ˆ

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Informacja ogłoszona dnia 2022-01-14 12:39:54 przez Dawid Kuraszkiewicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie nr 1/II/2022
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 14.01.2022 r.
 
Działając na podstawie: art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), uchwały nr  XLIII/743/2021 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022, uchwały nr XXIII/291/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie Strategii rozwoju sportu i turystyki Gorzowa Wielkopolskiego do 2026 roku, oraz uchwały nr  XLIII/742/2021 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia  27 października 2021 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pod nazwą Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2022 ogłaszam:
 
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w obszarze kultury fizycznej
 
Cel konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom działającym w sferze działalności pożytku publicznego realizacji zadań publicznych miasta Gorzowa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniom oraz ochrony ludności, zmierzających do pełniejszego zaspokajania potrzeb i podniesienia poziomu życia mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego, w szczególności do upowszechniania sportu i promowania aktywnego, zdrowego trybu życia.
 
Rodzaj zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:
Lp.
Nazwa zadania
Przeznaczona kwota
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
1.
Szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych
200.000,00 zł
2.
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży
1.400.000,00 zł
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:
3.
Sport i rekreacja dzieci i młodzieży jako element profilaktyki uzależnień
1.650.000,00 zł
4.
Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla gorzowian w ramach przeciwdziałania uzależnieniom
130.000,00 zł
Ratownictwo i ochrona ludności:
5.
Zapewnienie bezpieczeństwa ludności przebywającej nad Wartą
40.000,00 zł
 
 
Opis zadań publicznych:
 
Szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych
Cele i formy realizacji zadania
Prowadzenie cyklicznego szkolenia sportowego zawodników niepełnosprawnych związanego z udziałem w systemie współzawodnictwa właściwego dla danej dyscypliny sportu, organizowanego przez polskie związki sportowe.
Termin realizacji zadania
15.02.2022 r. – 31.12.2022 r.
Oczekiwane rezultaty
Organizacja co najmniej ośmiu jednostek treningowych w miesiącu.
Udział zawodników w co najmniej pięciu imprezach sportowych.
Możliwe sposoby monitoringu
Lista obecności
Dokumentacja fotograficzna
Konspekt zajęć ruchowych
Komunikat z zawodów
Karta oceny
Załącznik nr 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży
Cele i formy realizacji zadania
Prowadzenie cyklicznego szkolenia sportowego zawodników w kategoriach wiekowych rozpoczynających się od szkoły podstawowej do młodzieżowca włącznie, związanego z udziałem w systemie współzawodnictwa właściwego dla danej dyscypliny sportu, organizowanego przez wojewódzkie lub polskie związki sportowe.
Termin realizacji zadania
15.02.2022 r. – 31.12.2022 r.
Oczekiwane rezultaty
Organizacja co najmniej ośmiu jednostek treningowych w miesiącu.
Udział zawodników w co najmniej dwóch imprezach sportowych rangi mistrzowskiej lub udział w rozgrywkach ligowych.
Objęcie treningiem co najmniej ośmiu osób.
Możliwe sposoby monitoringu
Lista obecności
Dokumentacja fotograficzna
Konspekt zajęć ruchowych
Komunikat z zawodów
Karta oceny
Załącznik nr 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sport i rekreacja dzieci i młodzieży jako element profilaktyki uzależnień
 
Cele i formy realizacji zadania
Prowadzenie cyklicznych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych rozpoczynających się od szkoły podstawowej do młodzieżowca, wspartych zajęciami sportowymi związanymi ze współzawodnictwem właściwym dla danej dyscypliny sportu. Programy powinny opierać się na pisemnych konspektach do poszczególnych, zaplanowanych do realizacji zajęć. W ich ramach możliwe jest prowadzenie różnorodnych programów rozwojowych dla dzieci i młodzieży, wspartych programem sportowym (zajęcia treningowe indywidualne/zespołowe realizowane w ramach cykli szkoleniowych, w tym obozy przygotowawcze – zgrupowania sportowe), udział w cyklu zawodów sportowych (ligi, turnieje, zawody mistrzowskie). Oferta powinna zawierać formy ewaluacji zadania.
Termin realizacji zadania
15.02.2022 r. – 31.12.2022 r.
Oczekiwane rezultaty
Organizacja co najmniej jednych zajęć profilaktycznych w miesiącu.
Organizacja co najmniej ośmiu jednostek treningowych w miesiącu.
Objęcie programem co najmniej ośmiu osób.
Możliwe sposoby monitoringu
Lista obecności
Dokumentacja fotograficzna
Konspekt zajęć ruchowych
Komunikat z zawodów
Karta oceny
Załącznik nr 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla gorzowian w ramach przeciwdziałania uzależnieniom
 
Cele i formy realizacji zadania
Prowadzenie cyklicznych zajęć profilaktycznych wspartych zajęciami sportowymi dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Oferta powinna zawierać formy ewaluacji zadania.
Termin realizacji zadania
15.02.2022 r. – 31.12.2022 r.
Oczekiwane rezultaty
Organizacja co najmniej jednych zajęć profilaktycznych w miesiącu.
Organizacja co najmniej czterech zajęć sportowych w miesiącu.
Objęcie programem co najmniej ośmiu osób.
Możliwe sposoby monitoringu
Lista obecności
Dokumentacja fotograficzna
Konspekt zajęć ruchowych
Komunikat z zawodów
Karta oceny
Załącznik nr 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapewnienie bezpieczeństwa ludności przebywającej nad Wartą
 
Cele i formy realizacji zadania
Prowadzenie ochrony ludności przebywającej nad Wartą w czasie wydarzeń sportowych, rekreacyjnych czy kulturalnych przeprowadzanych nad brzegiem Warty.
Termin realizacji zadania
15.02.2022 r. – 31.12.2022 r.
Oczekiwane rezultaty
Zapewnienie odpowiedniej obsady ratowniczej na imprezach sportowych i kulturalnych organizowanych nad Wartą w Gorzowie Wielkopolskich
Możliwe sposoby monitoringu
Raport z wydarzenia
Karta oceny
Załącznik nr 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zasady przyznawania dotacji
 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. O dotację mogą wnioskować organizacje pozarządowe, których rejestracja nastąpiła przed 01.01.2021 r. 
 3. Zadanie w ramach konkursu zlecane jest w formie wspierania zadania, przy czym wkład własny finansowy oferenta (środki własne i/lub środki z innych źródeł) powinien wynosić nie mniej niż 5% całości kosztów realizowanego zadania.
 4. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjacji zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji z jego realizacji.
 5. W razie dotacji mniejszej niż wnioskowana oferent może zmniejszyć wkład własny, nie zwiększając jednak procentowego udziału dotacji w ogólnych kosztach realizacji zadania.
 6. Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 7. W ofertach składanych na zadania pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży” oraz „Sport i rekreacja dzieci i młodzieży jako element profilaktyki uzależnień” oferent winien zawrzeć informację o liczbie zawodników objętych dofinansowaniem w sportach indywidualnych oraz o liczbie drużyn/zespołów objętych dofinansowaniem w sportach zespołowych.
 8. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem, a Miastem Gorzów Wielkopolski.
 9. Wyniki konkursu, zostaną opublikowane:
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego,
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
 • na stronie um.gorzow.pl.
 1. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).
 2. W przypadku, gdy oferentowi przyznano dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, osoby upoważnione składają aktualizację zadania publicznego w którym dostosowują składowe oferty do wysokości dotacji.
 3. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.
 4. Dotację na realizację zadania przekazuje się na rachunek bankowy oferenta, na warunkach określonych w umowie.
 5. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację projektu jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizacje umowy oraz wydatków dokonanych z tych środków.
 6. Oferent, z którym zostanie zawarta umowa, zobowiązuje się do:
 • informowania o źródłach finansowania projektu we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych;
 • umieszczenia Herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na materiałach w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących realizowanego projektu oraz zakupionych środkach trwałych, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność;
 • w przypadku posiadania własnej strony internetowej - do zamieszczenia w ciągu siedmiu dni aktywnego odnośnika do miejskiej platformy internetowej.
 1. W terminie określonym w umowie oferent rozlicza się z wykorzystanej dotacji, w tym z wykonania projektu.
 2. Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być wydatki, które oferent poniósł na realizację projektu przed zawarciem umowy.
 3. Dotacja nie może zostać przeznaczona na:
 • zadania o charakterze inwestycyjnym oraz zakup środków trwałych,
 • przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu Miasta Gorzów Wielkopolski,
 • pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
 • działalność gospodarczą,
 • udzielenie pomocy finansowej osobom fizycznym,
 • projekty zawierające treści polityczne, komunistyczne, rasistowskie lub nazistowskie, propagujące pornografię, narkomanię lub obrażające uczucia religijne.
 1. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadań publicznych liczony jest od dnia zawarcia umowy.
 2. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami.
 3. Zwiększenia powyżej 20% wymagają aneksu do umowy. Zmniejszenie kosztów jest możliwe w dowolnej wysokości, o ile nie wpłynie to znacząco na realizację zadania. Pisemnej zgody wymaga utworzenie nowej pozycji kosztowej w ramach kwoty dotacji. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany powyższe wymagają aneksu do umowy.
 4. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 80% założonych w ogłoszeniu rezultatów.
 5. Wraz ze sprawozdaniem oferent będzie zobligowany do złożenia zestawienia faktur.
 6. Oferent zobowiązany jest do wypełnienia pkt 5 i pkt 6 oferty, dotyczącego zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego. Niedotrzymanie tego obowiązku spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych. Ponadto w ofercie należy wskazać jasno definiowalne, policzalne rezultaty, tzw. rezultaty twarde (ilościowe).
 
Termin, miejsce i warunki składania ofert
Termin składania ofert upływa w dniu 04.02.2022 r.
Oferty powinny być złożone poprzez generator do obsługi konkursów w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego witkac.pl do dnia 04.02.2022 r. do godziny 1630. Złożenie oferty za pomocą generatora nie zwalnia organizacji od złożenia oferty w formie papierowej.
Oferty muszą być złożone w języku polskim.
Do oferty należy dołączyć:
dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru;
w przypadku realizacji zadania we współpracy z innymi podmiotami należy załączyć dokument potwierdzający współpracę.
W przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi do KRS wymagane jest złożenie aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta. Powyższe wymogi nie dotyczą uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej, zarejestrowanych w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
Oferty w formie elektronicznej winny być złożone za pomocą generatora witkac.pl. Oferty w formie papierowej należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wielkopolski w kopertach opatrzonych wizytówką stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia w terminie do 04.02.2022 r.
Druk oferty realizacji zadania będzie generowany przez generator witkac.pl, po złożeniu jej w formie elektronicznej.
 
Tryb i kryteria stosowane przy wyborze projektów oraz termin dokonania wyboru projektów
1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 40 dni od upływu terminu na ich składanie.
2. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone w rozdziale 6 uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2022.
3. Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie kart oceny ofert, stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia.
4. Oferty niespełniające wymogów formalnych będą mogły być uzupełnione w terminie 7 dni od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Wezwanie będzie dostarczone pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w ofercie.
5. Uzupełnieniu podlegać będą wyłącznie następujące braki i uchybienia formalne:
niezłożenie oferty w formie papierowej;
brak podpisu/ podpisów osoby/osób upoważnionych pod ofertą;
brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;
brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;
brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.
6. Merytorycznej oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
7. Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 50 punktów. Oferty, które uzyskają mniej niż 30 punktów nie będą rekomendowane przez Komisję Konkursową do dofinansowania. Oferty, które zdobędą największą liczbę punktów, zostaną zarekomendowane do dofinansowania w pierwszej kolejności, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań.
8. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Prezydentowi Miasta, który podejmie ostateczne rozstrzygnięcie. Przyjęte przez Prezydenta Miasta rozstrzygnięcie jest ostateczne i nie podlega odwołaniu.
 
 
 Informacja dodatkowe
Na realizację zadań tego samego rodzaju w 2018 roku przekazano 3.240.000,00 zł.
Na realizację zadań tego samego rodzaju w 2019 roku przekazano 3.290.000,00 zł.
Na realizację zadań tego samego rodzaju w 2020 roku przekazano 3.390.000,00 zł.
Na realizację zadań tego samego rodzaju w 2021 roku przekazano 3.748.500,00 zł.
 
 
 
Postanowienia końcowe
Oferent ma obowiązek dostosowania oferty do obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służb i organów. W przypadku uzyskania dotacji oferent jest zobowiązany do przekazania odbiorcom zadania publicznego informacji dotyczących obostrzeń z sytuacją epidemiczną.
Oferent przy realizacji zadania odpowiedzialny jest za uwzględnienie wymagań określonych w ustawie o zapewnienie dostępności osobom ze szczególnym potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).
Wyłoniony pod rygorem rozwiązania umowy podmiot będzie zobowiązany do:
dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta dokumentacji dotyczącej ewidencji uczestników realizowanych przedsięwzięć (dzienniki zajęć, listy obecności itp.);
dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną;
kontrola, o której mowa wyżej nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
 
 
Podstawy prawne:
art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.),
uchwały nr XLIII/743/2021 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022,
uchwały nr XXIII/291/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie Strategii rozwoju sportu i turystyki Gorzowa Wielkopolskiego do 2026 roku,
uchwały nr XLIII/742/2021 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia  27 października 2021 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pod nazwą Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2022.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dawid Kuraszkieiwcz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-14 12:18:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Kuraszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-14 12:39:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Kuraszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-14 12:39:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
612 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony