942,55 zł;
• sprzedaży osobom fizycznym garaży o łącznej wartości 128.990,49 zł;
• rozbiórki budynków i garaży przez ZGM na łączną kwotę  1.659.004,33  zł;
• darowizny na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich 27 o wartości 179.090,00 zł;
• darowizny na rzecz Samodzielnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego budynków przy ul. Śląskiej 4 o wartości 104.858,44 zł.
            Umorzenie składników majątku z grupy 1 na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 35,85%.
 
            Procentowy udział w użytkowaniu majątku komunalnego z grupy 1 przedstawiał się następująco:
            40,70%   –   zakłady budżetowe  (ZGM i OSiR),
34,48%   –   Urząd Miasta,
            21,23%   –   jednostki budżetowe Wydziału Edukacji,
              3,45%   –   jednostki budżetowe GCPRiPS oraz Wydziału Spraw Społecznych,  
              0,13%   –   jednostki Wydziału Kultury i Promocji,
              0,01%   –   spółki z udziałem Miasta.
             
Składniki majątku zaliczane do 2 grupy:
 
            Wartość brutto obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynosiła na dzień 31.12.2013 r. 750.936,97 tys. zł. W ciągu dwunastu miesięcy wartość ta zwiększyła się per saldo o 2,76%
i na dzień 31.12.2014 r. wyniosła 771.676,69 tys. zł.
            
            W wyniku rozliczenia zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Podmiejskiej
w Gorzowie Wielkopolskim na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta” przyjęto majątek drogowy wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem o łącznej wartości 7.587.770,92 zł.
            W ramach zadań inwestycyjnych „Budowa elementów kanalizacji deszczowej rejonu Zawarcia” oraz „Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie” rozbudowano kanalizację deszczową przy ul. Wał Okrężny o przepompownię i urządzenia podczyszczające o wartości 2.283.593,48 zł.
            Zaewidencjonowano rozliczony majątek drogowy wraz z kanalizacją deszczową
i oświetleniem o łącznej wartości 1.703.921,50 zł zrealizowany w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulic Władysława IV, Saskiej i Batorego”;
            Rozliczono i przyjęto do ewidencji nawierzchnię kanalizację deszczową i oświetlenie
o łącznej wartości 1.580.655,65 zł wykonane w ramach zadania „Przebudowa zatok parkingowych wraz z budową odwodnienia przy ul. Niemcewicza I etap”.
            Miasto otrzymało od AWF w drodze darowizny budowle w postaci parkingu i ogrodzenia przy ul. Fabrycznej o łącznej wartości 820.514,00 zł i przekazało wraz z budynkiem Przystani Wodnej do administrowania OSiR-owi.
            Przyjęto środki trwałe powstałe w wyniku realizacji zadania „Modernizacja odcinka ul. Kasprzaka – Stara Kasprzaka w Gorzowie Wielkopolskim” o wartości 749.379,36 zł.
Przyjęto do ewidencji nabyte w drodze odwołania darowizny dla AWF aktem notarialnym z dnia 15.12.2010 r. obiekty stadionu przy ul. Krasińskiego o łącznej wartości 748.700,00 zł i przekazano je OSiR-owi.
            Rozliczono i przyjęto do ewidencji składniki majątku drogowego wraz z kanalizacją deszczową o łącznej wartości 704.517,53 zł, wybudowane w ramach zadania „Przebudowa
ul. Estkowskiego  i Kosynierów Gdyńskich w Gorzowie Wlkp.”
            W efekcie rozliczenia zadania inwestycyjnego „Przebudowa zatok parkingowych przy
ul. Piłsudskiego oraz wykonanie parkingu obok apteki Citos” przybył Miastu majątek drogowy  o wartości 636.607,80 zł.
            Przyjęto nawierzchnie wraz z sygnalizacją świetlną o łącznej wartości 580.671,28 zł wybudowane przy ul. Piłsudskiego w wyniku realizacji zadania „Przebudowa chodników w celu dostosowania do ruchu pieszo-rowerowego”.
            Przebudowa ulicy Siedlickiej spowodowała zwiększenie wartości w drugiej grupie
o 407.054,61 zł.
            W ramach zadania „Budowa miasteczka ruchu drogowego w Gorzowie Wlkp.” powstał majątek drogowy oraz kanalizacja deszczowa i oświetlenie o łącznej wartości 306.894,81 zł.
W wyniku rozliczenia zadania inwestycyjnego „Przebudowa układu drogowego wraz
z budową kanalizacji deszczowej na odcinku ul Kasprzaka dz. 1310 dług. 54 mb od skrzyżowania z drogą krajową nr 22 w Gorzowie Wlkp.” przyjęto majątek w postaci nawierzchni i kanalizacji deszczowej o łącznej wartości 305.848,73 zł.
            
            Powyższe przykłady najbardziej znacząco przyczyniły się do zwiększenia wartości majątku Miasta zaliczanego do drugiej grupy wg KŚT. Jednocześnie stan środków trwałych z tej grupy zmniejszył się o 329.852,47 zł w wyniku sprzedaży osobie fizycznej obiektów przy
ul. Wyszyńskiego 243. Ponadto w ramach darowizny przekazano na rzecz Pogotowia Ratunkowego plac przy ul. Śląskiej 4 o wartości 24.748,57 zł. Korekta podatku VAT dotycząca stadionu żużlowego wpłynęła na obniżenie majątku Miasta w grupie drugiej o 316.902,17 zł.
Miasto w omawianym okresie zlikwidowało zużyte urządzenia placów zabaw o łącznej wartości początkowej 37.606,65 zł.
 
Procentowy udział w użytkowaniu majątku trwałego z grupy 2 przedstawiał się następująco:
 
89,87%   –    Urząd Miasta,
  2,43%   –    zakłady budżetowe (ZGM i OSiR),
  2,50%   –    jednostki budżetowe Wydziału Edukacji,    
  0,10%   –    jednostki budżetowe GCPRiPS oraz Wydziału Spraw Społecznych,
  5,10%   –    spółki z udziałem Miasta.
 
Umorzenie środków trwałych z 2 grupy na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 44,27%.
 
b)   Ś r o d k i   t r w a ł e   z   g r u p   3 – 8
Wartość środków trwałych z grup 3 – 8, czyli maszyn, kotłów, urządzeń, środków transportu, narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia, na koniec 2013 r. wynosiła 34.319,84 tys. zł. W ciągu 2014 roku zmniejszyła się ona per saldo o 648,05 tys. zł  i na dzień 31.12.2014 r. wyniosła 33.671,79  tys. zł.
 
W zakładach i jednostkach w okresie od początku roku do dnia 31.12.2014 r. r. miały miejsce przyjęcia i likwidacje środków trwałych, przykładowo:
– Zespół Szkół Budowlanych zlikwidował i zezłomował zużyty kocioł gazowy o wartości 745.239,00 zł;
– Zespół Szkół Ogrodniczych zaewidencjonował sprzęt specjalistyczny nabyty za kwotę 203.759,63 zł oraz samochód Fiat Punto o wartości 25.420,00 zł;
– Przedszkole Miejskie nr 13 przyjęło dźwig towarowy o wartości 31.611,00 zł;
– ZGM zlikwidował kotłownię o wartości początkowej 106.662,75 zł oraz przestarzały sprzęt obrony cywilnej ze schronów w przekazywanych wspólnotom budynkach o łącznej wartości 41.567,65 zł; jednocześnie nabyto serwer o wartości 33.275,54 zł oraz dwie kserokopiarki o łącznej wartości 8.357,02 zł;
– OSiR nabył kosiarkę samojezdną i zamiatarkę o łącznej wartości 23.932,52 zł oraz przyjął wyposażenie obiektów sportowych nabytych od AWF w łącznej kwocie 126.812,58 zł; zmniejszył też wartość urządzeń stadionu żużlowego o korektę podatku VAT w kwocie 126.812,58 zł;
– Przedszkole Miejskie nr 1 zaewidencjonowało urządzenia zabezpieczenia przeciwpożarowego o wartości 67.000,00 zł;
–  urządzenia takie przyjęto też w szkołach: w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2
o wartości 117.646,00 zł oraz w Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1 o wartości 14.427,00 zł.
 
W omawianym okresie Miasto  zlikwidowało słup ogłoszeniowy o wartości 6.500,00 zł.
 
Umorzenie omawianych w tym punkcie składników majątku na dzień 31.12.2014 r. było równe 77,30%.
Procentowy udział w użytkowaniu środków trwałych z grup 3 – 8 był następujący:
 
 32,93%  –  Urząd Miasta,
 26,28%  –  zakłady budżetowe (ZGM i OSiR),
 23,82%  –   jednostki budżetowe Wydziału Edukacji,  
   8,99%  –   jednostki budżetowe GCPRiPS oraz Wydziału Spraw Społecznych,
   3,41%  –   jednostki Wydziału Kultury i Promocji,
   4,57%  –   spółki z udziałem Miasta.
 
3. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYWANIU
 
Ogółem wartość brutto pozostałych środków trwałych w używaniu na koniec 2014 r. była równa 42.482,28 tys. zł i zwiększyła się w porównaniu do stanu z końca 2013 r. o 1.462,98 tys. zł (3,57%).
W wielu szkołach i przedszkolach odnotowano zwiększenie wartości omawianych składników w porównaniu ze stanem sprzed dwunastu miesięcy, m.in. w Zespole Szkół nr 13
o 228,96 tys. zł, w Zespole Szkół Sportowych o 121,49 tys. zł oraz w Zespole Szkół nr 21
o 112,57 tys. zł.
Znaczny przyrost wartości omawianych składników majątku odnotowały zakłady budżetowe (213,96 tys. zł), jednostki Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej (344,19 tys. zł) oraz Urząd Miasta (202,50 tys. zł). Są to oczywiście zwiększenia per saldo, gdyż oprócz zakupienia nowych środków jednostki dokonały likwidacji bądź przeksięgowań.
Zmniejszenie wartości nastąpiło w jednostkach Wydziału Kultury i Promocji (o 86,64 tys. zł – głównie z uwagi na likwidację Grodzkiego Domu Kultury).
 
Składniki majątku niepodlegające umorzeniu (dzieła sztuki użytkowane przez Miejski Ośrodek Sztuki o wartości 155,40 tys. oraz sztandar w Szkole Podstawowej nr 15 o wartości 7,44 tys. zł), wcześniej zaliczane do pozostałych środków trwałych, obecnie zostały ujęte jako dobra kultury. Stan dóbr kultury zaewidencjonowanych w Urzędzie Miasta wynosił
2.999,42 tys. zł.
 
Procentowy udział w użytkowaniu pozostałych środków trwałych przedstawiał się następująco:
 
      69,26%   –  jednostki budżetowe Wydziału Edukacji,
      15,66%   –  Urząd Miasta,
      10,28%   –  jednostki budżetowe GCPRiPS oraz Wydziału Spraw Społecznych,
        4,54%   –  zakłady budżetowe (ZGM i OSiR), 
  0,26%   –  jednostki Wydziału Kultury i Promocji.
 
Ś r o d k i   t r w a ł e   w   b u d o w i e
 
Saldo środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2014 r. było równe 35.059,11 tys. zł i w porównaniu ze stanem z końca 2013 r. zmniejszyło się o 2.967,37 tys. zł.
 
W ciągu roku 2014 w związku z realizacją zadań inwestycyjnych zostały poniesione m.in. nakłady w kwotach:
– Ul. Dekerta – budowa parkingów  przy szpitalu                                      5.042,66 tys. zł,
– Przebudowa ul. Kobylogórskiej I etap                                                      2.583,16 tys. zł,
– Modernizacja i wyposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego           2.461,63 tys. zł,
– Rozbudowa kanalizacji deszczowej Górczyńska-Wyszyńskiego             2.371,52 tys. zł,
– Przebudowa obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16               1.672,19 tys. zł.
– Termomodernizacja obiektów oświatowych                                            1.084,91 tys. zł,
– Przebudowa ulic Władysława IV, Saskiej i Batorego                                 745,78 tys. zł,
– Przebudowa ul. Baczewskiego                                                                    452,89 tys. zł,
– Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 12                                         356,42 tys. zł,
– Przebudowa ul. Owocowej                                                                          293,90 tys. zł,
– Przebudowa parkingów ul. Dunikowskiego                                                233,44 tys. zł.
                                 
            W omawianym okresie wydano też 7.409,82 tys. zł na nabycie nieruchomości oraz
63,34 tys. zł na modernizację cmentarza komunalnego.
            Łącznie w ciągu roku wydatkowano 27.103,68 tys. zł (w tym przekazane Miastu przez firmę Lidl Polska Sp. z o.o. nakłady poniesione na budowę parkingu przy ul. Matejki w kwocie 69,01 tys. zł).
Największe saldo środków trwałych w budowie na koniec 2014 r. stanowiły nakłady poniesione na zadania:
 – Przebudowa ul. Kobylogórskiej I etap (7.927,15 tys. zł),
 – Ul. Dekerta – budowa parkingów przy szpitalu (5.139,83 tys. zł),
 – Modernizacja i wyposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego (4.301,26 tys. zł),          
 – Termomodernizacja obiektów oświatowych (3.034,55 tys. zł),
 – Rozbudowa kanalizacji deszczowej Górczyńska-Wyszyńskiego (2.551,92 tys. zł).
     
II.  WARTOŚCI  NIEMATERIALNE  I  PRAWNE  MIASTA
 
Na koniec 2013 r. wartości niematerialne i prawne wyniosły ogółem 3.717,97 tys. zł. W ciągu dwunastu miesięcy nastąpiło zwiększenie per saldo o 3,7%. Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2014 r. był równy 3.855,57 tys. zł, a ich umorzenie wyniosło 99,44%.
 Najwyższy procentowy przyrost był w jednostkach Wydziału Edukacji (7,48%), głównie za sprawą nabycia przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 oprogramowania i licencji na łączną kwotę 101,20 tys. zł. W Urzędzie Miasta i pozostałych jednostkach i zakładach budżetowych nastąpiło nieznaczne zwiększenie stanu wartości niematerialnych i prawnych.
 
Procentowy udział w użytkowaniu wartości niematerialnych i prawnych przedstawiał się następująco:
46,78%   –  jednostki budżetowe Wydziału Edukacji,
      38,94%   –  Urząd Miasta,
        5,01%   –  zakłady budżetowe (ZGM i OSiR),
  7,10%   –  jednostki budżetowe GCPRiPS oraz Wydziału Spraw Społecznych,
  2,17%   –  jednostki Wydziału Kultury i Promocji.
 
 
III.             INWESTYCJE  DŁUGOTERMINOWE  –  udziały i akcje
 
    Na koniec 2014 roku Miasto posiadało 265.373,80 tys. zł ulokowanych w akcjach
i udziałach ośmiu spółek oraz wkładzie pieniężnym w jednej fundacji, tj. o 1.933,0 tys. zł mniej niż rok wcześniej.
           
5 listopada 2013 r. podpisano akt notarialny w sprawie utworzenia spółki z udziałem Miasta Gorzowa Wlkp. pod nazwą „Gorzowski Ośrodek Technologiczny – Park Naukowo-Przemysłowy” Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Tworzą ją oprócz Miasta: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. oraz Stowarzyszenie „Lubuski Klaster Metalowy” w Gorzowie Wlkp. Wpis do KRS nastąpił w dniu
6 lutego 2014 r. Miasto wniosło do spółki wkład pieniężny w kwocie 5,00 tys. zł.
Ponadto w ciągu roku Miasto obniżyło wartość nominalną udziału w spółce Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” o 1.938,0 tys. zł z uwagi na konieczność pokrycia przez spółkę straty za 2013 rok.
 
IV.  P O D S U M O W A N I E
 
Na dzień 31.12.2014 r. Miasto posiadało:
 
1.      3.404,96 ha gruntów własnych i w użytkowaniu wieczystym o łącznej wartości 477.267,13 tys. zł, 
2.      majątek trwały w postaci: środków trwałych z gr. 1 – 8, pozostałych środków trwałych
w używaniu oraz wartości niematerialnych i prawnych o łącznej wartości brutto 1.314.928,94 tys. zł (z tego 401.715,13 tys. zł przypadało na jednostki i zakłady budżetowe); umorzenie wymienionych składników majątku wyniosło 42,08%,
3.      dobra kultury o łącznej wartości 3.162,26 tys. zł,    
4.      środki trwałe w budowie o wartości 35.059,11 tys. zł,
5.      udziały i akcje oraz wkłady pieniężne w obcych podmiotach prawnych o łącznej wartości nominalnej 265.373,80 tys. zł.
 
Wartość komunalnego majątku trwałego ogółem była równa 2.095.791,24 tys. zł, a 87,15% stanowiły rzeczowe aktywa trwałe. Procentowy udział poszczególnych składników majątku przedstawia załączony wykres.
W porównaniu do stanu z końca 2013 r. wartość majątku Miasta zwiększyła się
 o 31.424,21 tys. zł, to jest o 1,52%.
Dochody uzyskane z majątku na dzień 31.12.2014 r. były równe 13.648,75 tys. zł
i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego były niższe o 5,51% .
Ponadto Miasto użytkowało mienie innych jednostek o łącznej wartości 1.343,40 tys. zł
na zasadzie użyczenia lub dzierżawy
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwona Nawrocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-04-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Nawrocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-04-29 13:12:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Beata Należyta
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-04-29 13:13:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-08 09:10:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4848 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Gospodarowanie majątkiem Miasta Gorzowa Wlkp. stan na dzień 30.06.2014 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Według stanu na dzień 30.06.2014 r. wartość komunalnego majątku trwałego wynosiła 2.064.221,25 tys. zł.
Składał się on z:
1. gruntów własnych i w użytkowaniu wieczystym o łącznej wartości 475.009,07 tys. zł,
2. środków trwałych z grup 1 – 8, pozostałych środków trwałych w używaniu oraz wartości niematerialnych i prawnych o łącznej wartości brutto 1.282.031,64 tys. zł,
3. dóbr kultury o łącznej wartości 3.139,06 tys. zł,
4. środków trwałych w budowie  o wartości 36.729,68 tys. zł,
5. akcji i udziałów w obcych podmiotach prawnych o łącznej wartości nominalnej 267.311,80 tys. zł.
W dniu 30.06.2014 r. Miasto było właścicielem 3.399,67 ha gruntów oraz posiadało
w użytkowaniu wieczystym 0,42 ha gruntów.
 
Grunty, których Miasto było właścicielem dzieliły się na:
1. zabudowane  – 843,42 ha, w tym we władaniu jednostek i zakładów budżetowych
–94,48 ha;
2. niezabudowane łącznie z użytkami rolnymi i gruntami leśnymi – 1.893,07 ha;
3. grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych – 663,18 ha.
Udział gruntów komunalnych w powierzchni geodezyjnej Miasta wynosił 39,76 %.
 
Wartość brutto środków trwałych zaliczanych według Klasyfikacji Środków Trwałych do grup 1 – 8 na koniec czerwca 2014 r. była równa 1.237.235,27 tys. zł, a ich umorzenie wyniosło  41,56 %, czyli wartość netto tych środków wynosiła 723.083,18 tys. zł. (w tym wartość netto środków z grup 1 – 8 pozostających na stanie Urzędu Miasta była równa 541.171,31 tys. zł).
 
Majątek ten użytkowany był w 28,29 % przez jednostki i zakłady budżetowe, 2,31 % stanowił majątek użytkowany przez spółki z udziałem Miasta: MZK Sp. z o.o. i PWIK Sp. z o.o., pozostałą częścią gospodarował Urząd Miasta.
Łącznie Miasto posiadało budynki i lokale o wartości brutto 451.095,09 tys. zł, obiekty inżynierii lądowej i wodnej na kwotę 752.795,51 tys. zł oraz środki trwałe z grup 3-8 
o łącznej wartości 33.344,67 tys. zł.
 
Saldo środków trwałych w budowie na dzień 30.06.2014 r. w porównaniu ze stanem na koniec 2013 r. zmniejszyło się o 1.296,81 tys. zł.
W ciągu sześciu miesięcy wydatkowano 2.339,88 tys. zł, przy czym największe nakłady zostały poniesione na zadania:
1. Przebudowa ul. Władysława IV, Saskiej i Batorego (745,78 tys. zł),
2. Rozbudowa kanalizacji deszczowej Górczyńska/Wyszyńskiego (349,83 tys. zł),
3. Przebudowa parkingów ul. Dunikowskiego (115,21 tys. zł),
4. Przebudowa ul. Kobylogórskiej I etap (106,03 tys. zł),
5. Przebudowa obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16  (55,68 tys. zł).
 
Inwestycje długoterminowe Miasta Gorzowa Wlkp. według stanu na 30.06.2014 r. stanowiły:
1. udziały i akcje w ośmiu spółkach o wartości nominalnej 266.811,80 tys. zł,
2. wkład pieniężny w fundacji w kwocie 500,00 tys. zł.
 
W porównaniu z końcem 2013 r. stan inwestycji długoterminowych zwiększył się 
o 5,00 tys. zł, w związku z  powołaniem nowej spółki z udziałem Miasta – Gorzowski Ośrodek Technologiczny - Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o.
 
Dochody Miasta z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wyniosły na koniec czerwca 2014 r.  9.849,81 tys. zł (w tym sprzedaż gruntów i nieruchomości 2.902,70 tys. zł).
 
Ogólna wartość majątku trwałego w porównaniu do stanu z końca 2013 r. zmalała o 0,01 %.
 
Udział wartości poszczególnych składników w majątku komunalnym miasta (%):
1. grunty – 23,01 %
2. obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 36,47 %
3. budynki i lokale – 21,85 %
4. udziały i akcje – 12,95 %
5. środki trwałe w budowie – 1,78 %
6. maszyny i urządzenia – 1,62%
7. pozostałe środki trwałe w używaniu – 1,99 %
8. wartości niematerialne i prawne – 0,18 %
9. dobra kultury – 0,15%.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Należyta
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-06-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Nawrocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-06-23 07:12:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Beata Należyta
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-06-23 07:16:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-08 09:10:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5258 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Gospodarowanie majątkiem miasta Gorzowa Wlkp. stan na 30.06.2014 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Według stanu na dzień 30.06.2014 r. wartość komunalnego majątku trwałego wynosiła 2.064.221,25 tys. zł.
Składał się on z:
1. gruntów własnych i w użytkowaniu wieczystym o łącznej wartości 475.009,07 tys. zł,
2. środków trwałych z grup 1 – 8, pozostałych środków trwałych w używaniu oraz wartości niematerialnych i prawnych o łącznej wartości brutto 1.282.031,64 tys. zł,
3. dóbr kultury o łącznej wartości 3.139,06 tys. zł,
4. środków trwałych w budowie  o wartości 36.729,68 tys. zł,
5. akcji i udziałów w obcych podmiotach prawnych o łącznej wartości nominalnej 267.311,80 tys. zł.
 
W dniu 30.06.2014 r. Miasto było właścicielem 3.399,67 ha gruntów oraz posiadało
w użytkowaniu wieczystym 0,42 ha gruntów.
 
Grunty, których Miasto było właścicielem dzieliły się na:
1. zabudowane  – 843,42 ha, w tym we władaniu jednostek i zakładów budżetowych
–94,48 ha;
2. niezabudowane łącznie z użytkami rolnymi i gruntami leśnymi – 1.893,07 ha;
3. grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych – 663,18 ha.
Udział gruntów komunalnych w powierzchni geodezyjnej Miasta wynosił 39,76 %.
 
Wartość brutto środków trwałych zaliczanych według Klasyfikacji Środków Trwałych do grup 1 – 8 na koniec czerwca 2014 r. była równa 1.237.235,27 tys. zł, a ich umorzenie wyniosło  41,56 %, czyli wartość netto tych środków wynosiła 723.083,18 tys. zł. (w tym wartość netto środków z grup 1 – 8 pozostających na stanie Urzędu Miasta była równa 541.171,31 tys. zł).
 
Majątek ten użytkowany był w 28,29 % przez jednostki i zakłady budżetowe, 2,31 % stanowił majątek użytkowany przez spółki z udziałem Miasta: MZK Sp. z o.o. i PWIK Sp. z o.o., pozostałą częścią gospodarował Urząd Miasta.
Łącznie Miasto posiadało budynki i lokale o wartości brutto 451.095,09 tys. zł, obiekty inżynierii lądowej i wodnej na kwotę 752.795,51 tys. zł oraz środki trwałe z grup 3-8 
o łącznej wartości 33.344,67 tys. zł.
 
Saldo środków trwałych w budowie na dzień 30.06.2014 r. w porównaniu ze stanem na koniec 2013 r. zmniejszyło się o 1.296,81 tys. zł.
W ciągu sześciu miesięcy wydatkowano 2.339,88 tys. zł, przy czym największe nakłady zostały poniesione na zadania:
1. Przebudowa ul. Władysława IV, Saskiej i Batorego (745,78 tys. zł),
2. Rozbudowa kanalizacji deszczowej Górczyńska/Wyszyńskiego (349,83 tys. zł),
3. Przebudowa parkingów ul. Dunikowskiego (115,21 tys. zł),
4. Przebudowa ul. Kobylogórskiej I etap (106,03 tys. zł),
5. Przebudowa obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16  (55,68 tys. zł).
 
Inwestycje długoterminowe Miasta Gorzowa Wlkp. według stanu na 30.06.2014 r. stanowiły:
1. udziały i akcje w ośmiu spółkach o wartości nominalnej 266.811,80 tys. zł,
2. wkład pieniężny w fundacji w kwocie 500,00 tys. zł.
W porównaniu z końcem 2013 r. stan inwestycji długoterminowych zwiększył się 
o 5,00 tys. zł, w związku z  powołaniem nowej spółki z udziałem Miasta – Gorzowski Ośrodek Technologiczny - Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o.
 Dochody Miasta z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wyniosły na koniec czerwca 2014 r.  9.849,81 tys. zł (w tym sprzedaż gruntów i nieruchomości 2.902,70 tys. zł).
 
Ogólna wartość majątku trwałego w porównaniu do stanu z końca 2013 r. zmalała o 0,01 %.
Udział wartości poszczególnych składników w majątku komunalnym miasta (%):
1. grunty – 23,01 %
2. obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 36,47 %
3. budynki i lokale – 21,85 %
4. udziały i akcje – 12,95 %
5. środki trwałe w budowie – 1,78 %
6. maszyny i urządzenia – 1,62%
7. pozostałe środki trwałe w używaniu – 1,99 %
8. wartości niematerialne i prawne – 0,18 %
9. dobra kultury – 0,15%.
 
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Należyta
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-09-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Nawrocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-06-12 13:13:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Beata Należyta
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-06-12 13:14:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-08 09:11:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5340 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »