ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Informacja ogłoszona dnia 2022-11-21 09:40:10 przez Aleksandra Sagan, informacja należąca do archiwum

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2021 r., poz. 2268 ze zm.); art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 r., poz. 1327 ze zm.) oraz uchwały  Nr LVI/972/2022 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2022 r., poz. 2170)
 
                                                                                             Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
                                                                                                 ogłasza w dniu 21 listopada 2022 r.
                            otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
 
I. Rodzaj zadania:
 
Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających całodobowej opieki, niezdolnych do samodzielnej egzystencji, które utraciły całkowite wsparcie rodziców.
  
II. Wysokość dotacji na realizację zadania:
 
1. Na realizację wyżej wymienionego zadania w latach 2023-2025 planuje się przeznaczyć łączną kwotę w wysokości 375 000,00 zł, pod warunkiem zapisania na ten cel środków finansowych w budżecie miasta Gorzowa Wielkopolskiego, z czego:
   • w 2023 r. – 125 000,00 zł;
   • w 2024 r. – 125 000,00 zł;
   • w 2025 r. – 125 000,00 zł.
2. Wskazana w ogłoszeniu kwota na 2023 r. wynika z prowizorium budżetowego.
3. Kwota dotacji może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
4. Kwota dotacji na kolejne lata może ulec zwiększeniu w przypadku wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz na skutek wzrostu cen od towarów i usług (inflacja).
 
III. Zasady przyznawania dotacji – zlecenia wykonania zadania
 
1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2022 r., poz. 1327 ze zm.).
2. Podmioty uprawnione do złożenia oferty to organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
3. Dwie lub więcej współpracujących organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 może złożyć ofertę wspólną.
4. Zadanie, którego realizacja zostanie zlecona, powinno być przedmiotem statutowej działalności podmiotu uprawnionego.
5. Dotacja zostanie przyznana na podstawie otwartego konkursu ofert w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty po podjęciu decyzji przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
6. Zadanie w ramach konkursu zlecane jest w formie wsparcia lub powierzenia zadania, przy czym oferent może wykazać wkład własny finansowy i/lub niefinansowy (rzeczowy i/lub osobowy).
7. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjacji zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji z jego realizacji.
8. Podmiot uprawniony powinien posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie realizacji zadań na rzecz osób z niepełnosprawnością w formie ciągłej.
9. Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
10. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy oferentem a Miastem Gorzów Wielkopolski.
11. Podmiot uprawiony powinien zamieścić w ofercie informacje określone w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
12. Oferent jest zobowiązany do wypełnienia pkt 5 i pkt 6 oferty, dotyczącego zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego. Niedotrzymanie tego obowiązku spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych. Ponadto w ofercie należy wskazać jasno definiowalne, policzalne rezultaty, tzw. rezultaty twarde (ilościowe).
 
IV. Termin i warunki realizacji zadania
 
1. Zadanie powinno być zrealizowane w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
2. Zadanie powinno być zrealizowane na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego, we własnych zasobach lokalowych. 
3. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
4. Warunki realizacji zadania:
   1) adresaci – wyłącznie mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego;
   2) zapewnienie następujących form wsparcia:
       a) codzienne wsparcie i opiekę adekwatną do ich indywidualnych potrzeb i możliwości;
       b) integrację ze środowiskiem lokalnym i przeciwdziałanie ich wykluczeniu;
       c) wsparcie we wszystkich czynnościach związanych z utrzymaniem dobrego stanu zdrowia, w tym zapewnienie możliwości korzystania z opieki medycznej świadczonej przez NFZ, pomoc w utrzymaniu czystości w swoim otoczeniu i higieny osobistej;
      d) rozwijanie dotychczas nabytych umiejętności w zakresie samoobsługi, samodzielności życiowej, nawiązywania kontaktów i pełnienia ról społecznych;
      e) wsparcie terapią psychologiczną indywidualną i grupową.
  3) spełnienie następujących wymagań:
       a) podmiot powinien dysponować bazą lokalową gwarantującą odpowiednią jakość realizowanego zadania:
            - budynek, w którym będzie prowadzona opieka powinien być pozbawiony barier architektonicznych.
5. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcie uznane będzie za zgodne z umową, gdy dana pozycja kosztorysu nie zmieni się
    o więcej niż 20%.
6. Organizacja składająca ofertę w konkursie zobowiązana jest do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w minimum jednym z zakresów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu
    dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
7. W sekcji VI oferty – inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty (…) należy zawrzeć informację o działaniach podejmowanych w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, jako dostępność dla różnorodnych grup odbiorców w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.  o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, co będzie dodatkowo punktowane.
W przypadku braku informacji w ofercie, wyłoniony podmiot zostanie zobowiązany do jej uzupełnienia przed zawarciem umowy.
8. Podmiot wyłoniony w konkursie zobowiązany będzie do przeprowadzenia ewaluacji realizowanego zadania. 
9. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zrealizowania zadania zgodnie z aktualnymi wytycznymi i zaleceniami dotyczącymi stanu epidemicznego w związku z COVID-19.
10. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany załączyć do sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji.  Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, datę zapłaty, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, a w jakiej ze środków własnych oferenta oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi.
 
V. Warunki i termin składania ofert
 
1. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r., poz. 2057).
2. Oferta może być sporządzona w dedykowanym narzędziu elektronicznym www.witkac.pl w terminie do 12 grudnia 2022 r. w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.
3. Wersję elektroniczną oferty można wygenerować i złożyć za pomocą platformy witkac.pl, co nie zwalnia oferenta z obowiązku złożenia wygenerowanej oferty w wersji papierowej w sposób określony pkt 7.
4. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
5. Do opieczętowanej i podpisanej oferty należy dołączyć:
    1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (w przypadku KRS nie ma tego obowiązku, jedynie zaleca się jego dołączenie);
    2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania
        w imieniu oferenta (-ów);
    3) pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta, w przypadku jego udzielenia;
    4) wykaz osób, przy pomocy których realizowane będzie zadanie wraz z posiadanymi kwalifikacjami, wykształceniem i doświadczeniem;
    5) referencje, zaświadczenia, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające 3-letnie doświadczenie oferenta w zakresie realizacji zadań na rzecz osób z niepełnosprawnością w formie ciągłej;
    6) dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu/budynku/nieruchomości, w którym realizowane będzie zadanie;
    7) oświadczenie oferenta, że lokal/budynek/nieruchomość dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnością;
    8) informację o planowanej ewaluacji zadania (forma, sposób przeprowadzenia ewaluacji zadania).
    Wymienione załączniki należy złożyć w postaci oryginalnych dokumentów lub uwierzytelnionych kopii.
6. Do oferty można dołączyć kserokopie umów partnerskich potwierdzających współpracę z innymi podmiotami, co jest dodatkowo punktowane.
7. Ofertę w wersji papierowej wraz z załącznikami należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Otwarty  konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej – „Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających całodobowej opieki, niezdolnych do samodzielnej egzystencji, które utraciły całkowite wsparcie rodziców" - osobiście lub drogą pocztową w terminie do 12 grudnia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego). W celu dostarczenia dokumentów można skorzystać z poczty tradycyjnej, skorzystać z opcji przesyłki za pomocą paczkomatu urzad24.inpost.pl/Gorzow. Na kopercie należy również podać nazwę i adres oferenta.
8. Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
9. Dokumenty powinny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).
10. W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły „Potwierdza się za zgodność z oryginałem strony od … do …”, bądź na każdej ze stron.
11. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.
12. W przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej działalności, należy przedłożyć aktualny statut podmiotu lub inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące
 podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).
13. W przypadku niespełnienia jednego z obligatoryjnych wymogów, o których mowa w I części oceny formalnej karty oceny oferty (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia), oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
 
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
 
1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 40 dni od upływu terminu na ich składanie.
2. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone w rozdziale 6 uchwały Nr LVI/972/2022 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu
    współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2022 r., poz. 2170).
3. Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
4. Merytorycznej oceny dokona Komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
5. Oferty niespełniające wymogów formalnych, o których mowa w II części oceny formalnej karty oceny oferty (załącznik do niniejszego ogłoszenia) będą mogły być uzupełnione w terminie 7 dni od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Oferty nieuzupełnione w określonym terminie będą odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
6. Uzupełnieniu podlegać będą wyłącznie następujące braki i uchybienia formalne:
    a) niezłożenie oferty w formie papierowej, w przypadku jej złożenia za pomocą platformy Witkac.pl;
    b) brak podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych pod ofertą;
    c) brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;
    d) brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;
    e) brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.
7. Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 30 punktów. Rekomendowana do dofinansowania będzie jedna oferta, która otrzyma największą liczbę punktów, przy czym wymagane jest uzyskanie co najmniej 18 punktów.
8. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Prezydentowi Miasta, który podejmie ostateczną decyzję. Od tej decyzji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 
VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju w latach 2020-2022 oraz wysokości dotacji przekazanej na ich realizację.
 
2020-2022
 
Lp.
Nazwa zadania
Podmiot
Wysokość dotacji
2020
2021
2022
1.
„Nasz dom naszą siłą”
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Walczaka 1
Gorzów Wielkopolski
108 000,00 zł
108 000,00 zł
108 000,00 zł
 
 
VIII. Postanowienia końcowe
 
1. Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z podaniem przyczyny jego odwołania.
2. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:
1) zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania logo Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Miasto Gorzów Wielkopolski;
2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną; kontrola ta nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
3. Wyniki konkursu przedstawione będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta.
 
   
                                                                                                                                           Z up. Prezydenta Miasta
                                                                                                                                                            (-)
                                                                                                                                            Małgorzata Domagała
                                                                                                                                        Zastępca Prezydenta Miasta
                                                                                                                                          Gorzowa Wielkopolskiego
 
 
 
Gorzów Wielkopolski, 21 listopada 2022 r.
 
 
   
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Sagan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-21 09:09:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Sagan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-21 09:40:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Sagan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-21 09:40:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1226 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony