ˆ

Pozwolenia i zgłoszenia budowlane

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

informacja o wydaniu decyzji nr 371/21, znak: WUA-IV.6740.346.2021.JSz z dnia 21 października 2021 r. o zmianie pozwolenia na budowę nr 486/19 z dnia 8 listopada 2019 r. znak: WUA-IV.6740.462.2019.KZ dla inwestycji polegającej na budowie zespołu hal logistyczno-magazynowo-usługowo-produkcyjnych wraz z częściami administarcyjno-socjalnymi, drogami wewnętrznymi, placami utwardzonymi, parkingami, budynkiem wartowni, zbiornikiem PPOŻ., pompownią, zbiornikiem retencyjno-odparowującym, a także z sieciami zewnętrznymi i instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową i elektroenergetyczną, obejmującego swoim zakresem działkę o numerze ewidencyjnym gruntu 237/13 zlokalizowanej przy ul. Szczecińskiej, obręb ew. 7 - Chróścik, jednostka ew. Gorzów Wlkp.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-10-22 07:52:10 przez Joanna Fol

informacja o wydaniu decyzji nr 371/21, znak: WUA-IV.6740.346.2021.JSz z dnia 21 października 2021 r. o zmianie pozwolenia na budowę nr 486/19 z dnia 8 listopada 2019 r. znak: WUA-IV.6740.462.2019.KZ dla inwestycji polegającej na budowie zespołu hal logis

Gorzów Wlkp. 21 października 2021 r.
Numer rejestru korespondencji: 3523/2021
Numer rejestru organu: WUA-IV.6740.346.2021.JSz         
 
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta  Gorzowa  Wlkp.
 
Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.),
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
podaje do publicznej wiadomości, że zostało zakończone postępowanie administracyjne wydaniem decyzji nr 371/21, znak: WUA-IV.6740.346.2021.JSz z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zmiany pozwolenia na budowę nr 486/19 z dnia 8 listopada 2019 r. znak: WUA-IV.6740.462.2019.KZ dla inwestycji polegającej na budowie zespołu hal logistyczno-magazynowo-usługowo-produkcyjnych wraz z częściami administarcyjno-socjalnymi, drogami wewnętrznymi, placami utwardzonymi, parkingami, budynkiem wartowni, zbiornikiem PPOŻ., pompownią, zbiornikiem retencyjno-odparowującym, a także z sieciami zewnętrznymi i instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową i elektroenergetyczną, obejmującego swoim zakresem działkę o numerze ewidencyjnym gruntu 237/13 zlokalizowanej przy ul. Szczecińskiej, obręb ew. 7 - Chróścik, jednostka ew. Gorzów Wlkp.
Zakres zmian w stosunku do zatwierdzonego decyzją nr 486/19 z dnia 8 listopada 2019 r. znak: WUA-IV.6740.462.2019.KZ projektu, dotyczy dodania dwukondygnacyjnego budynku biurowo- socjalnego w hali B w osiach E-Fc/8b-9 wraz z wydzieleniem oddzielnej strefy pożarowej, dodanie pomieszczeń w hali B w osiach E-Ec/8-8b oddzielonych pożarowo oraz zmiany sposobu użytkowania hali B w osiach E-Fc/1-8b z funkcji magazynowej na produkcyjną wymaganych uzyskania uzgodnień rzeczoznawców ds. sanitarno-higienicznych i ds. ochrony przeciwpożarowej wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę.
W związku z powyższym informuję, że w terminie wywieszenia obwieszczenia tj. od 22 października 2021 r. do 5 listopada 2021 r. można się zapoznać ze wszystkimi dokumentami zgromadzonymi w sprawie w budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34, Wydział Urbanistyki i Architektury, Referat Architektury i Budownictwa, pokój nr 104, w godzinach urzędowania.
Dane o wydanej decyzji nr 371/21, znak: WUA-IV.6740.346.2021.JSz z dnia 21 października 2021 r., znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow).
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. w publicznie dostępnym wykazie danych  zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/)
Data podania do publicznej wiadomości i udostępnienia treści decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu: 22 października 2021 r.
 
Termin do wniesienia odwołania upływa po 28 dniach od daty ukazania się ogłoszenia.
 
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się:
  1. Tablica ogłoszeń
  2. BIP Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
  3. aa.

Załączniki

Pobierz dane XML informacja o wydaniu decyzji nr 371/21, znak: WUA-IV.6740.346.2021.JSz z dnia 21 października 2021 r. o zmianie pozwolenia na budowę nr 486/19 z dnia 8 listopada 2019 r. znak: WUA-IV.6740.462.2019.KZ dla inwestycji polegającej na budowie zespołu hal logistyczno-magazynowo-usługowo-produkcyjnych wraz z częściami administarcyjno-socjalnymi, drogami wewnętrznymi, placami utwardzonymi, parkingami, budynkiem wartowni, zbiornikiem PPOŻ., pompownią, zbiornikiem retencyjno-odparowującym, a także z sieciami zewnętrznymi i instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową i elektroenergetyczną, obejmującego swoim zakresem działkę o numerze ewidencyjnym gruntu 237/13 zlokalizowanej przy ul. Szczecińskiej, obręb ew. 7 - Chróścik, jednostka ew. Gorzów Wlkp. Drukuj informację informacja o wydaniu decyzji nr 371/21, znak: WUA-IV.6740.346.2021.JSz z dnia 21 października 2021 r. o zmianie pozwolenia na budowę nr 486/19 z dnia 8 listopada 2019 r. znak: WUA-IV.6740.462.2019.KZ dla inwestycji polegającej na budowie zespołu hal logistyczno-magazynowo-usługowo-produkcyjnych wraz z częściami administarcyjno-socjalnymi, drogami wewnętrznymi, placami utwardzonymi, parkingami, budynkiem wartowni, zbiornikiem PPOŻ., pompownią, zbiornikiem retencyjno-odparowującym, a także z sieciami zewnętrznymi i instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową i elektroenergetyczną, obejmującego swoim zakresem działkę o numerze ewidencyjnym gruntu 237/13 zlokalizowanej przy ul. Szczecińskiej, obręb ew. 7 - Chróścik, jednostka ew. Gorzów Wlkp.
« powrót do poprzedniej strony