ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Wybory

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Pełnomocnictwo do głosowania

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Podstawa prawna: art. 54, 55, 56 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2015 r., poz. 1724 ze zm.).
I.WYMAGANE DOKUMENTY:
1. „Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast”
2. Załączniki:
a) „Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast”
b) kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności wyborcy (nie dotyczy wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat),
c) kopia dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, w stosunku przysposobienia/opieki/kurateli (w przypadku, gdy taki stosunek istnieje).
II.OPŁATY:
Nie pobiera się.
III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 7 dni.
IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Sikorskiego 3-4
V.TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.
VI.UWAGI:
1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach.
2. Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach głosowania utworzonych w jednostkach, o których mowa w art. 12 § 4 i 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 ze zm.), oraz w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, a także w przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego.
3. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach.
4. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.
5. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do wójta gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów.
6. Akt pełnomocnictwa do głosowania po sprawdzeniu, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, danych zawartych we wniosku niezwłocznie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których po jednym otrzymują udzielający pełnomocnictwa do głosowania i pełnomocnik, a trzeci egzemplarz pozostaje w urzędzie gminy.
7. Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania wskazanym we wniosku. Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na obszarze gminy poza miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku.
8. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia wójtowi gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
9. Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są zadaniem zleconym gminy i są wolne od opłat. Pełnomocnik nie może pobierać od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania żadnych opłat za głosowanie w jego imieniu w wyborach. Zakazane jest udzielanie pełnomocnictwa do głosowania w zamian za jakąkolwiek korzyść majątkową lub osobistą.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Bagińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-10-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Bagińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-10-11 12:21:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adam Stańczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-10-11 12:21:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adam Stańczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-10-11 12:37:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3356 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rejestr Wyborców

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wpis do rejestru wyborców daje Ci możliwość głosowania w miejscu Twojego zamieszkania lub przebywania i dotyczy wszystkich wyborów/referendów, nie jest wpisem jednorazowym (tylko do najbliższych wyborów).
Wniosek o wpisanie do rejestru można składać przez cały rok, najpóźniej  na 3 dni robocze przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu.
Możesz wpisać się do rejestru wyborców w Gorzowie Wielkopolskim, jeżeli:
  • mieszkasz na stałe w Gorzowie Wielkopolskim, a nie jesteś zameldowany tu na pobyt stały;
  • przebywasz na stałe w Gorzowie Wielkopolskim, ale nigdzie nie zamieszkujesz (jesteś bezdomny);
  •  mieszkasz na stałe w Gorzowie Wielkopolskim, ale pod innym adresem niż jesteś zameldowany na pobyt stały;
  • jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a nie jesteś obywatelem polskim i mieszkasz na stałe w Gorzowie Wielkopolskim.
Pamiętaj, że możesz być wpisany tylko do jednego rejestru - dlatego od razu wykreślimy Cię z tego, w którym byłeś do tej pory.
Aby wpisać się do rejestru wyborców przygotuj:
Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców uzyskasz wtedy, kiedy wykażesz, że mieszkasz na stałe pod określonym adresem w Gorzowie Wlkp. W tym celu możemy Cię poprosić
o pokazanie dodatkowego dokumentu, który to potwierdzi np. akt notarialny, umowa najmu mieszkania, oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym mieszkasz oraz innych dokumentów potwierdzających Twoje związki z Gorzowem Wielkopolskim np. umowa o pracę lub zaświadczenia o zatrudnieniu lub oświadczenia z organizacji społecznych, stowarzyszeń itp.
Miejsce złożenia dokumentów
Wniosek musisz złożyć w urzędzie gminy, w której mieszkasz.
W Gorzowie Wielkopolskim w:
Wydziale Spraw Obywatelskich,
ul. Sikorskiego 3-4, Sala Obsługi Klienta, parter.
Wniosek możesz złożyć osobiście w urzędzie, za pośrednictwem Poczty lub przez Internet - jeśli masz Profil Zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.
Opłaty
Wpis do rejestru jest bezpłatny.
Termin i sposób załatwienia
Decyzja zostanie wydana w ciągu 3 dni od złożenia wniosku. Możesz odebrać ją osobiście lub zostanie wysłana pod adres zamieszkania wskazany we wniosku.
Podstawa prawna
  • Ustawa z  05.01.2011 r. Kodeks wyborczy (t .j. Dz. U. z 2018 r., poz. 754 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1316).
Tryb odwoławczy
Jeżeli odmówimy wpisania do rejestru wyborców - możesz złożyć skargę do sądu rejonowego za naszym pośrednictwem. Masz na to 3 dni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Bagińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-10-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Bagińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-10-11 12:17:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adam Stańczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-10-11 12:17:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adam Stańczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-10-16 12:02:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5281 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »