ˆ

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania w zakresie dowożenia uprawnionych uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy ul. Walczaka 1a, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w 2021 roku.

Informacja ogłoszona dnia 2021-02-05 11:32:29 przez Magdalena Krzyszkowska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1057 ze zm.), uchwały Nr XXIX/487/2020 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021  (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2020 r., poz. 2510), art. 32 ust 6 oraz art. 39 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.).                   
 
 
 
 
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ogłasza w dniu 05 lutego 2021 r.
otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu art. 4 ust.1 pkt 7 i pkt 14 ustawy z dnia      
 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.)
 
 1. Rodzaj zadania: powierzenie realizacji zadania w zakresie dowożenia uprawnionych uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na  terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego ul. Walczaka 1a, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w 2021 roku.
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w roku 2021 na realizację ww. zadań:
 1. Na realizację wyżej wymienionego zadania w roku 2021 planuje się przeznaczyć kwotę 70 000 zł.
 2. Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu. 
III. Zasady przyznawania dotacji – zlecenia wykonania zadania
 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjacji zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji z jego realizacji.
 3. Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Miastem Gorzów Wielkopolski.
 
IV. Termin i warunki realizacji zadania
 1. Zadanie winno być zrealizowane w okresie od 1 stycznia do  31 grudnia 2021 rokuz zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania
  określone zostaną w umowie. Warunki realizacji zadania:
  1) Uczeń dowożony w trakcie pojedynczego dowozu w pojeździe nie powinien przebywać dłużej niż 0,5 godziny,
  2) Uczniowi należy zapewnić wsparcie w drodze z mieszkania do pojazdu, w tym między innymi pomoc w sprowadzaniu wózków po schodach w budynkach mieszkalnych,
  3) Opiekun i kierowca winni wykazać się minimum 3.letnim doświadczeniem w bezpośredniej pracy z osobami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi,
  4) Opiekun i kierowca winni posiadać udokumentowany kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,
  5) Dowóz może odbywać się wyłącznie środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym wózków inwalidzkich,
  6) Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
V.  Warunki i termin składania ofert
 1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe obejmują działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz.2057).
 3. Do oferty należy dołączyć:
  1) kopię aktualnego odpisu z rejestru lub wyciąg z ewidencji (w przypadku KRS nie ma tego obowiązku, jedynie zaleca się jego załączenie) lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny oferenta,
  2) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru,
  3) dokumenty potwierdzające minimum 3. letnie doświadczenie w bezpośredniej pracy z osobami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi,
  4) dokument potwierdzający posiadanie przez kierowcę i opiekuna kursu pierwszej pomocy przedmedycznej.
 4. Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, w kopertach osobiście lub drogą pocztową w terminie do 1 marca 2021 r. do godz. 14:00 (decyduje data wpływu).
 5. Druk oferty realizacji zadania można pobrać ze strony internetowej www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/ - zakładka „Organizacje pozarządowe”/ „Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert”.
 6. Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
 7. Dokumenty winny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).
 8. W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Za zgodność z oryginałem strony od … do …”, bądź na każdej ze stron.
 9. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.
 10. W przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej działalności, należy przedłożyć aktualny statut podmiotu lub inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).
 11. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 12. W przypadku składania więcej niż jednej oferty w konkursie do każdej należy dołączyć komplet załączników, o których mowa powyżej.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
 1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu maksymalnie 40 dni od upływu terminu na ich składanie.
 2. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone w rozdziale 6 Uchwały Nr XXIX/487/2020 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021  (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2020 r., poz. 2510).
 3. Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 4. Oferty niespełniające wymogów formalnych będą mogły być uzupełnione w terminie siedmiu dni od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Wezwanie będzie dostarczone pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w ofercie.
 5. Uzupełnieniu podlegać będą wyłącznie następujące braki i uchybienia formalne:
  1) brak podpisu/ podpisów osoby/osób upoważnionych pod ofertą,
  2) brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta,
  3) brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym,
  4) brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.
 6. Merytorycznej oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 7. Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 23 punkty. Oferty, które uzyskają mniej niż 14 punktów nie będą rekomendowane przez Komisję Konkursową do dofinansowania. Oferty, które zdobędą największą liczbę punktów, zostaną zarekomendowane do dofinansowania w pierwszej kolejności, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.
 8. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Prezydentowi Miasta, który podejmie ostateczną decyzję. Od tej decyzji nie stosuje się trybu odwoławczego.
VII.  Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju w 2018-2020 r. oraz wysokości dotacji przekazanej na ich realizację
 
W roku 2018 przekazano na realizację ww. zadania kwotę 67.274 zł.
W roku 2019 przekazano na realizację ww. zadania kwotę 70.000 zł.
W roku 2020 przekazano na realizację ww. zadania kwotę 70.000 zł.
 
VIII. Postanowienia końcowe
 1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:
  1) zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania logo Miasta oraz informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Miasto Gorzów Wielkopolski,
  2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną,
  3) kontrola, o której mowa wyżej nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
 2. Wyniki konkursu przedstawione będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej  Miasta.
 
 
 
                                                                                                               
                                                                                        Z up. Prezydenta Miasta
                                                                                                                                                                                                                   (-)
                                                                                                                                                                                                    Małgorzata Domagała
                                                                                                                                                                                              Zastępca Prezydenta Miasta
                                                                                                                                                                                                Gorzowa Wielkopolskiego
 
Gorzów Wielkopolski, 05.02.2021 r.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krzyszkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-05 09:36:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Krzyszkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-05 11:32:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Krzyszkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-05 11:32:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
168 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony