ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Wydział Urbanistyki i Architektury

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Urbanistyki i Architektury

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor:  Małgorzata Stróżewska
tel:
95 7355 658
fax: 95 7355 670
e-mail:
adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. - budynek przy ul.Myśliborskiej 34
pok.: 6 parter
 
Zakres działania:
 1. sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta wraz z przeprowadzaniem procedury uchwalenia;
 2. sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z przeprowadzaniem procedury uchwalenia;
 3. ustalanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń wraz z przeprowadzeniem procedury uchwalenia;
 4. prowadzenie analiz i studiów oraz sporządzanie koncepcji i prezentacji z zakresu zagospodarowania przestrzennego w obszarze Miasta;
 5. przygotowywanie projektów umów na zlecenie dot. sporządzania opracowań związanych z procesem   planowania przestrzennego, prowadzenie procedury, współpraca z wykonawcą i odbiór zleconych zadań oraz rejestracja umów zawieranych w trybie poza ustawą o zamówieniach publicznych;
 6. prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta, gromadzenie materiałów związanych z tymi planami oraz przechowywanie oryginałów miejscowych planów, również uchylonych i nieobowiązujących;
 7. prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie planów lub ich zmian;
 8. sporządzenie projektu uchwały w sprawie aktualności studium i planów co najmniej raz w kadencji rady;
 9. opracowanie wieloletniego programu sporządzania  planów miejscowych;
 10. składanie wniosków i wydawanie opinii do projektu planu województwa;
 11. opiniowanie opracowań i propozycji rozwiązań przestrzennych związanych z zagospodarowaniem terenów w granicach Miasta oraz wniosków w sprawie toczących się postępowań administracyjnych;
 12. udzielanie zainteresowanym  informacji dotyczących ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 13. prowadzenie spraw związanych z powołaniem Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz jej obsługa administracyjna;
 14. wnioskowanie o rozwiązanie w drodze konkursu ważniejszych, bądź bardziej złożonych zadań przestrzennych oraz przekazywanie materiałów do tych konkursów;
 15. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w obszarach pozbawionych planów miejscowych oraz innych decyzji administracyjnych wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w tym: stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy, przenoszenie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby, decyzji nakazujących wstrzymanie użytkowania terenu albo przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania;
 16. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z rejestrem graficznym;
 17. sporządzanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta;
 18. sporządzanie opinii w zakresie zagospodarowania przestrzennego: w sprawach ustalania warunków zabudowy na terenach graniczących z miastem, w odniesieniu do przedsięwzięć zlokalizowanych w obszarze kilku gmin, opinii w sprawach projektów robót geologicznych, możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi, w sprawach możliwości zagospodarowania terenów stanowiących własność miasta;
 19. opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości;
 20. opiniowanie pod względem plastycznym reklam i informacji wizualnej w przestrzeni publicznej oraz projektów zagospodarowania tej przestrzeni w tym wyposażenia w elementy małej architektury, obiekty drobnego handlu, usług, małej gastronomii oraz pomniki;
 21. prowadzenie postępowań i wydawanie pozwoleń na budowę i rozbiórkę;
 22. udzielanie lub odmawianie zgody na odstępstwa od przepisów budowlanych;
 23. przenoszenie pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora;
 24. prowadzenie rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń budowy,  przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę;
 25. stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
 26. przyjmowanie zgłoszeń z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej oraz w razie konieczności nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę;
 27. rozstrzyganie w drodze decyzji o wejściu na teren sąsiednich nieruchomości, do budynku lub lokalu w celu wykonania robót budowlanych;
 28. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID);
 29. wydawanie zaświadczeń dotyczących samodzielności lokali;
 30. wydawanie pozwoleń w formie decyzji na prowadzenie działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków i sprawowanie nadzoru nad ich wykonaniem w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i porozumieniem w sprawie powierzenia miastu Gorzów Wlkp. niektórych kompetencji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
 31. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, pobieranie opłaty z tego tytułu;
 32. uzgadnianie, na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 33. realizowanie zadań określonych w przepisach ustawy prawo budowlane w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów nie wpisanych do rejestru zabytków,
  a ujętych w gminnej ewidencji zabytków;
 34. opiniowanie w odniesieniu do dóbr kultury przedsięwzięć dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, linii kolejowych, lotnisk użytku publicznego lokalizowanych na podstawie spec ustaw;
 35. kierowanie odpowiednio do policji, prokuratury lub sądu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących zabytków;
 36. przyjmowanie od właściciela lub posiadacza zabytku wpisanego do rejestru lub zabytku znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków zawiadomień o: uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu lub kradzieży zabytku, zagrożeniu dla zabytku, zmianie miejsca przechowania zabytku ruchomego, zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku;
 37. wydawanie zaświadczeń o użytkowaniu zabytków zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami;
 38. wszczynanie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego w administracji w celu ochrony i  zabezpieczenia zabytków;
 39. prowadzenie dla każdego zabytku zbioru dokumentów zawierających: kartę ewidencyjną, dokumentację prawną, konserwatorską, historyczną, ikonograficzną i inwentaryzacyjną;
 40. wydawanie zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenie, wykonywania prac konserwatorskich, zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w zabytku;
 41. organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, wydawanie zaleceń pokontrolnych, decyzji nakazujących wraz z kontrolą ich wykonania;
 42. realizowanie zadań polegających na przyznawaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
 43. opracowanie planu ochrony zabytków i prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych lub konfliktów zbrojnych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Nowakowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-08-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wiesław Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-20 02:13:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-20 02:14:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Nowakowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-08-25 10:52:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
27206 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »