ˆ

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor: Jarosław Żółtowski
tel: 95 7355 610
fax: 95 7355 683
e-mail:
adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. - budynek przy ul. Łokietka 22
pok.: 403 piętro III
 
Zakres działania:
 1. koordynowanie prac związanych z organizacją systemu zarządzania kryzysowego;
 2. ustalanie procedur reagowania kryzysowego;
 3. kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego;
 4. opracowanie i realizowanie kierunkowych planów działania:
 1. Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego,
 2. Miejskiego Planu Obrony Cywilnej,
 3. Planu operacyjnego ochrony przed powodzią,
 4. Planu operacyjnego funkcjonowania miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
 5. Planu dystrybucji preparatów jodowych,
 6. Planu ochrony zabytków miasta na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;
 1. opracowanie i bieżąca aktualizacja Regulaminu organizacyjnego funkcjonowania urzędu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
 2. sprawowanie nadzoru nad opracowaniem i modernizacją planów obrony cywilnej, instytucji i podmiotów gospodarczych na terenie miasta;
 3. organizowanie szkoleń i ćwiczeń w zakresie obronności i obrony cywilnej oraz sprawowanie nadzoru nad ćwiczeniami i szkoleniami prowadzonymi przez instytucje i podmioty gospodarcze miasta;
 4. dokonywanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa miasta;
 5. współpracowanie z właściwymi organami w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 6. organizowanie systemu ostrzegania i alarmowania ludności;
 7. organizowanie systemu łączności dla potrzeb prezydenta miasta w sytuacjach kryzysowych;
 8. koordynowanie zadań obrony cywilnej realizowanych przez instytucje i podmioty gospodarcze;
 9. zapewnienie współdziałania jednostek organizacyjnych miasta, instytucji i podmiotów gospodarczych w zakresie zapobiegania zagrożeniom;
 10. sprawowanie nadzoru ogólnego nad przygotowaniem do działania jednostek organizacyjnych obrony cywilnej;
 11. planowanie, organizacja i przygotowanie ewakuacji (przyjęcia) ludności;
 12. planowanie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej i medycznej dla ewakuowanej ludności;
 13. określenie zasad i zakresu współpracy przygranicznej w dziedzinie ochrony ludności;
 14. prowadzenie spraw z zakresu obronności, związanych z planowaniem obronnym i gotowością obronną;
 15. współpracowanie w realizacji alarmowego systemu uzupełniania sił zbrojnych;
 16. koordynowanie zadań związanych z opracowywaniem i aktualizowaniem dokumentacji osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa w przedsiębiorstwach i innych jednostkach organizacyjnych miasta, którym przypisano realizację zadań obronnych – podporządkowanych i nadzorowanych przez prezydenta;
 17. koordynowanie przedsięwzięć związanych z podziałem zadań przewidzianych do wykonania w czasie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej, w tym przedkładanie propozycji podziału zadań na poszczególne wydziały;
 18. opracowywanie i utrzymanie w aktualności dokumentacji Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz koordynowanie opracowania takiej dokumentacji w jednostkach organizacyjnych pozostających w systemie stałych dyżurów prezydenta;
 19. planowanie i organizowanie Zapasowego Miejsca Pracy Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego;
 20. realizacja przedsięwzięć w zakresie współpracy cywilno – wojskowej, wynikających z obowiązków państwa – gospodarza (HNS);
 21. przygotowywanie i prowadzenie ćwiczeń, gier decyzyjnych i treningów o tematyce związanej z obronnością oraz udział w grach i ćwiczeniach organizowanych przez wyższy szczebel administracji;
 22. prowadzenie szkoleń obronnych dla pracowników urzędu oraz kierowników jednostek podległych i nadzorowanych;
 23. prowadzenie kontroli wykonywania zadań obronnych przez jednostki podległe i nadzorowane przez prezydenta;
 24. współdziałanie z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim, w zakresie ustalania struktur oraz przygotowania służb dla potrzeb obrony cywilnej;
 25. współdziałanie z Komendą Miejską Policji w Gorzowie Wielkopolskim, w zakresie zabezpieczenia rejonów i mienia w czasie powstania nadzwyczajnych zagrożeń oraz wymiany informacji o zaistniałych zdarzeniach ujętych w katalogu zdarzeń podlegających informowaniu prezydenta;
 26. planowanie i nadzorowanie realizacji szkoleń i ćwiczeń kadry kierowniczej urzędu, przedsiębiorstw, zakładów i instytucji oraz formacji obrony cywilnej;
 27. prowadzenie ewidencji oraz przydział sprzętu obrony cywilnej do poszczególnych formacji obrony cywilnej i zakładów pracy zgodnie z tabelą należności;
 28. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym utrzymaniem i konserwacją sprzętu obrony cywilnej w instytucjach i zakładach pracy miasta;
 29. planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obrony cywilnej;
 30. prowadzenie działalności promującej oraz upowszechnianie humanitarnych idei obrony cywilnej;
 31. przygotowanie zestawień zbiorczych świadczeń osobistych i rzeczowych przekazywanych do Wydziału Spraw Obywatelskich;
 32. prowadzenie obsługi administracyjno – biurowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
 33. nadzór nad planowaniem i zapewnieniem ochrony ujęć wody pitnej i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia;
 34. nadzór nad planowaniem i zapewnieniem ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury;
 35. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej;
 36. opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej, w których jest odbywana zasadnicza służba w obronie cywilnej;
 37. ustalanie wykazu podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie miasta, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej;
 38. współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną oraz realizowanie zadań wynikających z tytułu sprawowania nadzoru przez prezydenta;
 39. rozpatrywanie wniosków na wykonywanie lotów i przelotów nad miastem Gorzowem Wielkopolskim;
 40. prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem regulaminów strzelnic na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego;
 41. prowadzenie spraw związanych z wystąpieniem epidemii.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Nowakowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Matys
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-04 11:24:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Kulczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-04 11:25:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Nowakowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-26 08:14:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5684 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »