ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-01-24 13:03:02 przez Monika Kryś

Podatek od nieruchomości

Biuletyn Informacji Publicznej
 
 
PRZEDMIOT PODATKU
 
Art. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) określa przedmiot podatku od nieruchomości.
1. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:
1)   grunty;
2)   budynki lub ich części;
3)   budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
2. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
3. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają również:
1)   pod warunkiem wzajemności - nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych;
2)  grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, z wyjątkiem gruntów pod wodami jezior lub zbiorników sztucznych;
2a)  grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi;
3)  nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów związków metropolitalnych i urzędów marszałkowskich;
4)   grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle - z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż utrzymanie dróg publicznych lub eksploatacja autostrad płatnych.
4. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają również nieruchomości stanowiące własność Sakarbu Państwa, które wchodzą w skład Zasobu nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2021 poz. 1961 t.j.)
 
 
PODMIOT PODATKU
 
 
Art. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wskazuje podmioty będące podatnikami podatku od nieruchomości.
1. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
1)   właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 3;
2)   posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
3)   użytkownikami wieczystymi gruntów;
4)   posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
a)   wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
b)  jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Obowiązek podatkowy dotyczący przedmiotów opodatkowania wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, faktycznie władających nieruchomościami lub obiektami budowlanymi.
3. Jeżeli przedmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości ciąży na posiadaczu samoistnym.
4. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach, z zastrzeżeniem ust. 4a-6.
4a. Zasady odpowiedzialności solidarnej za zobowiązanie podatkowe, o której mowa w ust. 4, nie stosuje się przy współwłasności w częściach ułamkowych lokalu użytkowego - garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym wraz z gruntem stanowiących odrębny przedmiot własności. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży na współwłaścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności. Przepisu art. 6 ust. 11 nie stosuje się.
5.  Jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048 t.j.) ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.
6.  Zasady odpowiedzialności solidarnej za zobowiązanie podatkowe, o której mowa w ust. 4, nie stosuje się, jeżeli jeden lub kilku współwłaścicieli lub posiadaczy jest zwolnionych od podatku od nieruchomości albo nie podlega temu podatkowi. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na współwłaścicielach lub posiadaczach, którzy podlegają podatkowi od nieruchomości oraz nie są zwolnieni od tego podatku, w zakresie odpowiadającym ich łącznemu udziałowi w prawie własności lub posiadaniu.
 
 
 
STAWKI PODATKU
 
Stawki podatku od nieruchomości zostały określone uchwałą nr XLIII/750/2021 z 27.10.2021r., które znajduje się pod linkiem:
 
 
WYMIAR PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH (telefon 95 7355-608, 503 lub 622)
WYMIAR PODATKU OSÓB PRAWNYCH (telefon 95 7355-527)
 
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
 
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1170 ze zm.), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021r. poz.1540 ze zm.) uchwała Nr XLIII/750/2021 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji, deklaracji podatkowych i załączników.
 
 
Inne informacje:
  1. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.
  2.  W przypadku błędnie wypełnionej deklaracji podatnik ma obowiązek złożyć skorygowaną deklarację na podatek od nieruchomości.
  3. Podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, skorygowane deklaracje na podatek od nieruchomości w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku od nieruchomości.
  4. Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Miasta;
Obliczony podatek należy wpłacać bez wezwania, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia na indywidualny rachunek bankowy nadany podatnikowi. Podatnicy składający deklarację po raz pierwszy, wpłat mogą dokonać na rachunek bankowy w banku PKO BP S.A. 31 1020 5402 0000 0302 0325 6518.
  1.  W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
 
 
 
ULGI W PODATKU OSÓB PRAWNYCH (Telefon 95 7355-577 lub 693)
ULGI W PODATKU OSÓB FIZYCZNYCH (Telefon 95 7355-608 lub 693)
 
Podstawa prawna
 
art. 67a i art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 t.j.), ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2021r. poz. 743 t.j.)
 
Art. 67a §1 Ordynacji podatkowej stanowi, że organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
1)  odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
2)  odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
3)   umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
§ 2. Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.
 
Zgodnie z treścią art. 67b. § 1 organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, określonych w art. 67a:
1)   które nie stanowią pomocy publicznej;
2)   które stanowią pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis;
3)   które stanowią pomoc publiczną:
a)  udzielaną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia,
b)  udzielaną w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym,
c)  udzielaną w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim,
d)  udzielaną w celu promowania i wspierania kultury, dziedzictwa narodowego, nauki i oświaty,
e)  będącą rekompensatą za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym powierzonych na podstawie odrębnych przepisów,
f)  na szkolenia,
g)  na zatrudnienie,
h)  na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
i)  na restrukturyzację,
j)  na ochronę środowiska,
k)  na prace badawczo-rozwojowe,
l)  regionalną,
m)  udzielaną na inne przeznaczenia określone na podstawie § 6 przez Radę Ministrów.
 
Definicja przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów wspólnotowych jest szersza niż określona w prawie polskim. Za przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów wspólnotowych uznaje się każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą tj. oferujący towary i/lub usługi na rynku, bez względu na jego formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, a także niezależnie od tego czy przepisy krajowe przyznają czy nie danemu podmiotowi status przedsiębiorstwa. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą. Prawo wspólnotowe nie wyłącza żadnego rodzaju podmiotów z możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, a w konsekwencji z możliwości uznania za „przedsiębiorstwo”.
 
Przykładowo za przedsiębiorstwo w powyższym rozumieniu  możemy uznać:
  1. osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, bądź wspólników spółki cywilnej albo niepubliczną jednostkę oświatową w rodzaju przedszkola z akcesoryjną działalnością gospodarczą, prowadzoną przez osobę fizyczną, a także osobę świadczącą  najem prywatny,
  2. osobę prawną (w szczególności kapitałową spółkę handlową, fundację albo stowarzyszenie rejestrowe, które prowadzą działalność gospodarczą, Europejską Spółkę Akcyjną (SE), spółdzielnie prowadzące działalność gospodarczą i Spółdzielnię Europejską (SCE)
  3. podmiot określony w art. 331 k.c. (np. osobowe spółki handlowe bądź spółki kapitałowe w organizacji, Europejskie Zgrupowanie (Ugrupowanie) Interesów Gospodarczych.
 
Po wskazaniu o jakiego rodzaju ulgę podatnik wnioskuje tzn. podaniu czy wnioskowana pomoc ma być udzielona: w ramach zasady de minimis, o której mowa w treści art. 67b §1 pkt 2; na jeden z celi przeznaczenia określony w §1 pkt 3 art. 67b tj. na szkolenia, na zatrudnienie, na restrukturyzację itd., czy też jako ulga niestanowiąca pomocy publicznej zgodnie z art. 67b §1 pkt 1 zostanie on wezwany do przedłożenia stosownych dokumentów oraz informacji niezbędnych do rozpatrzenia złożonego wniosku. Wskazanie przez podatnika przeznaczenia wnioskowanej pomocy publicznej ma podstawowe znaczenie dla organu podatkowego, gdyż na podstawie tej informacji organ podatkowy będzie mógł ustalić jakie dalsze kroki podjąć w trakcie prowadzonego postępowania.
 
Tryb odwoławczy
 
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Zgodnie z art. 222 Ordynacji podatkowej odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony