ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-11-24 08:57:09 przez Edyta Wyborska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Gorzów Wielkopolski, 23.11.2021 r.
 
WSR-II.6220.16.2021.WG
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), a także art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

obwieszcza, że w dniu 22.11.2021 r. wydana została decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Hala magazynowo-produkcyjna z zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego na działkach nr: 262/25, 262/70, 262/71, 262/76, 262/77, 262/78, 262/79, 262/80, 262/81, 262/82, 262/83, 262/84, 351/3 w obrębie 7 Chróścik
w Gorzowie Wielkopolskim, przez firmę DHL Exel Supply Chain Trade (Poland) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa.
 
Każdy zainteresowany może się zapoznać z treścią decyzji z dnia 22.11.2021 r., znak: WSR-II.6220.16.2021.WG oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Myśliborska 34, Gorzów Wielkopolski. Na czas epidemii koronawirusa kontakt z urzędem możliwy jest za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP, drogą pocztową (Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wlkp.), telefoniczną (tel. 95 7355 810) oraz mailową ( ), bądź osobiście po uprzednim umówieniu terminu spotkania.
 
Ponadto, stronom postępowania służy prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim, w terminie do dnia 22.12.2021 r.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości w dniu 24.11.2021 r. przez jego zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Treść decyzji została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego jako załącznik niniejszego obwieszczenia.   

Sprawę prowadzi:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., tel. 95 73 55 810, mail:

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony