ˆ

Zasady udostępniania informacji publicznej

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zasady udostępniania informacji publicznej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2016-04-26 16:22:18 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Informacja publiczna jest udostępniana poprzez:
  • publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej - jest to forma udostępnienia, która ma pierwszeństwo przed innymi, np. w sytuacji, w której informacja publiczna została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, nie podlega ona już udostępnieniu na wniosek; odpowiadając wnioskodawcy należy wskazać tylko na jakiej stronie Biuletynu została ona zamieszczona;
  • udostępnienie na pisemny;
  • wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych.
Odmowa udostępnienia informacji może nastąpić w sytuacji:
  • gdy istnieje ustawa szczegółowa określająca odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej, przepisy tej innej ustawy mają pierwszeństwo przed przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna);
  • informacji przetworzonej – ale tylko wtedy, gdy wnioskodawca nie wykaże szczególnego interesu publicznego w uzyskaniu przedmiotowej informacji;
  • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy -  ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
 Odmowa udostępnienia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.
 
Termin udostępnienia informacji publicznej
Informacji publicznej udziela się w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku.
Jeżeli jednak nie może być ona udostępniona w tym terminie, podmiot zobowiązany powiadamia (również w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku ) o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację - nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od złożenia wniosku.
 
Koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej na wniosek
Jeżeli udostępnienie informacji publicznej wymaga poniesienia dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot zobowiązany może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
 
Tryb odwoławczy
Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.  
« powrót do poprzedniej strony