ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

informacja o wydaniu decyzji nr 416/21, znak: WUA-IV.6740.335.2021.JSz z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie trzech hal magazynowych, wartowni, pompowni, zbiornika ppoż., wiat na rowery, zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową oraz rozbiórkę budynku gospodarczego, obejmującego swoim zakresem działki o numerze ewidencyjnym gruntu 272, 273, 274, 379/1, 379/2, 379/3, 379/4, 379/5 zlokalizowane przy ul. Metalowców i Odlewników 36, obręb ew. 7 - Chróścik, jednostka ew. Gorzów Wlkp.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-11-26 10:16:23 przez Joanna Fol

informacja o wydaniu decyzji nr 416/21, znak: WUA-IV.6740.335.2021.JSz z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie trzech hal magazynowych, wartowni, pompowni, zbiornika ppoż., wiat na rower

Gorzów Wlkp. 25 listopada 2021 r.
Numer rejestru korespondencji: 3391/2021
Numer rejestru organu: WUA-IV.6740.335.2021.JSz         
 
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta  Gorzowa  Wlkp.
 
Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.),
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
podaje do publicznej wiadomości, że zostało zakończone postępowanie administracyjne wydaniem decyzji nr 416/21, znak: WUA-IV.6740.335.2021.JSz z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie trzech hal magazynowych, wartowni, pompowni, zbiornika ppoż., wiat na rowery, zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową oraz rozbiórkę budynku gospodarczego, obejmującego swoim zakresem działki o numerze ewidencyjnym gruntu 272, 273, 274, 379/1, 379/2, 379/3, 379/4, 379/5  zlokalizowane przy ul. Metalowców i Odlewników 36, obręb ew. 7 - Chróścik, jednostka ew. Gorzów Wlkp.
W związku z powyższym informuję, że w terminie wywieszenia obwieszczenia tj. od 29 listopada 2021 r. do 13 grudnia 2021 r. można się zapoznać ze wszystkimi dokumentami zgromadzonymi w sprawie w budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34, Wydział Urbanistyki i Architektury, Referat Architektury i Budownictwa, pokój nr 104, w godzinach urzędowania.
Dane o wydanej decyzji nr 416/21, znak: WUA-IV.6740.335.2021.JSz z dnia 25 listopada 2021 r., znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow).
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. w publicznie dostępnym wykazie danych  zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/)
Data podania do publicznej wiadomości i udostępnienia treści decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu: 29 listopada 2021 r.
 
Termin do wniesienia odwołania upływa po 28 dniach od daty ukazania się ogłoszenia.
 
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się:
  1. Tablica ogłoszeń
  2. BIP Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
  3. aa.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony